From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

acyutASTakam

acyutaM kEzavaM rAma-nArAyaNam
kRSNa-dAmOdaraM vAsudEvaM harim|
zrIdharaM mAdhavaM gOpikAvallabham
jAnakInAyakaM rAmacandraM bhajE||1||
acyutaM kEzavaM satyabhAmAdhavam
mAdhavaM zrIdharaM rAdhikArAdhitam|
indirA mandiraM cEtasA sundaram
dEvakInandanaM nandanaM sandadhE||2||
viSNavE jiSNavE zaGkhinE cakriNE
rukmiNI-rAginE jAnakI-jAnayE|
vallavI-vallabhAyA'rcitAyAtmanE
kaMsa-vidhvaMsinE vaMzinE tE namaH||3||
kRSNa gOvinda hE rAma nArAyaNa
zrIpatE vAsudEvArjita-zrInidhE|
acyutAnanta hE mAdhavAdhOkSaja
dvArakA-nAyaka draupadI-rakSaka||4||
rAkSasakSObhitaH sItayA zObhitO
daNDakAraNya-bhU-puNyatA-kAraNaH|
lakSmaNEnAnvitO vAnaraiH sEvitO-
'gastsampUjitO rAghavaH pAtu mAm||5||
dhEnukAriSTakO'niSTakRd-dvESiNAm
kEzihA kaMsahRd-vaMzikAvAdakaH|
pUtanAkOpakaH sUrajA-khElanO
bAla-gOpAlakaH pAtu mAM sarvadA||6||
vidyudAdyOtavAn prasphuradvAsasam
prAvRDambhOdavat prOllasadvigraham|
vanyayA mAlayA zObhitOrasthalam
lOhitAGghridvayaM vArijAkSaM bhajE||7||
kuJcitaiH kuntalairbhrAjimAnAnanam
ratnamauliM lasat kuNDalaM gaNDayOH|
hArakEyUrakaM kaGkaNa-prOjjvalam
kiGkiNI-maJjulaM zyAmalaM taM bhajE||8||
Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox