From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


AdityastOtram

navagrahANAM sarvESAM sUryAdInAM pRthak pRthak|
pIDA ca duHsahA rAjan jAyatE satataM nRNAm||1||
pIDAnAzAya rAjEndra nAmAni zRNu bhAsvataH|
sUryAdInAM ca sarvESAM pIDA nazyati zRNvataH||2||
AdityaH savitA sUryaH pUSA'rkaH zIghragO raviH|
bhagastvaSTA'ryamA haMsO hElistEjOnidhirhariH||3||
dinanAthO dinakaraH saptasaptiH prabhAkaraH|
vibhAvasurvEdakartA vEdAGgO vEdavAhanaH||4||
haridazvaH kAlavaktraH karmasAkSI jagatpatiH|
padminIbOdhakO bhAnurbhAskaraH karuNAkaraH||5||
dvAdazAtmA vizvakarmA lOhitAGgastamOnudaH|
jagannAthO'ravindAkSaH kAlAtmA kazyapAtmajaH||6||
bhUtAzrayO grahapatiH sarvalOkanamaskRtaH|
japAkusumasaGkAzO bhAsvAnaditinandanaH||7||
dhvAntEbhasiMhaH sarvAtmA lOkanEtrO vikartanaH|
mArtaNDO mihiraH sUrastapanO lOkatApanaH||8||
jagatkartA jagatsAkSI zanaizcarapitA jayaH|
sahasrarazmistaraNirbhagavAn bhaktavatsalaH||9||
vivasvAnAdidEvazca dEvadEvO divAkaraH|
dhanvantarirvyAdhihartA dadrukuSThavinAzanaH||10||
carAcarAtmA maitrEyO'mitO viSNurvikartanaH|
lOkazOkApahartA ca kamalAkara AtmabhUH||11||
nArAyaNO mahAdEvO rudraH puruSa IzvaraH|
jIvAtmA paramAtmA ca sUkSmAtmA sarvatOmukhaH||12||
indrO'nalO yamazcaiva nairRtO varuNO'nilaH|
zrIda IzAna induzca bhaumaH saumyO guruH kaviH||13||
saurirvidhuntudaH kEtuH kAlaH kAlAtmakO vibhuH|
sarvadEvamayO dEvaH kRSNaH kAmapradAyakaH||14||
ya EtairnAmabhirmartyO bhaktyA stauti divAkaram|
sarvapApavinirmuktaH sarvarOgavivarjitaH||15||
putravAn dhanavAJchrImAn jAyatE sa na saMzayaH|
ravivArE paThEdyastu nAmAnyEtAni bhAsvataH||16||
pIDAzAntirbhavEttasya grahANAM ca vizESataH|
sadyaH sukhamavApnOti ca''yurdIrghaM ca nIrujam||17||


||iti zrI bhaviSyapurANE AdityastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox