From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


aGgArakastOtram

aGgArakaH zaktidharO lOhitAGgO dharAsutaH|
kumArO maGgalO bhaumO mahAkAyO dhanapradaH||1||
RNahartA dRSTikartA rOgakRdrOganAzanaH|
vidyutprabhO vraNakaraH kAmadO dhanahRt kujaH||2||
sAmagAnapriyO raktavastrO raktAyatEkSaNaH|
lOhitO raktavarNazca sarvakarmAvabOdhakaH||3||
raktamAlyadharO hEmakuNDalI grahanAyakaH|
nAmAnyEtAni bhaumasya yaH paThEtsatataM naraH||4||

RNaM tasya ca daurbhAgyaM dAridryaM ca vinazyati|
dhanaM prApnOti vipulaM striyaM caiva manOramAm|
vaMzOddyOtakaraM putraM labhatE nAtra saMzayaH||5||

yO'rcayEdahni bhaumasya maGgalaM bahupuSpakaiH|
sarvA nazyati pIDA ca tasya grahakRtA dhruvam||6||

||iti zrI skAndapurANE zrI aGgArakastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox