From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


AJjanEyASTOttarazatanAmastOtram

AJjanEyO mahAvIrO hanumAn mArutAtmajaH|
tattvajJAnapradaH sItAdEvImudrApradAyakaH||1||
azOkavanikAcchEttA sarvamAyAvibhaJjanaH|
sarvabandhavimOktA ca rakSOvidhvaMsakArakaH||2||
paravidyAparIhartA parazauryavinAzakaH|
paramantranirAkartA parayantraprabhEdakaH||3||
sarvagrahavinAzI ca bhImasEnasahAyakRt|
sarvaduHkhaharaH sarvalOkacArI manOjavaH||4||
pArijAtadrumUlasthaH sarvamantrasvarUpavAn|
sarvatantrasvarUpI ca sarvayantrAtmikastathA||5||
kapIzvarO mahAkAyaH sarvarOgaharaH prabhuH|
balasiddhikaraH sarvavidyAsampatpradAyakaH||6||
kapisEnAnAyakazca bhaviSyaccaturAnanaH|
kumArabrahmacArI ca ratnakuNDaladIptimAn||7||
caJcaladvAlasannaddhO lambamAnazikhOjjvalaH|
gandharvavidyAtattvajJO mahAbalaparAkramaH||8||
kArAgRhavimOktA ca zRGkhalAbandhamOcakaH|
sAgarOttArakaH prAjJO rAmadUtaH pratApavAn||9||
vAnaraH kEsarIsUnuH sItAzOkanivAraNaH|
aJjanAgarbhasambhUtO bAlArkasadRzAnanaH||10||
vibhISaNapriyakarO dazagrIvakulAntakaH|
lakSmaNaprANadAtA ca vajrakAyO mahAdyutiH||11||
ciraJjIvI rAmabhaktO daityakAryavighAtakaH|
akSahantA kAJcanAbhaH paJcavaktrO mahAtapAH||12||
laGkiNIbhaJjanaH zrImAn siMhikAprANabhaJjanaH|
gandhamAdanazailasthO laGkApuravidAhakaH||13||
sugrIvasacivO dhIraH zUrO daityakulAntakaH |
surArcitO mahAtEjO rAmacUDAmaNipradaH||14||
kAmarUpI piGgalAkSO vardhimainAkapUjitaH|
kabalIkRtamArtANDamaNDalO vijitEndriyaH||15||
rAmasugrIvasandhAtA mahirAvaNamardanaH|
sphaTikAbhO vAgadhIzO navavyAkRtipaNDitaH||16||
caturbAhurdInabandhurmahAtmA bhaktavatsalaH|
saJjIvananagAhartA zucirvAgmI dhRtavrataH||17||
kAlanEmipramathanO harimarkaTamarkaTaH|
dAntaH zAntaH prasannAtmA zatakaNThamadApahaH||18||
yOgI rAmakathAlOlaH sItAnvESaNapaNDitaH|
vajradaMSTrO vajranakhO rudravIryasamudbhavaH||19||
indrajitprahitAmOghabrahmAstravinivArakaH|
pArthadhvajAgrasaMvAsI zarapaJjarahElakaH||20||
dazabAhurlOkapUjyO jAmbavatprItivardhanaH|
sItAsamEtazrIrAmapAdasEvAdhurandharaH||21||

||iti zrI AJjanEyASTOttarazatanAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox