From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

ApaduddhAraka-dvAdazamukha-hanumAn stOtram


OM asya zrI ApaduddhAraka-dvAdazamukha-hanumAn stOtra-mahAmantrasya vibhISaNa RSiH| anuSTup chandaH|
zrI dvAdazamukha-pracaNDa-hanumAn dEvatA|
mArutAtmaja iti bIjam| aJjanAsUnuriti zaktiH|
vAyuputrEti kIlakam| zrIhanumatprasAdasiddhidvArA sarvApannivAraNArthE japE viniyOgaH|

dhyAnam

uSTrArUDha-suvarcalAsahacaran sugrIvamitrAJjanA-
sUnO vAyukumAra kEsaritanUjA'kSAdidaityAntaka|
sItazOkaharAgninandana sumitrAsambhavaprANada
zrIbhImAgraja zambhuputra hanumAn sUryAsya tubhyaM namaH||
khaDgaM khETaka-bhindipAla-parazuM pAza-trizUla-drumAn
cakraM zaGkha-gadA-phalAGkuza-sudhAkumbhAn halaM parvatam|
TaGkaM parvatakArmukAhiDamarUnEtAni divyAyudhAn
EvaM viMzatibAhubhizca dadhataM dhyAyEt hanUmatprabhum||

stOtram

OM namO bhagavatE tubhyaM namO mArutasUnavE|
namaH zrIrAmabhaktAya zyAmAsyAya ca tE namaH||1||
namO vAnaravIrAya sugrIvasakhyakAriNE|
laGkAvidAhakAyAtha hElAsAgaratAriNE||2||
sItAzOkavinAzAya rAmamudrAdharAya ca|
rAvaNasya kulacchEdakAriNE tE namO namaH||3||
mEghanAdamakhadhvaMsakAriNE tE namO namaH|
azOkavanavidhvaMsakAriNE bhayahAriNE||4||
vAyuputrAya vIrAya AkAzOdaragAminE|
vanapAlazirazchEtrE laGkAprAsAdabhaJjinE||5||
jvalatkanakavarNAya dIrghalAGgUladhAriNE|
saumitrijayadAtrE ca rAmadUtAya tE namaH||6||
akSasya vadhakartrE ca brahmazaktinivAriNE|
lakSmaNAGgamahAzakti-ghAta-kSata-vinAzinE||7||
rakSOghnAya ripughnAya bhUtaghnAya ca tE namaH|
RkSavAnaravIraugha-prANadAyaka tE namaH||8||
parasainyabalaghnAya zastrAstravighanAya ca|
viSaghnAya dviSaghnAya jvaraghnAya ca tE namaH||9||
mahAbhayaripughnAya bhaktatrANaikakAriNE|
paraprEritamantrANAM yantrANAM stambhakAriNE||10||
payaH-pASANa-taraNa-kAraNAya namO namaH|
bAlArkamaNDalagrAsakAriNE bhavatAriNE||11||
nakhAyudhAya bhImAya dantAyudhadharAya ca|
ripumAyAvinAzAya rAmAjJAlOkarakSiNE||12||
pratigrAmasthitAyAtha rakSObhUtavadhArthinE|
karAlazailazastrAya drumazastrAya tE namaH||13||
bAlaikabrahmacaryAya rudramUrtidharAya ca|
vihaGgamAya zarvAya vajradEhAya tE namaH||14||
kaupInavAsasE tubhyaM rAmabhaktiratAya ca|
dakSiNAzAbhAskarAya zatacandrOdayAtmanE||15||
kRtyA-kSata-vyathaghnAya sarvaklEzaharAya ca|
svAmyAjJA-pArthasaGgrAma-saGkhyE saJjayadhAriNE||16||
bhaktAnAM divyavAdESu saGgrAmE jayadAyinE|
kilakilyAbUburOccaghOrazabdakarAya ca||17||
sarpAgnivyAdhisaMstambhakAriNE vanacAriNE|
sadA vanaphalAhAra-sattRptAya vizESataH|
mahArNava-zilA-baddha-sEtavE tE namO namaH||18||
vAdE vivAdE saGgrAmE bhayE ghOrE mahAvanE|
siMhavyAghrAdi caurEbhyaH stOtrapAThAdbhayaM na hi||19||
divyE bhUtabhayE vyAdhau gRhE sthAvarajaGgamE|
rAjazastrabhayE cOgrabAdhA grahabhayESu ca||20||
jalE sarvE mahAvRSTau durbhikSE prANasamplavE|
paThEt stOtraM pramucyEta bhayEbhyaH sarvatO naraH|
tasya kvApi bhayaM nAsti hanumat stavapAThataH||21||
sarvathA vai trikAlaM ca paThanIyamimaM stavam|
sarvAn kAmAnavApnOti nAtra kAryA vicAraNA||22||
vinatAyAH svamAtuzca dAsItvasya nivRttayE|
sudhArNaM yAtukAmAya mahApauruSazAlinE||23||
vibhISaNakRtaM stOtraM tArkSyENa samudIritam|
yE paThanti sadA bhaktyA siddhayastatkarE sthitAH||24||


||iti zrI sudarzanasaMhitAyAM zrI vibhISaNagaruDasaMvAdE zrI vibhISaNakRtam ApaduddhAraka zrI dvAdazamukha-hanumAn stOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox