From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

ardhanArIzvara aSTakam

cAmpEyagaurArdha-zarIrakAyai
karpUragaurArdha-zarIrakAya|
dhammillakAyai ca jaTAdharAya
namaH zivAyai ca namaH zivAya||1||
kastUrikAkuGkumacarcitAyai
citArajaHpuJjavicarcitAya|
kRtasmarAyai vikRtasmarAya
namaH zivAyai ca namaH zivAya||2||
jhaNatkvaNatkaGkaNa-nUpurAyai
pAdAbjarAjat-phaNinUpurAya|
hEmAGgadAyai ca bhujaGgadAya
namaH zivAyai ca namaH zivAya||3||
vizAlanIlOtpalalOcanAyai
vikAsipaGkEruhalOcanAya|
samEkSaNAyai viSamEkSaNAya
namaH zivAyai ca namaH zivAya||4||
mandAramAlAkalitAlakAyai
kapAlamAlAGkitakandharAya|
divyAmbarAyai ca digambarAya
namaH zivAyai ca namaH zivAya||5||
ambhOdharazyAmalakuntalAyai
taTitprabhAtAmrajaTAdharAya|
nirIzvarAyai nikhilEzvarAya
namaH zivAyai ca namaH zivAya||6||
prapaJcasRSTyunmukhalAsyakAyai
samastasaMhArakatANDavAya|
jagajjananyai jagadEkapitrE
namaH zivAyai ca namaH zivAya||7||
pradIptaratnOjjvalakuNDalAyai
sphuranmahApannagabhUSaNAya|
zivAnvitAyai ca zivAnvitAya
namaH zivAyai ca namaH zivAya||8||
EtatpaThEdaSTakamiSTadaM yO
bhaktyA sa mAnyO bhuvi dIrghajIvI|
prApnOti saubhAgyamanantakAlam
bhUyAt sadA tasya samastasiddhiH||
+


||iti zrImacchaGkarAcAryaviracitam ardhanArIzvara aSTakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox