From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


Stotras from bhAgavatam
kuntIstutiH (1.8) bhISmastutiH (1.9) catuzzlOki bhAgavatam (2.9) kUrmastOtram (3.5) yajJavarAhamUrtistutiH (3.13)
dhruvastutiH (4.9) nArAyaNakavacam (6.8) prahlAdastutiH (7.9) gajEndrastutiH (8.3) vAmanastOtram (8.17)
bAlarakSA (10.6) gOpikAgItam (10.31) akrUrastutiH (10.40) mucukundastutiH (10.51) rukmiNI-sandEzaH (10.52)

gOpya UcuH

avyAdajO'Gghri maNimAMstava jAnvathOrU
yajJO'cyutaH kaTitaTaM jaTharaM hayAsyaH|
hRtkEzavastvadura Iza inastu kaNThaM
viSNurbhujaM mukhamurukrama IzvaraH kam||1||
cakryagrataH sahagadO harirastu pazcAt
tvatpArzvayOrdhanurasI madhuhA'janazca|
kONESu zaGkha urugAya uparyupEndraH
tArkSyaH kSitau haladharaH puruSaH samantAt||2||
+
indriyANi hRSIkEzaH prANAnnArAyaNO'vatu|
zvEtadvIpapatizcittaM manO yOgEzvarO'vatu||3||
pRznigarbhastu tE buddhimAtmAnaM bhagavAnparaH|
krIDantaM pAtu gOvindaH zayAnaM pAtu mAdhavaH||4||
vrajantamavyAdvaikuNTha AsInaM tvAM zriyaH patiH|
bhuJjAnaM yajJabhukpAtu sarvagrahabhayaGkaraH||5||
DAkinyO yAtudhAnyazca kuSmANDA yE'rbhakagrahAH|
bhUtaprEtapizAcAzca yakSarakSOvinAyakAH||6||
kOTarA rEvatI jyESThA pUtanA mAtRkAdayaH|
unmAdA yE hyapasmArA dEhaprANEndriyadruhaH||7||
svapnadRSTA mahOtpAtA vRddhA bAlagrahAzca yE|
sarvE nazyantu tE viSNOrnAmagrahaNabhIravaH||8||


||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE SaSThamE'dhyAyE gOpIkRtabAlarakSA sampUrNA||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox