From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

bAlamukundASTakam

karAravindEna padAravindaM mukhAravindE vinivEzayantam‌|
vaTasya patrasya puTE zayAnaM bAlaM mukundaM manasA smarAmi||1||
saMhRtya lOkAn vaTapatramadhyE zayAnamAdyantavihInarUpam|
sarvEzvaraM sarvahitAvatAraM bAlaM mukundaM manasA smarAmi||2||
indIvarazyAmalakOmalAGgaM indrAdidEvArcitapAdapadmam‌|
santAnakalpadrumamAzritAnAM bAlaM mukundaM manasA smarAmi||3||
lambAlakaM lambitahArayaSTiM zRGgAralIlAGkitadantapaGktim|
bimbAdharaM cAruvizAlanEtraM bAlaM mukundaM manasA smarAmi||4||
zikyE nidhAyAdyapayOdadhIni bahirgatAyAM vrajanAyikAyAm‌|
bhuktvA yathESTaM kapaTEna suptaM bAlaM mukundaM manasA smarAmi||5||
kalindajAntasthitakAliyasya phaNAgraraGgE naTanapriyantam‌|
tatpucchahastaM zaradinduvaktraM bAlaM mukundaM manasA smarAmi||6||
ulUkhalE baddhamudArazauryaM uttuGgayugmArjuna-bhaGgalIlam‌|
utphullapadmAyata-cArunEtraM bAlaM mukundaM manasA smarAmi||7||
AlOkya mAturmukhamAdarENa stanyaM pibantaM sarasIruhAkSam‌|
saccinmayaM dEvamanantarUpaM bAlaM mukundaM manasA smarAmi||8||


||iti bAlamukundASTakaM sampUrNam‌||

AkuJcitaM jAnu karaM ca vAmaM nyasya kSitau dakSiNahastapadmE|
AlOkayantaM navanItakhaNDaM bAlaM mukundaM manasA smarAmi||
Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox