From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhagavadgItA
Gita.jpg
     nyAsaH
     dhyAnam
 1. arjunaviSAda yOgaH
 2. sAGkhya yOgaH
 3. karma yOgaH
 4. jJAnakarmasannyAsa yOgaH
 5. karmasannyAsa yOgaH
 6. AtmasaMyama yOgaH
 7. jJAnavijJAna yOgaH
 8. akSarabrahma yOgaH
 9. rAjavidyArAjaguhya yOgaH
 1. vibhUti yOgaH
 2. vizwarUpadarzana yOgaH
 3. bhakti yOgaH
 4. kSEtrakSEtrajJa-vibhAga yOgaH
 5. guNatraya-vibhAga yOgaH
 6. puruSOttama yOgaH
 7. daivAsurasampad-vibhAga yOgaH
 8. zraddhAtraya-vibhAga yOgaH
 9. mOkSa-sannyAsa yOgaH
     phalazrutiH
     gItA mAhAtmyam
     gItArthasaGgrahaH

prathamO'dhyAyaH - arjunaviSAdayOgaH


dhRtarASTra uvAca

dharmakSEtrE kurukSEtrE samavEtA yuyutsavaH|
mAmakAH pANDavAzcaiva kimakurvata saJjaya||1||


saJjaya uvAca

dRSTvA tu pANDavAnIkaM vyUDhaM duryOdhanastadA|
AcAryamupasaGgamya rAjA vacanamabravIt||2||
pazyaitAM pANDuputrANAmAcArya mahatIM camUm|
vyUDhAM drupadaputrENa tava ziSyENa dhImatA||3||
atra zUrA mahESvAsA bhImArjunasamA yudhi|
yuyudhAnO virATazca drupadazca mahArathaH||4||
dhRSTakEtuzcEkitAnaH kAzirAjazca vIryavAn|
purujit kuntibhOjazca zaibyazca narapuGgavaH||5||
yudhAmanyuzca vikrAnta uttamaujAzca vIryavAn|
saubhadrO draupadEyAzca sarva Eva mahArathAH||6||
asmAkaM tu viziSTA yE tAnnibOdha dvijOttama|
nAyakA mama sainyasya saMjJArthaM tAn bravImi tE||7||
bhavAn bhISmazca karNazca kRpazca samitiJjayaH|
azvatthAmA vikarNazca saumadattistathaiva ca||8||
anyE ca bahavaH zUrA madarthE tyaktajIvitAH|
nAnAzastrapraharaNAH sarvE yuddhavizAradAH||9||
aparyAptaM tadasmAkaM balaM bhISmAbhirakSitam|
paryAptaM tvidamEtESAM balaM bhImAbhirakSitam||10||
ayanESu ca sarvESu yathAbhAgamavasthitAH|
bhISmamEvAbhirakSantu bhavantaH sarva Eva hi||11||
tasya saJjanayan harSaM kuruvRddhaH pitAmahaH|
siMhanAdaM vinadyOccaiH zaGkhaM dadhmau pratApavAn||12||
tataH zaGkhAzca bhEryazca paNavAnakagOmukhAH|
sahasaivAbhyahanyanta sa zabdastumulO'bhavat||13||
tataH zvEtairhayairyuktE mahati syandanE sthitau|
mAdhavaH pANDavazcaiva divyau zaGkhau pradadhmatuH||14||
pAJcajanyaM hRSIkEzO dEvadattaM dhanaJjayaH|
pauNDraM dadhmau mahAzaGkhaM bhImakarmA vRkOdaraH||15||
anantavijayaM rAjA kuntIputrO yudhiSThiraH|
nakulaH sahadEvazca sughOSamaNipuSpakau||16||
kAzyazca paramESvAsaH zikhaNDI ca mahArathaH|
dhRSTadyumnO virATazca sAtyakizcAparAjitaH||17||
drupadO draupadEyAzca sarvazaH pRthivIpatE|
saubhadrazca mahAbAhuH zaGkhAn dadhmuH pRthak pRthak||18||
sa ghOSO dhArtarASTrANAM hRdayAni vyadArayat|
nabhazca pRthivIM caiva tumulO vyanunAdayan||19||
atha vyavasthitAn dRSTvA dhArtarASTrAn kapidhvajaH|
pravRttE zastrasampAtE dhanurudyamya pANDavaH||20||
hRSIkEzaM tadA vAkyamidamAha mahIpatE|


arjuna uvAca

sEnayOrubhayOrmadhyE rathaM sthApaya mE'cyuta||21||
yAvadEtAnnirIkSE'haM yOddhukAmAnavasthitAn|
kairmayA saha yOddhavyamasmin raNasamudyamE||22||
yOtsyamAnAnavEkSE'haM ya EtE'tra samAgatAH|
dhArtarASTrasya durbuddhEryuddhE priyacikIrSavaH||23||


saJjaya uvAca

EvamuktO hRSIkEzO guDAkEzEna bhArata|
sEnayOrubhayOrmadhyE sthApayitvA rathOttamam||24||
bhISmadrONapramukhataH sarvESAM ca mahIkSitAm|
uvAca pArtha pazyaitAn samavEtAn kurUniti||25||
tatrApazyat sthitAn pArthaH pitRRnatha pitAmahAn|
AcAryAn mAtulAn bhrAtRRn putrAn pautrAn sakhIMstathA||26||
zvazurAn suhRdazcaiva sEnayOrubhayOrapi|
tAn samIkSya sa kauntEyaH sarvAn bandhUnavasthitAn||27||
kRpayA parayA''viSTO viSIdannidamabravIt|


arjuna uvAca

dRSTvEmaM svajanaM kRSNa yuyutsuM samupasthitam||28||
sIdanti mama gAtrANi mukhaM ca parizuSyati|
vEpathuzca zarIrE mE rOmaharSazca jAyatE||29||
gANDIvaM sraMsatE hastAt tvakcaiva paridahyatE|
na ca zaknOmyavasthAtuM bhramatIva ca mE manaH||30||
nimittAni ca pazyAmi viparItAni kEzava|
na ca zrEyO'nupazyAmi hatvA svajanamAhavE||31||
na kAGkSE vijayaM kRSNa na ca rAjyaM sukhAni ca|
kiM nO rAjyEna gOvinda kiM bhOgairjIvitEna vA||32||
yESAmarthE kAGkSitaM nO rAjyaM bhOgAH sukhAni ca|
ta imE'vasthitA yuddhE prANAMstyaktvA dhanAni ca||33||
AcAryAH pitaraH putrAstathaiva ca pitAmahAH|
mAtulAH zvazurAH pautrAH zyAlAH sambandhinastathA||34||
EtAnna hantumicchAmi ghnatO'pi madhusUdana|
api trailOkyarAjyasya hEtOH kiM nu mahIkRtE||35||
nihatya dhArtarASTrAnnaH kA prItiH syAjjanArdana|
pApamEva''zrayEdasmAn hatvaitAnAtatAyinaH||36||
tasmAnna''rhA vayaM hantuM dhArtarASTrAn svabAndhavAn|
svajanaM hi kathaM hatvA sukhinaH syAma mAdhava||37||
yadyapyEtE na pazyanti lObhOpahatacEtasaH|
kulakSayakRtaM dOSaM mitradrOhE ca pAtakam||38||
kathaM na jJEyamasmAbhiH pApAdasmAnnivartitum|
kulakSayakRtaM dOSaM prapazyadbhirjanArdana||39||
kulakSayE praNazyanti kuladharmAH sanAtanAH|
dharmE naSTE kulaM kRtsnamadharmO'bhibhavatyuta||40||
adharmAbhibhavAt kRSNa praduSyanti kulastriyaH|
strISu duSTAsu vArSNEya jAyatE varNasaGkaraH||41||
saGkarO narakAyaiva kulaghnAnAM kulasya ca|
patanti pitarO hyESAM luptapiNDOdakakriyAH||42||
dOSairEtaiH kulaghnAnAM varNasaGkarakArakaiH|
utsAdyantE jAtidharmAH kuladharmAzca zAzvatAH||43||
utsannakuladharmANAM manuSyANAM janArdana|
narakE niyataM vAsO bhavatItyanuzuzruma||44||
ahO bata mahatpApaM kartuM vyavasitA vayam|
yadrAjyasukhalObhEna hantuM svajanamudyatAH||45||
yadi mAmapratIkAram azastraM zastrapANayaH|
dhArtarASTrA raNE hanyustanmE kSEmataraM bhavEt||46||


saJjaya uvAca

EvamuktvA'rjunaH saGkhyE rathOpastha upAvizat|
visRjya sazaraM cApaM zOkasaMvignamAnasaH||47||


||OM tatsaditi zrImadbhagavadgItAsUpaniSatsu brahmavidyAyAM yOgazAstrE zrIkRSNArjunasaMvAdE arjunaviSAdayOgO nAma prathamO'dhyAyaH||


Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox