From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhagavadgItA
Gita.jpg
     nyAsaH
     dhyAnam
 1. arjunaviSAda yOgaH
 2. sAGkhya yOgaH
 3. karma yOgaH
 4. jJAnakarmasannyAsa yOgaH
 5. karmasannyAsa yOgaH
 6. AtmasaMyama yOgaH
 7. jJAnavijJAna yOgaH
 8. akSarabrahma yOgaH
 9. rAjavidyArAjaguhya yOgaH
 1. vibhUti yOgaH
 2. vizwarUpadarzana yOgaH
 3. bhakti yOgaH
 4. kSEtrakSEtrajJa-vibhAga yOgaH
 5. guNatraya-vibhAga yOgaH
 6. puruSOttama yOgaH
 7. daivAsurasampad-vibhAga yOgaH
 8. zraddhAtraya-vibhAga yOgaH
 9. mOkSa-sannyAsa yOgaH
     phalazrutiH
     gItA mAhAtmyam
     gItArthasaGgrahaH

||dvitIyO'dhyAyaH - sAGkhya yOgaH||


saJjaya uvAca

taM tathA kRpayA''viSTam azrupUrNAkulEkSaNam|
viSIdantamidaM vAkyamuvAca madhusUdanaH||1||


zrIbhagavAnuvAca

kutastvA kazmalamidaM viSamE samupasthitam|
anAryajuSTamasvargyamakIrtikaramarjuna||2||
klaibyaM mA sma gamaH pArtha naitattvayyupapadyatE|
kSudraM hRdayadaurbalyaM tyaktvOttiSTha parantapa||3||


arjuna uvAca

kathaM bhISmamahaM saGkhyE drONaM ca madhusUdana|
iSubhiH pratiyOtsyAmi pUjArhAvarisUdana||4||
gurUnahatvA hi mahAnubhAvAn
zrEyO bhOktuM bhaikSyamapIha lOkE|
hatvA'rthakAmAMstu gurUnihaiva
bhuJjIya bhOgAn rudhirapradigdhAn||5||
na caitadvidmaH katarannO garIyO
yadvA jayEma yadi vA nO jayEyuH|
yAnEva hatvA na jijIviSAmaH
tE'vasthitAH pramukhE dhArtarASTrAH||6||
kArpaNyadOSOpahatasvabhAvaH
pRcchAmi tvAM dharmasammUDhacEtAH|
yacchrEyaH syAnnizcitaM brUhi tanmE
ziSyastE'haM zAdhi mAM tvAM prapannam||7||
na hi prapazyAmi mamApanudyAd-
yacchOkamucchOSaNamindriyANAm|
avApya bhUmAvasapatnamRddham
rAjyaM surANAmapi ca''dhipatyam||8||


saJjaya uvAca

EvamuktvA hRSIkEzaM guDAkEzaH parantapa|
na yOtsya iti gOvindamuktvA tUSNIM babhUva ha||9||
tamuvAca hRSIkEzaH prahasanniva bhArata|
sEnayOrubhayOrmadhyE viSIdantamidaM vacaH||10||


zrIbhagavAnuvAca

azOcyAnanvazOcastvaM prajJAvAdAMzca bhASasE|
gatAsUnagatAsUMzca nAnuzOcanti paNDitAH||11||
na tvEvAhaM jAtu na''saM na tvaM nEmE janAdhipAH|
na caiva na bhaviSyAmaH sarvE vayamataH param||12||
dEhinO'smin yathA dEhE kaumAraM yauvanaM jarA|
tathA dEhAntaraprAptirdhIrastatra na muhyati||13||
mAtrAsparzAstu kauntEya zItOSNasukhaduHkhadAH|
AgamApAyinO'nityAstAMstitikSasva bhArata||14||
yaM hi na vyathayantyEtE puruSaM puruSarSabha|
samaduHkhasukhaM dhIraM sO'mRtatvAya kalpatE||15||
nAsatO vidyatE bhAvO nAbhAvO vidyatE sataH|
ubhayOrapi dRSTO'ntastvanayOstattvadarzibhiH||16||
avinAzi tu tadviddhi yEna sarvamidaM tatam|
vinAzamavyayasyAsya na kazcit kartumarhati||17||
antavanta imE dEhA nityasyOktAH zarIriNaH|
anAzinO'pramEyasya tasmAdyudhyasva bhArata||18||
ya EnaM vEtti hantAraM yazcainaM manyatE hatam|
ubhau tau na vijAnItO nAyaM hanti na hanyatE||19||
na jAyatE mriyatE vA kadAcit
nAyaM bhUtvA bhavitA vA na bhUyaH|
ajO nityaH zAzvatO'yaM purANO
na hanyatE hanyamAnE zarIrE||20||
vEdAvinAzinaM nityaM ya Enamajamavyayam|
kathaM sa puruSaH pArtha kaM ghAtayati hanti kam||21||
vAsAMsi jIrNAni yathA vihAya
navAni gRhNAti narO'parANi|
tathA zarIrANi vihAya jIrNAni
anyAni saMyAti navAni dEhI||22||
nainaM chindanti zastrANi nainaM dahati pAvakaH|
na cainaM klEdayantyApO na zOSayati mArutaH||23||
acchEdyO'yamadAhyO'yamaklEdyO'zOSya Eva ca|
nityaH sarvagataH sthANuracalO'yaM sanAtanaH||24||
avyaktO'yamacintyO'yamavikAryO'yamucyatE|
tasmAdEvaM viditvainaM nAnuzOcitumarhasi||25||
atha cainaM nityajAtaM nityaM vA manyasE mRtam|
tathA'pi tvaM mahAbAhO naivaM zOcitumarhasi||26||
jAtasya hi dhruvO mRtyurdhruvaM janma mRtasya ca|
tasmAdaparihAryE'rthE na tvaM zOcitumarhasi||27||
avyaktAdIni bhUtAni vyaktamadhyAni bhArata|
avyaktanidhanAnyEva tatra kA paridEvanA||28||
Azcaryavatpazyati kazcidEnam
Azcaryavadvadati tathaiva cAnyaH|
AzcaryavaccainamanyaH zRNOti
zrutvA'pyEnaM vEda na caiva kazcit||29||
dEhI nityamavadhyO'yaM dEhE sarvasya bhArata|
tasmAt sarvANi bhUtAni na tvaM zOcitumarhasi||30||
svadharmamapi cAvEkSya na vikampitumarhasi|
dharmyAddhi yuddhAcchrEyO'nyat kSatriyasya na vidyatE||31||
yadRcchayA cOpapannaM svargadvAramapAvRtam|
sukhinaH kSatriyAH pArtha labhantE yuddhamIdRzam||32||
atha cEttvamimaM dharmyaM saGgrAmaM na kariSyasi|
tataH svadharmaM kIrtiM ca hitvA pApamavApsyasi||33||
akIrtiM cApi bhUtAni kathayiSyanti tE'vyayAm|
sambhAvitasya cAkIrtirmaraNAdatiricyatE||34||
bhayAdraNAduparataM maMsyantE tvAM mahArathAH|
yESAM ca tvaM bahumatO bhUtvA yAsyasi lAghavam||35||
avAcyavAdAMzca bahUn vadiSyanti tavAhitAH|
nindantastava sAmarthyaM tatO duHkhataraM nu kim||36||
hatO vA prApsyasi svargaM jitvA vA bhOkSyasE mahIm|
tasmAduttiSTha kauntEya yuddhAya kRtanizcayaH||37||
sukhaduHkhE samE kRtvA lAbhAlAbhau jayAjayau|
tatO yuddhAya yujyasva naivaM pApamavApsyasi||38||
ESA tE'bhihitA sAGkhyE buddhiryOgE tvimAM zRNu|
buddhyA yuktO yayA pArtha karmabandhaM prahAsyasi||39||
nEhAbhikramanAzO'sti pratyavAyO na vidyatE|
svalpamapyasya dharmasya trAyatE mahatO bhayAt||40||
vyavasAyAtmikA buddhirEkEha kurunandana|
bahuzAkhA hyanantAzca buddhayO'vyavasAyinAm||41||
yAmimAM puSpitAM vAcaM pravadantyavipazcitaH|
vEdavAdaratAH pArtha nAnyadastIti vAdinaH||42||
kAmAtmAnaH svargaparA janmakarmaphalapradAm|
kriyAvizESabahulAM bhOgaizvaryagatiM prati||43||
bhOgaizvaryaprasaktAnAM tayA'pahRtacEtasAm|
vyavasAyAtmikA buddhiH samAdhau na vidhIyatE||44||
traiguNyaviSayA vEdA nistraiguNyO bhavArjuna|
nirdvandvO nityasattvasthO niryOgakSEma AtmavAn||45||
yAvAnartha udapAnE sarvataH samplutOdakE|
tAvAn sarvESu vEdESu brAhmaNasya vijAnataH||46||
karmaNyEvAdhikArastE mA phalESu kadAcana|
mA karmaphalahEturbhUrmA tE saGgO'stvakarmaNi||47||
yOgasthaH kuru karmANi saGgaM tyaktvA dhanaJjaya|
siddhyasiddhyOH samO bhUtvA samatvaM yOga ucyatE||48||
dUrENa hyavaraM karma buddhiyOgAddhanaJjaya|
buddhau zaraNamanviccha kRpaNAH phalahEtavaH||49||
buddhiyuktO jahAtIha ubhE sukRtaduSkRtE|
tasmAdyOgAya yujyasva yOgaH karmasu kauzalam||50||
karmajaM buddhiyuktA hi phalaM tyaktvA manISiNaH|
janmabandhavinirmuktAH padaM gacchantyanAmayam||51||
yadA tE mOhakalilaM buddhirvyatitariSyati|
tadA gantAsi nirvEdaM zrOtavyasya zrutasya ca||52||
zrutivipratipannA tE yadA sthAsyati nizcalA|
samAdhAvacalA buddhistadA yOgamavApsyasi||53||


arjuna uvAca

sthitaprajJasya kA bhASA samAdhisthasya kEzava|
sthitadhIH kiM prabhASEta kimAsIta vrajEta kim||54||


zrIbhagavAnuvAca

prajahAti yadA kAmAn sarvAn pArtha manOgatAn|
AtmanyEva''tmanA tuSTaH sthitaprajJastadOcyatE||55||
duHkhESvanudvignamanAH sukhESu vigataspRhaH|
vItarAgabhayakrOdhaH sthitadhIrmunirucyatE||56||
yaH sarvatrAnabhisnEhastat tat prApya zubhAzubham|
nAbhinandati na dvESTi tasya prajJA pratiSThitA||57||
yadA saMharatE cAyaM kUrmO'GgAnIva sarvazaH|
indriyANIndriyArthE'bhyastasya prajJA pratiSThitA||58||
viSayA vinivartantE nirAhArasya dEhinaH|
rasavarjaM rasO'pyasya paraM dRSTvA nivartatE||59||
yatatO hyapi kauntEya puruSasya vipazcitaH|
indriyANi pramAthIni haranti prasabhaM manaH||60||
tAni sarvANi saMyamya yukta AsIta matparaH|
vazE hi yasyEndriyANi tasya prajJA pratiSThitA||61||
dhyAyatO viSayAn puMsaH saGgastESUpajAyatE|
saGgAt saJjAyatE kAmaH kAmAt krOdhO'bhijAyatE||62||
krOdhAdbhavati sammOhaH sammOhAt smRtivibhramaH|
smRtibhraMzAd-buddhinAzO buddhinAzAt praNazyati||63||
rAgadvESaviyuktaistu viSayAnindriyaizcaran|
AtmavazyairvidhEyAtmA prasAdamadhigacchati||64||
prasAdE sarvaduHkhAnAM hAnirasyOpajAyatE|
prasannacEtasO hyAzu buddhiH paryavatiSThatE||65||
nAsti buddhirayuktasya na cAyuktasya bhAvanA|
na cAbhAvayataH zAntirazAntasya kutaH sukham||66||
indriyANAM hi caratAM yanmanO'nuvidhIyatE|
tadasya harati prajJAM vAyurnAvamivAmbhasi||67||
tasmAdyasya mahAbAhO nigRhItAni sarvazaH|
indriyANIndriyArthEbhyastasya prajJA pratiSThitA||68||
yA nizA sarvabhUtAnAM tasyAM jAgarti saMyamI|
yasyAM jAgrati bhUtAni sA nizA pazyatO munEH||69||
ApUryamANamacalapratiSTham
samudramApaH pravizanti yadvat|
tadvatkAmA yaM pravizanti sarvE
sa zAntimApnOti na kAmakAmI||70||
vihAya kAmAn yaH sarvAn pumAMzcarati niHspRhaH|
nirmamO nirahaGkAraH sa zAntimadhigacchati||71||
+
ESA brAhmI sthitiH pArtha nainAM prApya vimuhyati|
sthitvA'syAmantakAlE'pi brahmanirvANamRcchati||72||


||OM tatsaditi zrImadbhagavadgItAsUpaniSatsu brahmavidyAyAM yOgazAstrE zrIkRSNArjunasaMvAdE sAGkhyayOgO nAma dvitIyO'dhyAyaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox