From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhagavadgItA
Gita.jpg
     nyAsaH
     dhyAnam
 1. arjunaviSAda yOgaH
 2. sAGkhya yOgaH
 3. karma yOgaH
 4. jJAnakarmasannyAsa yOgaH
 5. karmasannyAsa yOgaH
 6. AtmasaMyama yOgaH
 7. jJAnavijJAna yOgaH
 8. akSarabrahma yOgaH
 9. rAjavidyArAjaguhya yOgaH
 1. vibhUti yOgaH
 2. vizwarUpadarzana yOgaH
 3. bhakti yOgaH
 4. kSEtrakSEtrajJa-vibhAga yOgaH
 5. guNatraya-vibhAga yOgaH
 6. puruSOttama yOgaH
 7. daivAsurasampad-vibhAga yOgaH
 8. zraddhAtraya-vibhAga yOgaH
 9. mOkSa-sannyAsa yOgaH
     phalazrutiH
     gItA mAhAtmyam
     gItArthasaGgrahaH

||caturthO'dhyAyaH - jJAnakarmasannyAsa yOgaH||


zrIbhagavAnuvAca

imaM vivasvatE yOgaM prOktavAnahamavyayam|
vivasvAn manavE prAha manurikSvAkavE'bravIt||1||
EvaM paramparAprAptamimaM rAjarSayO viduH|
sa kAlEnEha mahatA yOgO naSTaH parantapa||2||
sa EvAyaM mayA tE'dya yOgaH prOktaH purAtanaH|
bhaktO'si mE sakhA cEti rahasyaM hyEtaduttamam||3||


arjuna uvAca

aparaM bhavatO janma paraM janma vivasvataH|
kathamEtadvijAnIyAM tvamAdau prOktavAniti||4||


zrIbhagavAnuvAca

bahUni mE vyatItAni janmAni tava cArjuna|
tAnyahaM vEda sarvANi na tvaM vEttha parantapa||5||
ajO'pi sannavyayAtmA bhUtAnAmIzvarO'pi san|
prakRtiM svAmadhiSThAya sambhavAmyAtmamAyayA||6||
yadA yadA hi dharmasya glAnirbhavati bhArata|
abhyutthAnamadharmasya tadA''tmAnaM sRjAmyaham||7||
paritrANAya sAdhUnAM vinAzAya ca duSkRtAm|
dharmasaMsthApanArthAya sambhavAmi yugE yugE||8||
janma karma ca mE divyamEvaM yO vEtti tattvataH|
tyaktvA dEhaM punarjanma naiti mAmEti sO'rjuna||9||
vItarAgabhayakrOdhA manmayA mAmupAzritAH|
bahavO jJAnatapasA pUtA madbhAvamAgatAH||10||
yE yathA mAM prapadyantE tAMstathaiva bhajAmyaham|
mama vartmAnuvartantE manuSyAH pArtha sarvazaH||11||
kAGkSantaH karmaNAM siddhiM yajanta iha dEvatAH|
kSipraM hi mAnuSE lOkE siddhirbhavati karmajA||12||
cAturvarNyaM mayA sRSTaM guNakarmavibhAgazaH|
tasya kartAramapi mAM viddhyakartAramavyayam||13||
na mAM karmANi limpanti na mE karmaphalE spRhA|
iti mAM yO'bhijAnAti karmabhirna sa badhyatE||14||
EvaM jJAtvA kRtaM karma pUrvairapi mumukSubhiH|
kuru karmaiva tasmAttvaM pUrvaiH pUrvataraM kRtam||15||
kiM karma kimakarmEti kavayO'pyatra mOhitAH|
tattE karma pravakSyAmi yajjJAtvA mOkSyasE'zubhAt||16||
karmaNO hyapi bOddhavyaM bOddhavyaM ca vikarmaNaH|
akarmaNazca bOddhavyaM gahanA karmaNO gatiH||17||
karmaNyakarma yaH pazyEdakarmaNi ca karma yaH|
sa buddhimAn manuSyESu sa yuktaH kRtsnakarmakRt||18||
yasya sarvE samArambhAH kAmasaGkalpavarjitAH|
jJAnAgnidagdhakarmANaM tamAhuH paNDitaM budhAH||19||
tyaktvA karmaphalAsaGgaM nityatRptO nirAzrayaH|
karmaNyabhipravRttO'pi naiva kiJcit karOti saH||20||
nirAzIryatacittAtmA tyaktasarvaparigrahaH|
zArIraM kEvalaM karma kurvanna''pnOti kilbiSam||21||
yadRcchAlAbhasantuSTO dvandvAtItO vimatsaraH|
samaH siddhAvasiddhau ca kRtvA'pi na nibadhyatE||22||
gatasaGgasya muktasya jJAnAvasthitacEtasaH|
yajJAya''carataH karma samagraM pravilIyatE||23||
brahmArpaNaM brahma havirbrahmAgnau brahmaNA hutam|
brahmaiva tEna gantavyaM brahmakarmasamAdhinA||24||
daivamEvAparE yajJaM yOginaH paryupAsatE|
brahmAgnAvaparE yajJaM yajJEnaivOpajuhvati||25||
zrOtrAdInIndriyANyanyE saMyamAgniSu juhvati|
zabdAdIn viSayAnanya indriyAgniSu juhvati||26||
sarvANIndriyakarmANi prANakarmANi cAparE|
AtmasaMyamayOgAgnau juhvati jJAnadIpitE||27||
dravyayajJAstapOyajJA yOgayajJAstathA'parE|
svAdhyAyajJAnayajJAzca yatayaH saMzitavratAH||28||
apAnE juhvati prANaM prANE'pAnaM tathA'parE|
prANApAnagatI ruddhvA prANAyAmaparAyaNAH||29||
aparE niyatAhArAH prANAn prANESu juhvati|
sarvE'pyEtE yajJavidO yajJakSapitakalmaSAH||30||
yajJaziSTAmRtabhujO yAnti brahma sanAtanam|
nAyaM lOkO'styayajJasya kutO'nyaH kurusattama||31||
EvaM bahuvidhA yajJA vitatA brahmaNO mukhE|
karmajAn viddhi tAn sarvAnEvaM jJAtvA vimOkSyasE||32||
zrEyAn dravyamayAdyajJAjjJAnayajJaH parantapa|
sarvaM karmAkhilaM pArtha jJAnE parisamApyatE||33||
tadviddhi praNipAtEna paripraznEna sEvayA|
upadEkSyanti tE jJAnaM jJAninastattvadarzinaH||34||
yajjJAtvA na punarmOhamEvaM yAsyasi pANDava|
yEna bhUtAnyazESENa drakSyasyAtmanyathO mayi||35||
api cEdasi pApEbhyaH sarvEbhyaH pApakRttamaH|
sarvaM jJAnaplavEnaiva vRjinaM santariSyasi||36||
yathaidhAMsi samiddhO'gnirbhasmasAt kurutE'rjuna|
jJAnAgniH sarvakarmANi bhasmasAt kurutE tathA||37||
na hi jJAnEna sadRzaM pavitramiha vidyatE|
tat svayaM yOgasaMsiddhaH kAlEna''tmani vindati||38||
zraddhAvA^llabhatE jJAnaM tatparaH saMyatEndriyaH|
jJAnaM labdhvA parAM zAntimacirENAdhigacchati||39||
ajJazcAzraddadhAnazca saMzayAtmA vinazyati|
nAyaM lOkO'sti na parO na sukhaM saMzayAtmanaH||40||
yOgasannyastakarmANaM jJAnasaJchinnasaMzayam|
AtmavantaM na karmANi nibadhnanti dhanaJjaya||41||
tasmAdajJAnasambhUtaM hRtsthaM jJAnAsinA''tmanaH|
chittvainaM saMzayaM yOgamAtiSThOttiSTha bhArata||42||


||OM tatsaditi zrImadbhagavadgItAsUpaniSatsu brahmavidyAyAM yOgazAstrE zrIkRSNArjunasaMvAdE jJAnakarmasannyAsayOgO nAma caturthO'dhyAyaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox