From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhagavadgItA
Gita.jpg
     nyAsaH
     dhyAnam
 1. arjunaviSAda yOgaH
 2. sAGkhya yOgaH
 3. karma yOgaH
 4. jJAnakarmasannyAsa yOgaH
 5. karmasannyAsa yOgaH
 6. AtmasaMyama yOgaH
 7. jJAnavijJAna yOgaH
 8. akSarabrahma yOgaH
 9. rAjavidyArAjaguhya yOgaH
 1. vibhUti yOgaH
 2. vizwarUpadarzana yOgaH
 3. bhakti yOgaH
 4. kSEtrakSEtrajJa-vibhAga yOgaH
 5. guNatraya-vibhAga yOgaH
 6. puruSOttama yOgaH
 7. daivAsurasampad-vibhAga yOgaH
 8. zraddhAtraya-vibhAga yOgaH
 9. mOkSa-sannyAsa yOgaH
     phalazrutiH
     gItA mAhAtmyam
     gItArthasaGgrahaH

||SaSThO'dhyAyaH - AtmasaMyama yOgaH||


zrIbhagavAnuvAca

anAzritaH karmaphalaM kAryaM karma karOti yaH|
sa sannyAsI ca yOgI ca na niragnirna cAkriyaH||1||
yaM sannyAsamiti prAhuryOgaM taM viddhi pANDava|
na hyasannyastasaGkalpO yOgI bhavati kazcana||2||
ArurukSOrmunEryOgaM karma kAraNamucyatE|
yOgArUDhasya tasyaiva zamaH kAraNamucyatE||3||
yadA hi nEndriyArthESu na karmasvanuSajjatE|
sarvasaGkalpasannyAsI yOgArUDhastadOcyatE||4||
uddharEdAtmana''tmAnaM na''tmAnamavasAdayEt|
Atmaiva hyAtmanO bandhurAtmaiva ripurAtmanaH||5||
bandhurAtmA''tmanastasya yEna''tmaiva''tmanA jitaH|
anAtmanastu zatrutvE vartEta''tmaiva zatruvat||6||
jitAtmanaH prazAntasya paramAtmA samAhitaH|
zItOSNasukhaduHkhESu tathA mAnApamAnayOH||7||
jJAnavijJAnatRptAtmA kUTasthO vijitEndriyaH|
yukta ityucyatE yOgI samalOSTAzmakAJcanaH||8||
suhRnmitrAryudAsInamadhyasthadvESyabandhuSu|
sAdhuSvapi ca pApESu samabuddhirviziSyatE||9||
yOgI yuJjIta satatamAtmAnaM rahasi sthitaH|
EkAkI yatacittAtmA nirAzIraparigrahaH||10||
zucau dEzE pratiSThApya sthiramAsanamAtmanaH|
nAtyucchritaM nAtinIcaM cailAjinakuzOttaram||11||
tatraikAgraM manaH kRtvA yatacittEndriyakriyaH|
upavizya''sanE yuJjyAdyOgamAtmavizuddhayE||12||
samaM kAyazirOgrIvaM dhArayannacalaM sthiraH|
samprEkSya nAsikAgraM svaM dizazcAnavalOkayan||13||
prazAntAtmA vigatabhIrbrahmacArivratE sthitaH|
manaH saMyamya maccittO yukta AsIta matparaH||14||
yuJjannEvaM sadA''tmAnaM yOgI niyatamAnasaH|
zAntiM nirvANaparamAM matsaMsthAmadhigacchati||15||
nAtyaznatastu yOgO'sti na caikAntamanaznataH|
na cAtisvapnazIlasya jAgratO naiva cArjuna||16||
yuktAhAravihArasya yuktacESTasya karmasu|
yuktasvapnAvabOdhasya yOgO bhavati duHkhahA||17||
yadA viniyataM cittamAtmanyEvAvatiSThatE|
niHspRhaH sarvakAmEbhyO yukta ityucyatE tadA||18||
yathA dIpO nivAtasthO nEGgatE sOpamA smRtA|
yOginO yatacittasya yuJjatO yOgamAtmanaH||19||
yatrOparamatE cittaM niruddhaM yOgasEvayA|
yatra caiva''tmanA''tmAnaM pazyannAtmani tuSyati||20||
sukhamAtyantikaM yattad-buddhigrAhyamatIndriyam|
vEtti yatra na caivAyaM sthitazcalati tattvataH||21||
yaM labdhvA cAparaM lAbhaM manyatE nAdhikaM tataH|
yasmin sthitO na duHkhEna guruNA'pi vicAlyatE||22||
taM vidyAd-duHkhasaMyOgaviyOgaM yOgasaMjJitam|
sa nizcayEna yOktavyO yOgO'nirviNNacEtasA||23||
saGkalpaprabhavAn kAmAMstyaktvA sarvAnazESataH|
manasaivEndriyagrAmaM viniyamya samantataH||24||
zanaiH zanairuparamEd-buddhyA dhRtigRhItayA|
AtmasaMsthaM manaH kRtvA na kiJcidapi cintayEt||25||
yatO yatO nizcarati manazcaJcalamasthiram|
tatastatO niyamyaitadAtmanyEva vazaM nayEt||26||
prazAntamanasaM hyEnaM yOginaM sukhamuttamam|
upaiti zAntarajasaM brahmabhUtamakalmaSam||27||
yuJjannEvaM sadA''tmAnaM yOgI vigatakalmaSaH|
sukhEna brahmasaMsparzamatyantaM sukhamaznutE||28||
sarvabhUtasthamAtmAnaM sarvabhUtAni ca''tmani|
IkSatE yOgayuktAtmA sarvatra samadarzanaH||29||
yO mAM pazyati sarvatra sarvaM ca mayi pazyati|
tasyAhaM na praNazyAmi sa ca mE na praNazyati||30||
sarvabhUtasthitaM yO mAM bhajatyEkatvamAsthitaH|
sarvathA vartamAnO'pi sa yOgI mayi vartatE||31||
AtmaupamyEna sarvatra samaM pazyati yO'rjuna|
sukhaM vA yadi vA duHkhaM sa yOgI paramO mataH||32||


arjuna uvAca

yO'yaM yOgastvayA prOktaH sAmyEna madhusUdana|
EtasyAhaM na pazyAmi caJcalatvAt sthitiM sthirAm||33||
caJcalaM hi manaH kRSNa pramAthi balavad-dRDham|
tasyAhaM nigrahaM manyE vAyOriva suduSkaram||34||


zrIbhagavAnuvAca

asaMzayaM mahAbAhO manO durnigrahaM calam|
abhyAsEna tu kauntEya vairAgyENa ca gRhyatE||35||
asaMyatAtmanA yOgO duSprApa iti mE matiH|
vazyAtmanA tu yatatA zakyO'vAptumupAyataH||36||


arjuna uvAca

ayatiH zraddhayOpEtO yOgAccalitamAnasaH|
aprApya yOgasaMsiddhiM kAM gatiM kRSNa gacchati||37||
kaccinnObhayavibhraSTazchinnAbhramiva nazyati|
apratiSThO mahAbAhO vimUDhO brahmaNaH pathi||38||
EtanmE saMzayaM kRSNa chEttumarhasyazESataH|
tvadanyaH saMzayasyAsya chEttA na hyupapadyatE||39||


zrIbhagavAnuvAca

pArtha naivEha nAmutra vinAzastasya vidyatE|
na hi kalyANakRt kazcid-durgatiM tAta gacchati||40||
prApya puNyakRtAM lOkAnuSitvA zAzvatIH samAH|
zucInAM zrImatAM gEhE yOgabhraSTO'bhijAyatE||41||
athavA yOginAmEva kulE bhavati dhImatAm|
Etaddhi durlabhataraM lOkE janma yadIdRzam||42||
tatra taM buddhisaMyOgaM labhatE paurvadEhikam|
yatatE ca tatO bhUyaH saMsiddhau kurunandana||43||
pUrvAbhyAsEna tEnaiva hriyatE hyavazO'pi saH|
jijJAsurapi yOgasya zabdabrahmAtivartatE||44||
prayatnAdyatamAnastu yOgI saMzuddhakilbiSaH|
anEkajanmasaMsiddhastatO yAti parAM gatim||45||
tapasvibhyO'dhikO yOgI jJAnibhyO'pi matO'dhikaH|
karmibhyazcAdhikO yOgI tasmAdyOgI bhavArjuna||46||
yOginAmapi sarvESAM madgatEnAntarAtmanA|
zraddhAvAn bhajatE yO mAM sa mE yuktatamO mataH||47||


||OM tatsaditi zrImadbhagavadgItAsUpaniSatsu brahmavidyAyAM yOgazAstrE zrIkRSNArjunasaMvAdE AtmasaMyamayOgO nAma SaSThO'dhyAyaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox