From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhagavadgItA
Gita.jpg
     nyAsaH
     dhyAnam
 1. arjunaviSAda yOgaH
 2. sAGkhya yOgaH
 3. karma yOgaH
 4. jJAnakarmasannyAsa yOgaH
 5. karmasannyAsa yOgaH
 6. AtmasaMyama yOgaH
 7. jJAnavijJAna yOgaH
 8. akSarabrahma yOgaH
 9. rAjavidyArAjaguhya yOgaH
 1. vibhUti yOgaH
 2. vizwarUpadarzana yOgaH
 3. bhakti yOgaH
 4. kSEtrakSEtrajJa-vibhAga yOgaH
 5. guNatraya-vibhAga yOgaH
 6. puruSOttama yOgaH
 7. daivAsurasampad-vibhAga yOgaH
 8. zraddhAtraya-vibhAga yOgaH
 9. mOkSa-sannyAsa yOgaH
     phalazrutiH
     gItA mAhAtmyam
     gItArthasaGgrahaH

||saptamO'dhyAyaH - jJAnavijJAna yOgaH||


zrIbhagavAnuvAca

mayyAsaktamanAH pArtha yOgaM yuJjanmadAzrayaH|
asaMzayaM samagraM mAM yathA jJAsyasi tacchRNu||1||
jJAnaM tE'haM savijJAnamidaM vakSyAmyazESataH|
yajjJAtvA nEha bhUyO'nyajjJAtavyamavaziSyatE||2||
manuSyANAM sahasrESu kazcidyatati siddhayE|
yatatAmapi siddhAnAM kazcinmAM vEtti tattvataH||3||
bhUmirApO'nalO vAyuH khaM manO buddhirEva ca|
ahaGkAra itIyaM mE bhinnA prakRtiraSTadhA||4||
aparEyamitastvanyAM prakRtiM viddhi mE parAm|
jIvabhUtAM mahAbAhO yayEdaM dhAryatE jagat||5||
EtadyOnIni bhUtAni sarvANItyupadhAraya|
ahaM kRtsnasya jagataH prabhavaH pralayastathA||6||
mattaH parataraM nAnyat kiJcidasti dhanaJjaya|
mayi sarvamidaM prOtaM sUtrE maNigaNA iva||7||
rasO'hamapsu kauntEya prabhA'smi zazisUryayOH|
praNavaH sarvavEdESu zabdaH khE pauruSaM nRSu||8||
puNyO gandhaH pRthivyAM ca tEjazcAsmi vibhAvasau|
jIvanaM sarvabhUtESu tapazcAsmi tapasviSu||9||
bIjaM mAM sarvabhUtAnAM viddhi pArtha sanAtanam|
buddhirbuddhimatAmasmi tEjastEjasvinAmaham||10||
balaM balavatAM cAhaM kAmarAgavivarjitam|
dharmAviruddhO bhUtESu kAmO'smi bharatarSabha||11||
yE caiva sAttvikA bhAvA rAjasAstAmasAzca yE|
matta EvEti tAn viddhi na tvahaM tESu tE mayi||12||
tribhirguNamayairbhAvairEbhiH sarvamidaM jagat|
mOhitaM nAbhijAnAti mAmEbhyaH paramavyayam||13||
daivI hyESA guNamayI mama mAyA duratyayA|
mAmEva yE prapadyantE mAyAmEtAM taranti tE||14||
na mAM duSkRtinO mUDhAH prapadyantE narAdhamAH|
mAyayA'pahRtajJAnA AsuraM bhAvamAzritAH||15||
caturvidhA bhajantE mAM janAH sukRtinO'rjuna|
ArtO jijJAsurarthArthI jJAnI ca bharatarSabha||16||
tESAM jJAnI nityayukta EkabhaktirviziSyatE|
priyO hi jJAninO'tyarthamahaM sa ca mama priyaH||17||
udArAH sarva EvaitE jJAnI tvAtmaiva mE matam|
AsthitaH sa hi yuktAtmA mAmEvAnuttamAM gatim||18||
bahUnAM janmanAmantE jJAnavAn mAM prapadyatE|
vAsudEvaH sarvamiti sa mahAtmA sudurlabhaH||19||
kAmaistaistairhRtajJAnAH prapadyantE'nyadEvatAH|
taM taM niyamamAsthAya prakRtyA niyatAH svayA||20||
yO yO yAM yAM tanuM bhaktaH zraddhayA'rcitumicchati|
tasya tasyAcalAM zraddhAM tAmEva vidadhAmyaham||21||
sa tayA zraddhayA yuktastasya''rAdhanamIhatE|
labhatE ca tataH kAmAn mayaiva vihitAn hi tAn||22||
antavattu phalaM tESAM tadbhavatyalpamEdhasAm|
dEvAn dEvayajO yAnti madbhaktA yAnti mAmapi||23||
avyaktaM vyaktimApannaM manyantE mAmabuddhayaH|
paraM bhAvamajAnantO mamAvyayamanuttamam||24||
nAhaM prakAzaH sarvasya yOgamAyAsamAvRtaH|
mUDhO'yaM nAbhijAnAti lOkO mAmajamavyayam||25||
vEdAhaM samatItAni vartamAnAni cArjuna|
bhaviSyANi ca bhUtAni mAM tu vEda na kazcana||26||
icchAdvESasamutthEna dvandvamOhEna bhArata|
sarvabhUtAni sammOhaM sargE yAnti parantapa||27||
yESAM tvantagataM pApaM janAnAM puNyakarmaNAm|
tE dvandvamOhanirmuktA bhajantE mAM dRDhavratAH||28||
jarAmaraNamOkSAya mAmAzritya yatanti yE|
tE brahma tadviduH kRtsnamadhyAtmaM karma cAkhilam||29||
sAdhibhUtAdhidaivaM mAM sAdhiyajJaM ca yE viduH|
prayANakAlE'pi ca mAM tE viduryuktacEtasaH||30||


||OM tatsaditi zrImadbhagavadgItAsUpaniSatsu brahmavidyAyAM yOgazAstrE zrIkRSNArjunasaMvAdE jJAnavijJAnayOgO nAma saptamO'dhyAyaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox