From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhagavadgItA
Gita.jpg
     nyAsaH
     dhyAnam
 1. arjunaviSAda yOgaH
 2. sAGkhya yOgaH
 3. karma yOgaH
 4. jJAnakarmasannyAsa yOgaH
 5. karmasannyAsa yOgaH
 6. AtmasaMyama yOgaH
 7. jJAnavijJAna yOgaH
 8. akSarabrahma yOgaH
 9. rAjavidyArAjaguhya yOgaH
 1. vibhUti yOgaH
 2. vizwarUpadarzana yOgaH
 3. bhakti yOgaH
 4. kSEtrakSEtrajJa-vibhAga yOgaH
 5. guNatraya-vibhAga yOgaH
 6. puruSOttama yOgaH
 7. daivAsurasampad-vibhAga yOgaH
 8. zraddhAtraya-vibhAga yOgaH
 9. mOkSa-sannyAsa yOgaH
     phalazrutiH
     gItA mAhAtmyam
     gItArthasaGgrahaH

||aSTamO'dhyAyaH - akSarabrahma yOgaH||


arjuna uvAca

kiM tad-brahma kimadhyAtmaM kiM karma puruSOttama|
adhibhUtaM ca kiM prOktamadhidaivaM kimucyatE||1||
adhiyajJaH kathaM kO'tra dEhE'smin madhusUdana|
prayANakAlE ca kathaM jJEyO'si niyatAtmabhiH||2||


zrIbhagavAnuvAca

akSaraM brahma paramaM svabhAvO'dhyAtmamucyatE|
bhUtabhAvOdbhavakarO visargaH karmasaMjJitaH||3||
adhibhUtaM kSarO bhAvaH puruSazcAdhidaivatam|
adhiyajJO'hamEvAtra dEhE dEhabhRtAM vara||4||
antakAlE ca mAmEva smaran muktvA kalEvaram|
yaH prayAti sa madbhAvaM yAti nAstyatra saMzayaH||5||
yaM yaM vA'pi smaran bhAvaM tyajatyantE kalEvaram|
taM tamEvaiti kauntEya sadA tadbhAvabhAvitaH||6||
tasmAt sarvESu kAlESu mAmanusmara yudhya ca|
mayyarpitamanObuddhirmAmEvaiSyasyasaMzayaH||7||
abhyAsayOgayuktEna cEtasA nAnyagAminA|
paramaM puruSaM divyaM yAti pArthAnucintayan||8||
kaviM purANam anuzAsitAram
anOraNIyAMsam anusmarEdyaH|
sarvasya dhAtAram acintyarUpam
AdityavarNaM tamasaH parastAt||9||
prayANakAlE manasA'calEna
bhaktyA yuktO yOgabalEna caiva|
bhruvOrmadhyE prANamAvEzya samyak
sa taM paraM puruSamupaiti divyam||10||
yadakSaraM vEdavidO vadanti
vizanti yadyatayO vItarAgAH|
yadicchantO brahmacaryaM caranti
tat tE padaM saGgrahENa pravakSyE||11||
sarvadvArANi saMyamya manO hRdi nirudhya ca|
mUrdhnyAdhAya''tmanaH prANamAsthitO yOgadhAraNAm||12||
OmityEkAkSaraM brahma vyAharan mAmanusmaran|
yaH prayAti tyajan dEhaM sa yAti paramAM gatim||13||
ananyacEtAH satataM yO mAM smarati nityazaH|
tasyAhaM sulabhaH pArtha nityayuktasya yOginaH||14||
mAmupEtya punarjanma duHkhAlayamazAzvatam|
na''pnuvanti mahAtmAnaH saMsiddhiM paramAM gatAH||15||
AbrahmabhuvanAllOkAH punarAvartinO'rjuna|
mAmupEtya tu kauntEya punarjanma na vidyatE||16||
sahasrayugaparyantamaharyad-brahmaNO viduH|
rAtriM yugasahasrAntAM tE'hOrAtravidO janAH||17||
avyaktAd-vyaktayaH sarvAH prabhavantyaharAgamE|
rAtryAgamE pralIyantE tatraivAvyaktasaMjJakE||18||
bhUtagrAmaH sa EvAyaM bhUtvA bhUtvA pralIyatE|
rAtryAgamE'vazaH pArtha prabhavatyaharAgamE||19||
parastasmAttu bhAvO'nyO'vyaktO'vyaktAtsanAtanaH|
yaH sa sarvESu bhUtESu nazyatsu na vinazyati||20||
avyaktO'kSara ityuktastamAhuH paramAM gatim|
yaM prApya na nivartantE taddhAma paramaM mama||21||
puruSaH sa paraH pArtha bhaktyA labhyastvananyayA|
yasyAntaHsthAni bhUtAni yEna sarvamidaM tatam||22||
yatra kAlE tvanAvRttimAvRttiM caiva yOginaH|
prayAtA yAnti taM kAlaM vakSyAmi bharatarSabha||23||
agnirjOtirahaH zuklaH SaNmAsA uttarAyaNam|
tatra prayAtA gacchanti brahma brahmavidO janAH||24||
dhUmO rAtristathA kRSNaH SaNmAsA dakSiNAyanam|
tatra cAndramasaM jyOtiryOgI prApya nivartatE||25||
zuklakRSNE gatI hyEtE jagataH zAzvatE matE|
EkayA yAtyanAvRttimanyayA''vartatE punaH||26||
naitE sRtI pArtha jAnan yOgI muhyati kazcana|
tasmAt sarvESu kAlESu yOgayuktO bhavArjuna||27||
vEdESu yajJESu tapaHsu caiva
dAnESu yat puNyaphalaM pradiSTam|
atyEti tatsarvamidaM viditvA
yOgI paraM sthAnamupaiti ca''dyam||28||


||OM tatsaditi zrImadbhagavadgItAsUpaniSatsu brahmavidyAyAM yOgazAstrE zrIkRSNArjunasaMvAdE akSarabrahmayOgO nAma aSTamO'dhyAyaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox