From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhagavadgItA
Gita.jpg
     nyAsaH
     dhyAnam
 1. arjunaviSAda yOgaH
 2. sAGkhya yOgaH
 3. karma yOgaH
 4. jJAnakarmasannyAsa yOgaH
 5. karmasannyAsa yOgaH
 6. AtmasaMyama yOgaH
 7. jJAnavijJAna yOgaH
 8. akSarabrahma yOgaH
 9. rAjavidyArAjaguhya yOgaH
 1. vibhUti yOgaH
 2. vizwarUpadarzana yOgaH
 3. bhakti yOgaH
 4. kSEtrakSEtrajJa-vibhAga yOgaH
 5. guNatraya-vibhAga yOgaH
 6. puruSOttama yOgaH
 7. daivAsurasampad-vibhAga yOgaH
 8. zraddhAtraya-vibhAga yOgaH
 9. mOkSa-sannyAsa yOgaH
     phalazrutiH
     gItA mAhAtmyam
     gItArthasaGgrahaH

||navamO'dhyAyaH - rAjavidyArAjaguhya yOgaH||


zrIbhagavAnuvAca

idaM tu tE guhyatamaM pravakSyAmyanasUyavE|
jJAnaM vijJAnasahitaM yajjJAtvA mOkSyasE'zubhAt||1||
rAjavidyA rAjaguhyaM pavitramidamuttamam|
pratyakSAvagamaM dharmyaM susukhaM kartumavyayam||2||
azraddadhAnAH puruSA dharmasyAsya parantapa|
aprApya mAM nivartantE mRtyusaMsAravartmani||3||
mayA tatamidaM sarvaM jagadavyaktamUrtinA|
matsthAni sarvabhUtAni na cAhaM tESvavasthitaH||4||
na ca matsthAni bhUtAni pazya mE yOgamaizvaram|
bhUtabhRnna ca bhUtasthO mama''tmA bhUtabhAvanaH||5||
yathA''kAzasthitO nityaM vAyuH sarvatragO mahAn|
tathA sarvANi bhUtAni matsthAnItyupadhAraya||6||
sarvabhUtAni kauntEya prakRtiM yAnti mAmikAm|
kalpakSayE punastAni kalpAdau visRjAmyaham||7||
prakRtiM svAmavaSTabhya visRjAmi punaH punaH|
bhUtagrAmamimaM kRtsnamavazaM prakRtErvazAt||8||
na ca mAM tAni karmANi nibadhnanti dhanaJjaya|
udAsInavadAsInamasaktaM tESu karmasu||9||
mayA'dhyakSENa prakRtiH sUyatE sacarAcaram|
hEtunA'nEna kauntEya jagadviparivartatE||10||
avajAnanti mAM mUDhA mAnuSIM tanumAzritam|
paraM bhAvamajAnantO mama bhUtamahEzvaram||11||
mOghAzA mOghakarmANO mOghajJAnA vicEtasaH|
rAkSasImAsurIM caiva prakRtiM mOhinIM zritAH||12||
mahAtmAnastu mAM pArtha daivIM prakRtimAzritAH|
bhajantyananyamanasO jJAtvA bhUtAdimavyayam||13||
satataM kIrtayantO mAM yatantazca dRDhavratAH|
namasyantazca mAM bhaktyA nityayuktA upAsatE||14||
jJAnayajJEna cApyanyE yajantO mAmupAsatE|
EkatvEna pRthaktvEna bahudhA vizvatOmukham||15||
ahaM kraturahaM yajJaH svadhA'hamahamauSadham|
mantrO'hamahamEva''jyamahamagnirahaM hutam||16||
pitA'hamasya jagatO mAtA dhAtA pitAmahaH|
vEdyaM pavitramOGkAra RksAma yajurEva ca||17||
gatirbhartA prabhuH sAkSI nivAsaH zaraNaM suhRt|
prabhavaH pralayaH sthAnaM nidhAnaM bIjamavyayam||18||
tapAmyahamahaM varSaM nigRNhAmyutsRjAmi ca|
amRtaM caiva mRtyuzca sadasaccAhamarjuna||19||
traividyA mAM sOmapAH pUtapApAH
yajJairiSTvA svargatiM prArthayantE|
tE puNyamAsAdya surEndralOkam
aznanti divyAn divi dEvabhOgAn||20||
tE taM bhuktvA svargalOkaM vizAlam
kSINE puNyE martyalOkaM vizanti|
EvaM trayIdharmamanuprapannAH
gatAgataM kAmakAmA labhantE||21||
+
ananyAzcintayantO mAM yE janAH paryupAsatE|
tESAM nityAbhiyuktAnAM yOgakSEmaM vahAmyaham||22||
yE'pyanyadEvatAbhaktA yajantE zraddhayAnvitAH|
tE'pi mAmEva kauntEya yajantyavidhipUrvakam||23||
ahaM hi sarvayajJAnAM bhOktA ca prabhurEva ca|
na tu mAmabhijAnanti tattvEnAtazcyavanti tE||24||
yAnti dEvavratA dEvAn pitRRn yAnti pitRvratAH|
bhUtAni yAnti bhUtEjyA yAnti madyAjinO'pi mAm||25||
patraM puSpaM phalaM tOyaM yO mE bhaktyA prayacchati|
tadahaM bhaktyupahRtamaznAmi prayatAtmanaH||26||
yat karOSi yadaznAsi yajjuhOSi dadAsi yat|
yat tapasyasi kauntEya tat kuruSva madarpaNam||27||
zubhAzubhaphalairEvaM mOkSyasE karmabandhanaiH|
sannyAsayOgayuktAtmA vimuktO mAmupaiSyasi||28||
samO'haM sarvabhUtESu na mE dvESyO'sti na priyaH|
yE bhajanti tu mAM bhaktyA mayi tE tESu cApyaham||29||
api cEt sudurAcArO bhajatE mAmananyabhAk|
sAdhurEva sa mantavyaH samyagvyavasitO hi saH||30||
kSipraM bhavati dharmAtmA zazvacchAntiM nigacchati|
kauntEya pratijAnIhi na mE bhaktaH praNazyati||31||
mAM hi pArtha vyapAzritya yE'pi syuH pApayOnayaH|
striyO vaizyAstathA zUdrAstE'pi yAnti parAM gatim||32||
kiM punarbrAhmaNAH puNyA bhaktA rAjarSayastathA|
anityamasukhaM lOkamimaM prApya bhajasva mAm||33||
manmanA bhava madbhaktO madyAjI mAM namaskuru|
mAmEvaiSyasi yuktvaivamAtmAnaM matparAyaNaH||34||


||OM tatsaditi zrImadbhagavadgItAsUpaniSatsu brahmavidyAyAM yOgazAstrE zrIkRSNArjunasaMvAdE rAjavidyArAjaguhyayOgO nAma navamO'dhyAyaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox