From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhagavadgItA
Gita.jpg
     nyAsaH
     dhyAnam
 1. arjunaviSAda yOgaH
 2. sAGkhya yOgaH
 3. karma yOgaH
 4. jJAnakarmasannyAsa yOgaH
 5. karmasannyAsa yOgaH
 6. AtmasaMyama yOgaH
 7. jJAnavijJAna yOgaH
 8. akSarabrahma yOgaH
 9. rAjavidyArAjaguhya yOgaH
 1. vibhUti yOgaH
 2. vizwarUpadarzana yOgaH
 3. bhakti yOgaH
 4. kSEtrakSEtrajJa-vibhAga yOgaH
 5. guNatraya-vibhAga yOgaH
 6. puruSOttama yOgaH
 7. daivAsurasampad-vibhAga yOgaH
 8. zraddhAtraya-vibhAga yOgaH
 9. mOkSa-sannyAsa yOgaH
     phalazrutiH
     gItA mAhAtmyam
     gItArthasaGgrahaH

||trayOdazO'dhyAyaH - kSEtrakSEtrajJa-vibhAga yOgaH||


zrIbhagavAnuvAca

idaM zarIraM kauntEya kSEtramityabhidhIyatE|
EtadyO vEtti taM prAhuH kSEtrajJa iti tadvidaH||1||
kSEtrajJaM cApi mAM viddhi sarvakSEtrESu bhArata|
kSEtrakSEtrajJayOrjJAnaM yattajjJAnaM mataM mama||2||
tat kSEtraM yacca yAdRkca yadvikAri yatazca yat|
sa ca yO yatprabhAvazca tatsamAsEna mE zRNu||3||
RSibhirbahudhA gItaM chandObhirvividhaiH pRthak|
brahmasUtrapadaizcaiva hEtumadbhirvinizcitaiH||4||
mahAbhUtAnyahaGkArO buddhiravyaktamEva ca|
indriyANi dazaikaM ca paJca cEndriyagOcarAH||5||
icchA dvESaH sukhaM duHkhaM saGghAtazcEtanA dhRtiH|
Etat kSEtraM samAsEna savikAramudAhRtam||6||
amAnitvamadambhitvamahiMsA kSAntirArjavam|
AcAryOpAsanaM zaucaM sthairyamAtmavinigrahaH||7||
indriyArthESu vairAgyamanahaGkAra Eva ca|
janmamRtyujarAvyAdhiduHkhadOSAnudarzanam||8||
asaktiranabhiSvaGgaH putradAragRhAdiSu|
nityaM ca samacittatvamiSTAniSTOpapattiSu||9||
mayi cAnanyayOgEna bhaktiravyabhicAriNI|
viviktadEzasEvitvam aratirjanasaMsadi||10||
adhyAtmajJAnanityatvaM tattvajJAnArthadarzanam|
EtajjJAnamiti prOktamajJAnaM yadatO'nyathA||11||
jJEyaM yattatpravakSyAmi yajjJAtvA'mRtamaznutE|
anAdimatparaM brahma na sattannAsaducyatE||12||
sarvataH pANipAdaM tat sarvatO'kSizirOmukham|
sarvataH zrutimallOkE sarvamAvRtya tiSThati||13||
sarvEndriyaguNAbhAsaM sarvEndriyavivarjitam|
asaktaM sarvabhRccaiva nirguNaM guNabhOktR ca||14||
bahirantazca bhUtAnAmacaraM caramEva ca|
sUkSmatvAttadavijJEyaM dUrasthaM cAntikE ca tat||15||
avibhaktaM ca bhUtESu vibhaktamiva ca sthitam|
bhUtabhartR ca tajjJEyaM grasiSNu prabhaviSNu ca||16||
jyOtiSAmapi tajjyOtistamasaH paramucyatE|
jJAnaM jJEyaM jJAnagamyaM hRdi sarvasya viSThitam||17||
iti kSEtraM tathA jJAnaM jJEyaM cOktaM samAsataH|
madbhakta EtadvijJAya madbhAvAyOpapadyatE||18||
prakRtiM puruSaM caiva viddhyanAdi ubhAvapi|
vikArAMzca guNAMzcaiva viddhi prakRtisambhavAn||19||
kAryakAraNakartRtvE hEtuH prakRtirucyatE|
puruSaH sukhaduHkhAnAM bhOktRtvE hEturucyatE||20||
puruSaH prakRtisthO hi bhuGktE prakRtijAn guNAn|
kAraNaM guNasaGgO'sya sadasadyOnijanmasu||21||
upadraSTA'numantA ca bhartA bhOktA mahEzvaraH|
paramAtmEti cApyuktO dEhE'smin puruSaH paraH||22||
ya EvaM vEtti puruSaM prakRtiM ca guNaiH saha|
sarvathA vartamAnO'pi na sa bhUyO'bhijAyatE||23||
dhyAnEna''tmani pazyanti kEcidAtmAnamAtmanA|
anyE sAGkhyEna yOgEna karmayOgEna cAparE||24||
anyE tvEvamajAnantaH zrutvA'nyEbhya upAsatE|
tE'pi cAtitarantyEva mRtyuM zrutiparAyaNAH||25||
yAvat saJjAyatE kiJcit sattvaM sthAvarajaGgamam|
kSEtrakSEtrajJasaMyOgAt tadviddhi bharatarSabha||26||
samaM sarvESu bhUtESu tiSThantaM paramEzvaram|
vinazyatsvavinazyantaM yaH pazyati sa pazyati||27||
samaM pazyan hi sarvatra samavasthitamIzvaram|
na hinastyAtmanA''tmAnaM tatO yAti parAM gatim||28||
prakRtyaiva ca karmANi kriyamANAni sarvazaH|
yaH pazyati tathA''tmAnamakartAraM sa pazyati||29||
yadA bhUtapRthagbhAvamEkasthamanupazyati|
tata Eva ca vistAraM brahma sampadyatE tadA||30||
anAditvAnnirguNatvAt paramAtmA'yamavyayaH|
zarIrasthO'pi kauntEya na karOti na lipyatE||31||
yathA sarvagataM saukSmyAdAkAzaM nOpalipyatE|
sarvatrAvasthitO dEhE tathA''tmA nOpalipyatE||32||
yathA prakAzayatyEkaH kRtsnaM lOkamimaM raviH|
kSEtraM kSEtrI tathA kRtsnaM prakAzayati bhArata||33||
kSEtrakSEtrajJayOrEvam antaraM jJAnacakSuSA|
bhUtaprakRtimOkSaM ca yE viduryAnti tE param||34||


||OM tatsaditi zrImadbhagavadgItAsUpaniSatsu brahmavidyAyAM yOgazAstrE zrIkRSNArjunasaMvAdE kSEtrakSEtrajJavibhAgayOgO nAma trayOdazO'dhyAyaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox