From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhagavadgItA
Gita.jpg
     nyAsaH
     dhyAnam
 1. arjunaviSAda yOgaH
 2. sAGkhya yOgaH
 3. karma yOgaH
 4. jJAnakarmasannyAsa yOgaH
 5. karmasannyAsa yOgaH
 6. AtmasaMyama yOgaH
 7. jJAnavijJAna yOgaH
 8. akSarabrahma yOgaH
 9. rAjavidyArAjaguhya yOgaH
 1. vibhUti yOgaH
 2. vizwarUpadarzana yOgaH
 3. bhakti yOgaH
 4. kSEtrakSEtrajJa-vibhAga yOgaH
 5. guNatraya-vibhAga yOgaH
 6. puruSOttama yOgaH
 7. daivAsurasampad-vibhAga yOgaH
 8. zraddhAtraya-vibhAga yOgaH
 9. mOkSa-sannyAsa yOgaH
     phalazrutiH
     gItA mAhAtmyam
     gItArthasaGgrahaH

||SODazO'dhyAyaH - daivAsurasampad-vibhAga yOgaH||


zrIbhagavAnuvAca

abhayaM sattvasaMzuddhirjJAnayOgavyavasthitiH|
dAnaM damazca yajJazca svAdhyAyastapa Arjavam||1||
ahiMsA satyamakrOdhastyAgaH zAntirapaizunam|
dayA bhUtESvalOluptvaM mArdavaM hrIracApalam||2||
tEjaH kSamA dhRtiH zaucamadrOhO nAtimAnitA|
bhavanti sampadaM daivImabhijAtasya bhArata||3||
dambhO darpO'bhimAnazca krOdhaH pAruSyamEva ca|
ajJAnaM cAbhijAtasya pArtha sampadamAsurIm||4||
daivI sampadvimOkSAya nibandhAya''surI matA|
mA zucaH sampadaM daivImabhijAtO'si pANDava||5||
dvau bhUtasargau lOkE'smin daiva Asura Eva ca|
daivO vistarazaH prOkta AsuraM pArtha mE zRNu||6||
pravRttiM ca nivRttiM ca janA na vidurAsurAH|
na zaucaM nApi ca''cArO na satyaM tESu vidyatE||7||
asatyamapratiSThaM tE jagadAhuranIzvaram|
aparasparasambhUtaM kimanyat kAmahaitukam||8||
EtAM dRSTimavaSTabhya naSTAtmAnO'lpabuddhayaH|
prabhavantyugrakarmANaH kSayAya jagatO'hitAH||9||
kAmamAzritya duSpUraM dambhamAnamadAnvitAH|
mOhAdgRhItvA'sadgrAhAn pravartantE'zucivratAH||10||
cintAmaparimEyAM ca pralayAntAmupAzritAH|
kAmOpabhOgaparamA EtAvaditi nizcitAH||11||
AzApAzazatairbaddhAH kAmakrOdhaparAyaNAH|
IhantE kAmabhOgArtham anyAyEnArthasaJcayAn||12||
idamadya mayA labdhamimaM prApsyE manOratham|
idamastIdamapi mE bhaviSyati punardhanam||13||
asau mayA hataH zatrurhaniSyE cAparAnapi|
IzvarO'hamahaM bhOgI siddhO'haM balavAn sukhI||14||
ADhyO'bhijanavAnasmi kO'nyOsti sadRzO mayA|
yakSyE dAsyAmi mOdiSya ityajJAnavimOhitAH||15||
anEkacittavibhrAntA mOhajAlasamAvRtAH|
prasaktAH kAmabhOgESu patanti narakE'zucau||16||
AtmasambhAvitAH stabdhA dhanamAnamadAnvitAH|
yajantE nAmayajJaistE dambhEnAvidhipUrvakam||17||
ahaGkAraM balaM darpaM kAmaM krOdhaM ca saMzritAH|
mAmAtmaparadEhESu pradviSantO'bhyasUyakAH||18||
tAnahaM dviSataH krUrAn saMsArESu narAdhamAn|
kSipAmyajasramazubhAn AsurISvEva yOniSu||19||
AsurIM yOnimApannA mUDhA janmani janmani|
mAmaprApyaiva kauntEya tatO yAntyadhamAM gatim||20||
trividhaM narakasyEdaM dvAraM nAzanamAtmanaH|
kAmaH krOdhastathA lObhastasmAdEtattrayaM tyajEt||21||
EtairvimuktaH kauntEya tamOdvAraistribhirnaraH|
AcaratyAtmanaH zrEyastatO yAti parAM gatim||22||
yaH zAstravidhimutsRjya vartatE kAmakArataH|
na sa siddhimavApnOti na sukhaM na parAM gatim||23||
tasmAcchAstraM pramANaM tE kAryAkAryavyavasthitau|
jJAtvA zAstravidhAnOktaM karma kartumihArhasi||24||


||OM tatsaditi zrImadbhagavadgItAsUpaniSatsu brahmavidyAyAM yOgazAstrE zrIkRSNArjunasaMvAdE daivAsurasampadvibhAgayOgO nAma SODazO'dhyAyaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox