From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhagavadgItA
Gita.jpg
     nyAsaH
     dhyAnam
 1. arjunaviSAda yOgaH
 2. sAGkhya yOgaH
 3. karma yOgaH
 4. jJAnakarmasannyAsa yOgaH
 5. karmasannyAsa yOgaH
 6. AtmasaMyama yOgaH
 7. jJAnavijJAna yOgaH
 8. akSarabrahma yOgaH
 9. rAjavidyArAjaguhya yOgaH
 1. vibhUti yOgaH
 2. vizwarUpadarzana yOgaH
 3. bhakti yOgaH
 4. kSEtrakSEtrajJa-vibhAga yOgaH
 5. guNatraya-vibhAga yOgaH
 6. puruSOttama yOgaH
 7. daivAsurasampad-vibhAga yOgaH
 8. zraddhAtraya-vibhAga yOgaH
 9. mOkSa-sannyAsa yOgaH
     phalazrutiH
     gItA mAhAtmyam
     gItArthasaGgrahaH

||saptadazO'dhyAyaH - zraddhAtraya-vibhAga yOgaH||


arjuna uvAca

yE zAstravidhimutsRjya yajantE zraddhayA'nvitAH|
tESAM niSThA tu kA kRSNa sattvamAhO rajastamaH||1||


zrIbhagavAnuvAca

trividhA bhavati zraddhA dEhinAM sA svabhAvajA|
sAttvikI rAjasI caiva tAmasI cEti tAM zRNu||2||
sattvAnurUpA sarvasya zraddhA bhavati bhArata|
zraddhAmayO'yaM puruSO yO yacchraddhaH sa Eva saH||3||
yajantE sAttvikA dEvAn yakSarakSAMsi rAjasAH|
prEtAn bhUtagaNAMzcAnyE yajantE tAmasA janAH||4||
azAstravihitaM ghOraM tapyantE yE tapO janAH|
dambhAhaGkArasaMyuktAH kAmarAgabalAnvitAH||5||
karSayantaH zarIrasthaM bhUtagrAmamacEtasaH|
mAM caivAntaHzarIrasthaM tAn viddhyAsuranizcayAn||6||
AhArastvapi sarvasya trividhO bhavati priyaH|
yajJastapastathA dAnaM tESAM bhEdamimaM zRNu||7||
AyuHsattvabalArOgyasukhaprItivivardhanAH|
rasyAH snigdhAH sthirA hRdyA AhArAH sAttvikapriyAH||8||
kaTvamlalavaNAtyuSNatIkSNarUkSavidAhinaH|
AhArA rAjasasyESTA duHkhazOkAmayapradAH||9||
yAtayAmaM gatarasaM pUti paryuSitaM ca yat|
ucchiSTamapi cAmEdhyaM bhOjanaM tAmasapriyam||10||
aphalAkAGkSibhiryajJO vidhidRSTO ya ijyatE|
yaSTavyamEvEti manaH samAdhAya sa sAttvikaH||11||
abhisandhAya tu phalaM dambhArthamapi caiva yat|
ijyatE bharatazrESTha taM yajJaM viddhi rAjasam||12||
vidhihInamasRSTAnnaM mantrahInamadakSiNam|
zraddhAvirahitaM yajJaM tAmasaM paricakSatE||13||
dEvadvijaguruprAjJapUjanaM zaucamArjavam|
brahmacaryamahiMsA ca zArIraM tapa ucyatE||14||
anudvEgakaraM vAkyaM satyaM priyahitaM ca yat|
svAdhyAyAbhyasanaM caiva vAGmayaM tapa ucyatE||15||
manaH prasAdaH saumyatvaM maunamAtmavinigrahaH|
bhAvasaMzuddhirityEtat tapO mAnasamucyatE||16||
zraddhayA parayA taptaM tapastat trividhaM naraiH|
aphalAkAGkSibhiryuktaiH sAttvikaM paricakSatE||17||
satkAramAnapUjArthaM tapO dambhEna caiva yat|
kriyatE tadiha prOktaM rAjasaM calamadhruvam||18||
mUDhagrAhENa''tmanO yat pIDayA kriyatE tapaH|
parasyOtsAdanArthaM vA tattAmasamudAhRtam||19||
dAtavyamiti yaddAnaM dIyatE'nupakAriNE|
dEzE kAlE ca pAtrE ca taddAnaM sAttvikaM smRtam||20||
yattu pratyupakArArthaM phalamuddizya vA punaH|
dIyatE ca parikliSTaM taddAnaM rAjasaM smRtam||21||
adEzakAlE yaddAnam apAtrEbhyazca dIyatE|
asatkRtamavajJAtaM tattAmasamudAhRtam||22||
OM tatsaditi nirdEzO brahmaNastrividhaH smRtaH|
brAhmaNAstEna vEdAzca yajJAzca vihitAH purA||23||
tasmAdOmityudAhRtya yajJadAnatapaHkriyAH|
pravartantE vidhAnOktAH satataM brahmavAdinAm||24||
tadityanabhisandhAya phalaM yajJatapaHkriyAH|
dAnakriyAzca vividhAH kriyantE mOkSakAGkSibhiH||25||
sadbhAvE sAdhubhAvE ca sadityEtat prayujyatE|
prazastE karmaNi tathA sacchabdaH pArtha yujyatE||26||
yajJE tapasi dAnE ca sthitiH saditi cOcyatE|
karma caiva tadarthIyaM sadityEvAbhidhIyatE||27||
azraddhayA hutaM dattaM tapastaptaM kRtaM ca yat|
asadityucyatE pArtha na ca tat prEtya nO iha||28||


||OM tatsaditi zrImadbhagavadgItAsUpaniSatsu brahmavidyAyAM yOgazAstrE zrIkRSNArjunasaMvAdE zraddhAtrayavibhAgayOgO nAma saptadazO'dhyAyaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox