From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhagavadgItA
Gita.jpg
     nyAsaH
     dhyAnam
 1. arjunaviSAda yOgaH
 2. sAGkhya yOgaH
 3. karma yOgaH
 4. jJAnakarmasannyAsa yOgaH
 5. karmasannyAsa yOgaH
 6. AtmasaMyama yOgaH
 7. jJAnavijJAna yOgaH
 8. akSarabrahma yOgaH
 9. rAjavidyArAjaguhya yOgaH
 1. vibhUti yOgaH
 2. vizwarUpadarzana yOgaH
 3. bhakti yOgaH
 4. kSEtrakSEtrajJa-vibhAga yOgaH
 5. guNatraya-vibhAga yOgaH
 6. puruSOttama yOgaH
 7. daivAsurasampad-vibhAga yOgaH
 8. zraddhAtraya-vibhAga yOgaH
 9. mOkSa-sannyAsa yOgaH
     phalazrutiH
     gItA mAhAtmyam
     gItArthasaGgrahaH

dhyAnam

OM pArthAya pratibOdhitAM bhagavatA nArAyaNEna svayam
vyAsEna grathitAM purANamuninA madhyE mahAbhAratam|
advaitAmRtavarSiNIM bhagavatImaSTAdazAdhyAyinIm
amba tvAmanusandadhAmi bhagavadgItE bhavEdvESiNIm||1||
namO'stu tE vyAsa vizAlabuddhE phullAravindAyatapatranEtra|
yEna tvayA bhAratatailapUrNaH prajvAlitO jJAnamayaH pradIpaH||2||
prapannapArijAtAya tOtravEtraikapANayE|
jJAnamudrAya kRSNAya gItAmRtaduhE namaH||3||
sarvOpaniSadO gAvO dOgdhA gOpAla-nandanaH|
pArthO vatsaH sudhIrbhOktA dugdhaM gItAmRtaM mahat||4||
vasudEvasutaM dEvaM kaMsacANUramardanam|
dEvakIparamAnandaM kRSNaM vandE jagadgurum||5||
bhISmadrONataTA jayadrathajalA gAndhAranIlOtpalA
zalyagrAhavatI kRpENa vahanI karNEna vElAkulA|
azvatthAmavikarNaghOramakarA duryOdhanAvartinI
sOttIrNA khalu pANDavai raNanadI kaivartakaH kEzavaH||6||
pArAzaryavacaH sarOjamamalaM gItArthagandhOtkaTam
nAnAkhyAnakakEsaraM harikathAsambOdhanAbOdhitam|
lOkE sajjanaSaTpadairaharahaH pEpIyamAnaM mudA
bhUyAdbhAratapaGkajaM kalimalapradhvaMsi naH zrEyasE||7||
mUkaM karOti vAcAlaM paGguM laGghayatE girim|
yatkRpA tamahaM vandE paramAnandamAdhavam||8||
yaM brahmA varuNEndra-rudra-marutaH stuvanti divyaiH stavaiH
vEdaiH sAGga-pada-kramOpaniSadairgAyanti yaM sAmagAH|
dhyAnAvasthita-tadgatEna manasA pazyanti yaM yOginaH
yasyAntaM na viduH surAsura-gaNA dEvAya tasmai namaH||9||
nArAyaNaM namaskRtya naraM caiva narOttamam|
dEvIM sarasvatIM vyAsaM tatO jayamudIrayEt||10||
Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox