From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhagavadgItA
Gita.jpg
     nyAsaH
     dhyAnam
 1. arjunaviSAda yOgaH
 2. sAGkhya yOgaH
 3. karma yOgaH
 4. jJAnakarmasannyAsa yOgaH
 5. karmasannyAsa yOgaH
 6. AtmasaMyama yOgaH
 7. jJAnavijJAna yOgaH
 8. akSarabrahma yOgaH
 9. rAjavidyArAjaguhya yOgaH
 1. vibhUti yOgaH
 2. vizwarUpadarzana yOgaH
 3. bhakti yOgaH
 4. kSEtrakSEtrajJa-vibhAga yOgaH
 5. guNatraya-vibhAga yOgaH
 6. puruSOttama yOgaH
 7. daivAsurasampad-vibhAga yOgaH
 8. zraddhAtraya-vibhAga yOgaH
 9. mOkSa-sannyAsa yOgaH
     phalazrutiH
     gItA mAhAtmyam
     gItArthasaGgrahaH

gItArthasaGgrahaH

yatpadAmbhOruhadhyAnavidhvastAzESakalmaSaH|
vastutAmupayAtO'haM yAmunEyaM namAmi tam||
svadharmajJAnavairagyasAdhyabhaktyEkagOcaraH|
nArAyaNaH paraM brahma gItAzAstrE samIritaH||1||
jJAnakarmAtmikE nESTE yOgalakSyE susaMskRtE|
AtmAnubhOtisiddhyarthE pUrvaSaTkEna cOditE||2||
madhyamE bhagavattattvayAthAtmyAvAptisiddhayE|
jJAnakarmAbhinirvartyO bhaktiyOgaH prakIrtitaH||3||
pradhAnapuruSavyaktasarvEzvaravivEcanam|
karmadhIrbhaktirityAdi pUrvazESO'ntimOditaH||4||
asthAnasnEhakArpaNyadharmAdharmadhiyA''kulam|
pArthaM prapannamuddizya zAstrAvataraNaM kRtam||5||
nityAtmAsaGgakarmEhAgOcarA sAGkhyayOgadhIH|
dvitIyE sthitadhIlakSA prOktA tanmOhazAntayE||6||
asaktyA lOkarakSAyai guNESvArOpya kartRtAm|
sarvEzvarE vA nyasyOktA tRtIyE karmakAryatA||7||
prasaGgAt svasvabhAvOktiH karmaNO'karmatA'sya ca|
bhEdA jJAnasya mAhatmyaM caturthAdhyAya ucyatE||8||
karmayOgasya saukaryaM zaighryaM kAzcana tadvidhAH|
brahmajJAnaprakArazca paJcamAdhyAya ucyatE||9||
yOgAbhyAsavidhiryOgI caturdhA yOgasAdhanam|
yOgasiddhiH svayOgasya pAramyaM SaSTa ucyatE||10||
svayAthAtmyaM prakRtyAsya tirOdhiH zaraNAgatiH|
bhaktabhEdaH prabuddhasya zraiSThyaM saptama ucyatE||11||
aizvaryAkSarayAthAtmyabhagavaccaraNArthinAm|
vEdyOpAdEyabhAvAnAmaSTamE bhEda ucyatE||12||
svamAhAtmyaM manuSyatvE paratvaM ca mahAtmanAm|
vizESO navamE yOgO bhaktirUpaH prakIrtitaH||13||
svakalyANaguNAnantyakRtsnasvAdhInatAmatiH|
bhaktyutpattivivRddhyarthA vistIrNA dazamOditA||14||
EkAdazE svayAthAtmyasAkSAtkArAvalOkanam|
dattamuktaM vidiprAptyOrbhaktyEkOpAyatA tathA||15||
bhaktEH zraiSThyamupAyOktirazaktasya''tmaniSThatA|
tatprakArastvatiprItiH bhaktErdvAdaza ucyatE||16||
dEhasvarUpamAtmAptihEturAtmavizOdhanam|
bandhahEturvivEkazca trayOdaza udIryatE||17||
guNabandhavidhA tESAM kartRtvaM tannivartanam|
gatitrayasvamUlatvaM caturdaza udIryatE||18||
acinmizrAdvizuddhAcca cEtanAt puruSOttamaH|
vyApanAdbharaNAt svAmyAdanyaH paJcadazOditaH||19||
dEvAsuravibhAgOktipUrvikA zAstravazyatA|
tattvAnuSThAnavijJAnasthEmnE SODaza ucyatE||20||
azAstramAsuraM kRtsnaM zAstrIyaM guNataH pRthak|
lakSaNaM zAstrasiddhasya tridhA saptadazOditam||21||
IzvarE kartRtAbuddhiH sattvOpAdEyatA'ntimE|
svakarmapariNAmazca zAstrasArArtha ucyatE||22||
karmayOgastapastIrthadAnayajJAdisEvanam|
jJAnayOgO jitasvAntaiH parizuddhAtmani sthitiH||23||
bhaktiyOgaH paraikAntaprItyA dhyAnAdiSu sthitiH|
trayANAmapi yOgAnAM tribhiranyOnyasaGgamaH||24||
nityanaimittikAnAM ca parArAdhanarUpiNAm|
AtmadRSTEsrayO'pyEtE yOgadvArENa sAdhakAH||25||
nirastanikhilAjJAnO dRSTvA''tmAnaM parAnugam|
pratilabhya parAM bhaktiM tayaiva''pnOti tatpadam||26||
bhaktiyOgastadarthI cEt samagraizvaryasAdhakaH|
AtmArthI cEt trayO'pyEtE tatkaivalyasya sAdhakAH||27||
EkAntyaM bhagavatyESAM samAnamadhikAriNAm|
yAvatprApti parArthI cEt tadEvAtyantamaznutE||28||
jJAnI tu paramaikantI tadAyattatmajIvanaH|
tatsaMzlESaviyOgaikasukhaduHkhastadEkadhIH||29||
bhagavaddhyAnayOgOktivandanastutikIrtanaiH|
labdhAtmA tadgataprANamanObuddhIndriyakriyaH||30||
nijakarmAdi bhaktyantaM kuryAt prItyaiva kAritaH|
upAyatAM parityajya nyasyEddEvE tu tAmabhIH||31||
EkAntAtyantadAsyaikaratistatpadamApnuyAt|
tatpradhAnamidaM zAstramiti gItArthasaGgrahaH||32||


||iti zrI yAmunAcAryaviracitaM gItarthasaGgrahaH sampUrNaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox