From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhagavadgItA
Gita.jpg
     nyAsaH
     dhyAnam
 1. arjunaviSAda yOgaH
 2. sAGkhya yOgaH
 3. karma yOgaH
 4. jJAnakarmasannyAsa yOgaH
 5. karmasannyAsa yOgaH
 6. AtmasaMyama yOgaH
 7. jJAnavijJAna yOgaH
 8. akSarabrahma yOgaH
 9. rAjavidyArAjaguhya yOgaH
 1. vibhUti yOgaH
 2. vizwarUpadarzana yOgaH
 3. bhakti yOgaH
 4. kSEtrakSEtrajJa-vibhAga yOgaH
 5. guNatraya-vibhAga yOgaH
 6. puruSOttama yOgaH
 7. daivAsurasampad-vibhAga yOgaH
 8. zraddhAtraya-vibhAga yOgaH
 9. mOkSa-sannyAsa yOgaH
     phalazrutiH
     gItA mAhAtmyam
     gItArthasaGgrahaH

nyAsaH


||karanyAsaH||

OM asya zrImadbhagavadgItAmAlAmantrasya|
bhagavAnvEdavyAsa RSiH|
anuSTup chandaH|
zrIkRSNa paramAtmA dEvatA|
azOcyAnanvazOcastvaM prajJAvAdAMzca bhASasE iti bIjam|
sarvadharmAn parityajya mAmEkaM zaraNaM vraja iti zaktiH|
ahaM tvA sarvapApEbhyO mOkSayiSyAmi mA zuca iti kIlakam|
nainaM chindanti zastrANi nainaM dahati pAvaka ityaGguSThAbhyAM namaH|
na cainaM klEdayantyApO na zOSayati mAruta iti tarjanIbhyAM namaH|
acchEdyO'yamadAhyO'yamaklEdyO'zOSya Eva ca iti madhyamAbhyAM namaH|
nityaH sarvagataH sthANuracalO'yaM sanAtana ityanAmikAbhyAM namaH|
pazya mE pArtha rUpANi zatazO'tha sahasraza iti kaniSThikAbhyAM namaH|
nAnAvidhAni divyAni nAnAvarNAkRtIni ca iti karatalakarapRSThAbhyAM namaH|
||iti karanyAsaH||


||hRdayAdi nyAsaH||


nainaM chindanti zastrANi nainaM dahati pAvaka iti hRdayAya namaH|
na cainaM klEdayantyApO na zOSayati mAruta iti zirasE svAhA|
acchEdyO'yamadAhyO'yamaklEdyO'zOSya Eva cEti zikhAyai vaSaT|
nityaH sarvagataH sthANuracalO'yaM sanAtana iti kavacAya hum|
pazya mE pArth rUpANi zatazO'tha sahasraza iti nEtratrayAya vauSaT|
nAnAvidhAni divyAni nAnAvarNAkRtIni cEti astrAya phaT|
||zrIkRSNaprItyarthE pAThE viniyOgaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox