From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

prathamO'dhyAyaH

janmAdyasya yatO'nvayAditaratazcArthESvabhijJaH svarAT
tEnE brahma hRdA ya AdikavayE muhyanti yatsUrayaH|
tEjOvArimRdAM yathA vinimayO yatra trisargO'mRSA
dhAmnA svEna sadA nirastakuhakaM satyaM paraM dhImahi||1||
dharmaH prOjjhitakaitavO'tra paramO nirmatsarANAM satAM
vEdyaM vAstavamatra vastu zivadaM tApatrayOnmUlanam|
zrImadbhAgavatE mahAmunikRtE kiM vA parairIzvaraH
sadyO hRdyavarudhyatE'tra kRtibhiH zuzrUSubhistatkSaNAt||2||
nigamakalpatarOrgalitaM phalaM
zukamukhAdamRtadravasaMyutam|
pibata bhAgavataM rasamAlayaM
muhurahO rasikA bhuvi bhAvukAH||3||
naimiSE'nimiSakSEtrE IzayaH zaunakAdayaH|
satraM svargAya lOkAya sahasrasamamAsata||4||
ta EkadA tu munayaH prAtarhutahutAgnayaH|
satkRtaM sUtamAsInaM papracchuridamAdarAt||5||

RSaya UcuH

tvayA khalu purANAni sEtihAsAni cAnagha|
AkhyAtAnyapyadhItAni dharmazAstrANi yAnyuta||6||
yAni vEdavidAM zrESThO bhagavAnbAdarAyaNaH|
anyE ca munayaH sUta parAvaravidO viduH||7||
vEttha tvaM saumya tatsarvaM tattvatastadanugrahAt|
brUyuH snigdhasya ziSyasya guravO guhyamapyuta||8||
tatra tatrAJjasAyuSmanbhavatA yadvinizcitam|
puMsAmEkAntataH zrEyastannaH zaMsitumarhasi||9||
prAyENAlpAyuSaH sabhya kalAvasminyugE janAH|
mandAH sumandamatayO mandabhAgyA hyupadrutAH||10||
bhUrINi bhUrikarmANi zrOtavyAni vibhAgazaH
ataH sAdhO'tra yatsAraM samuddhRtya manISayA
brUhi bhadrAya bhUtAnAM yEnAtmA suprasIdati||11||
sUta jAnAsi bhadraM tE bhagavAnsAtvatAM patiH|
dEvakyAM vasudEvasya jAtO yasya cikIrSayA||12||
tannaH zuSrUSamANAnAmarhasyaGgAnuvarNitum|
yasyAvatArO bhUtAnAM kSEmAya ca bhavAya ca||13||
ApannaH saMsRtiM ghOrAM yannAma vivazO gRNan|
tataH sadyO vimucyEta yadbibhEti svayaM bhayam||14||
yatpAdasaMzrayAH sUta munayaH prazamAyanAH|
sadyaH punantyupaspRSTAH svardhunyApO'nusEvayA||15||
kO vA bhagavatastasya puNyazlOkEDyakarmaNaH|
zuddhikAmO na zRNuyAdyazaH kalimalApaham||16||
tasya karmANyudArANi parigItAni sUribhiH|
brUhi naH zraddadhAnAnAM lIlayA dadhataH kalAH||17||
athAkhyAhi harErdhImannavatArakathAH zubhAH|
IlA vidadhataH svairamIzvarasyAtmamAyayA||18||
vayaM tu na vitRpyAma uttamazlOkavikramE|
yacchRNvatAM rasajJAnAM svAdu svAdu padE padE||19||
kRtavAnkila karmANi saha rAmENa kEzavaH|
atimartyAni bhagavAngUDhaH kapaTamAnuSaH||20||
kalimAgatamAjJAya kSEtrE'sminvaiSNavE vayam|
AsInA dIrghasatrENa kathAyAM sakSaNA harEH||21||
tvaM naH sandarzitO dhAtrA dustaraM nistitIrSatAm|
kaliM sattvaharaM puMsAM karNadhAra ivArNavam||22||
brUhi yOgEzvarE kRSNE brahmaNyE dharmavarmaNi
svAM kASThAmadhunOpEtE dharmaH kaM zaraNaM gataH||23||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM prathamaskandhE prathamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox