From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwitIyO'dhyAyaH

vyAsa uvAca

iti sampraznasaMhRSTO viprANAM raumaharzaNiH|
pratipUjya vacastEzAM pravaktumupacakramE||1||

sUta uvAca

yaM pravrajantamanupEtamapEtakRtyaM dvaipAyanO virahakAtara AjuhAva|
putrEti tanmayatayA taravO'bhinEdustaM sarvabhUtahRdayaM munimAnatO'smi||2||
yaH svAnubhAvamakhilazrutisAramEkamadhyAtmadIpamatititIrSatAM tamO'ndham|
saMsAriNAM karuNayAha purANaguhyaM taM vyAsasUnumupayAmi guruM munInAm||3||
nArAyaNaM namaskRtya naraM caiva narOttamam|
dEvIM sarasvatIM vyAsaM tatO jayamudIrayEt||4||
munayaH sAdhu pRSTO'haM bhavadbhirlOkamaGgalam|
yatkRtaH kRSNasampraznO yEnAtmA suprasIdati||5||
sa vai puMsAM parO dharmO yatO bhaktiradhOkSajE|
ahaitukyapratihatA yayAtmA suprasIdati||6||
vAsudEvE bhagavati bhaktiyOgaH prayOjitaH|
janayatyAzu vairAgyaM jJAnaM ca yadahaitukam||7||
dharmaH svanuSThitaH puMsAM viSvaksEnakathAsu yaH|
nOtpAdayEdyadi ratiM zrama Eva hi kEvalam||8||
dharmasya hyApavargyasya nArthO'rthAyOpakalpatE|
nArthasya dharmaikAntasya kAmO lAbhAya hi smRtaH||9||
kAmasya nEndriyaprItirlAbhO jIvEta yAvatA|
jIvasya tattvajijJAsA nArthO yazcEha karmabhiH||10||
vadanti tattattvavidastattvaM yajjJAnamadvayam|
brahmEti paramAtmEti bhagavAniti zabdyatE||11||
tacchraddadhAnA munayO jJAnavairAgyayuktayA|
pazyantyAtmani cAtmAnaM bhaktyA zrutagRhItayA||12||
ataH pumbhirdvijazrESThA varNAzramavibhAgazaH|
svanuSThitasya dharmasya saMsiddhirharitOSaNam||13||
tasmAdEkEna manasA bhagavAnsAtvatAM patiH|
zrOtavyaH kIrtitavyazca dhyEyaH pUjyazca nityadA||14||
yadanudhyAsinA yuktAH karmagranthinibandhanam|
chindanti kOvidAstasya kO na kuryAtkathAratim||15||
zuzrUSOH zraddadhAnasya vAsudEvakathAruciH|
syAnmahatsEvayA viprAH puNyatIrthaniSEvaNAt||16||
zRNvatAM svakathAH kRSNaH puNyazravaNakIrtanaH|
hRdyantaHsthO hyabhadrANi vidhunOti suhRtsatAm||17||
naSTaprAyESvabhadrESu nityaM bhAgavatasEvayA|
bhagavatyuttamazlOkE bhaktirbhavati naiSThikI||18||
tadA rajastamObhAvAH kAmalObhAdayazca yE|
cEta EtairanAviddhaM sthitaM sattvE prasIdati||19||
EvaM prasannamanasO bhagavadbhaktiyOgataH|
bhagavattattvavijJAnaM muktasaGgasya jAyatE||20||
bhidyatE hRdayagranthizchidyantE sarvasaMzayAH|
kSIyantE cAsya karmANi dRSTa EvAtmanIzvarE||21||
atO vai kavayO nityaM bhaktiM paramayA mudA|
vAsudEvE bhagavati kurvantyAtmaprasAdanIm||22||
sattvaM rajastama iti prakRtErguNAstairyuktaH paramapuruSa Eka ihAsya dhattE|
sthityAdayE hariviriJciharEti saMjJAH zrEyAMsi tatra khalu sattvatanOrnRNAM syuH||23||
pArthivAddAruNO dhUmastasmAdagnistrayImayaH|
tamasastu rajastasmAtsattvaM yadbrahmadarzanam||24||
bhEjirE munayO'thAgrE bhagavantamadhOkSajam|
sattvaM vizuddhaM kSEmAya kalpantE yE'nu tAniha||25||
mumukSavO ghOrarUpAnhitvA bhUtapatInatha|
nArAyaNakalAH zAntA bhajanti hyanasUyavaH||26||
rajastamaHprakRtayaH samazIlA bhajanti vai|
pitRbhUtaprajEzAdInzriyaizvaryaprajEpsavaH||27||
vAsudEvaparA vEdA vAsudEvaparA makhAH|
vAsudEvaparA yOga vAsudEvaparAH kriyAH||28||
vAsudEvaparaM jJAnaM vAsudEvaparaM tapaH|
vAsudEvaparO dharmO vAsudEvaparA gatiH||29||
sa EvEdaM sasarjAgrE bhagavAnAtmamAyayA|
sadasadrUpayA cAsau guNamayAguNO vibhuH||30||
tayA vilasitESvESu guNESu guNavAniva|
antaHpraviSTa AbhAti vijJAnEna vijRmbhitaH||31||
yathA hyavahitO vahnirdAruSvEkaH svayOniSu|
nAnEva bhAti vizvAtmA bhUtESu ca tathA pumAn||32||
asau guNamayairbhAvairbhUtasUkSmEndriyAtmabhiH|
svanirmitESu nirviSTO bhuGktE bhUtESu tadguNAn||33||
bhAvayatyESa sattvEna lOkAnvai lOkabhAvanaH
lIlAvatArAnuratO dEvatiryaGnarAdiSu||34||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM prathamaskandhE dwitIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox