From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

tRtIyO'dhyAyaH

sUta uvAca

jagRhE pauruSaM rUpaM bhagavAnmahadAdibhiH|
sambhUtaM SODazakalamAdau lOkasisRkSayA||1||
yasyAmbhasi zayAnasya yOganidrAM vitanvataH|
nAbhihradAmbujAdAsIdbrahmA vizvasRjAM patiH||2||
yasyAvayavasaMsthAnaiH kalpitO lOkavistaraH|
tadvai bhagavatO rUpaM vizuddhaM sattvamUrjitam||3||
pazyantyadO rUpamadabhracakSuSA sahasrapAdOrubhujAnanAdbhutam|
sahasramUrdhazravaNAkSinAsikaM sahasramaulyambarakuNDalOllasat||4||
EtannAnAvatArANAM nidhAnaM bIjamavyayam|
yasyAMzAMzEna sRjyantE dEvatiryaGnarAdayaH||5||
sa Eva prathamaM dEvaH kaumAraM sargamAzritaH|
cacAra duzcaraM brahmA brahmacaryamakhaNDitam||6||
dvitIyaM tu bhavAyAsya rasAtalagatAM mahIm|
uddhariSyannupAdatta yajJEzaH saukaraM vapuH||7||
tRtIyamRSisargaM vai dEvarSitvamupEtya saH|
tantraM sAtvatamAcaSTa naiSkarmyaM karmaNAM yataH||8||
turyE dharmakalAsargE naranArAyaNAvRSI|
bhUtvAtmOpazamOpEtamakarOdduzcaraM tapaH||9||
paJcamaH kapilO nAma siddhEzaH kAlaviplutam|
prOvAcAsurayE sAGkhyaM tattvagrAmavinirNayam||10||
SaSThamatrErapatyatvaM vRtaH prAptO'nasUyayA|
AnvIkSikImalarkAya prahlAdAdibhya UcivAn||11||
tataH saptama AkUtyAM rucEryajJO'bhyajAyata|
sa yAmAdyaiH suragaNairapAtsvAyambhuvAntaram||12||
aSTamE mErudEvyAM tu nAbhErjAta urukramaH|
darzayanvartma dhIrANAM sarvAzramanamaskRtam||13||
RSibhiryAcitO bhEjE navamaM pArthivaM vapuH|
dugdhEmAmOSadhIrviprAstEnAyaM sa uzattamaH||14||
rUpaM sa jagRhE mAtsyaM cAkSuSOdadhisamplavE|
nAvyArOpya mahImayyAmapAdvaivasvataM manum||15||
surAsurANAmudadhiM mathnatAM mandarAcalam|
dadhrE kamaTharUpENa pRSTha EkAdazE vibhuH||16||
dhAnvantaraM dvAdazamaM trayOdazamamEva ca|
apAyayatsurAnanyAnmOhinyA mOhayanstriyA||17||
caturdazaM nArasiMhaM bibhraddaityEndramUrjitam|
dadAra karajairUrAvErakAM kaTakRdyathA||18||
paJcadazaM vAmanakaM kRtvAgAdadhvaraM balEH|
padatrayaM yAcamAnaH pratyAditsustripiSTapam||19||
avatArE SODazamE pazyanbrahmadruhO nRpAn|
triHsaptakRtvaH kupitO niHkSatrAmakarOnmahIm||20||
tataH saptadazE jAtaH satyavatyAM parAzarAt|
cakrE vEdatarOH zAkhA dRSTvA puMsO'lpamEdhasaH||21||
naradEvatvamApannaH surakAryacikIrSayA|
samudranigrahAdIni cakrE vIryANyataH param||22||
EkOnaviMzE viMzatimE vRSNiSu prApya janmanI|
rAmakRSNAviti bhuvO bhagavAnaharadbharam||23||
tataH kalau sampravRttE sammOhAya suradviSAm|
buddhO nAmnAJjanasutaH kIkaTESu bhaviSyati||24||
athAsau yugasandhyAyAM dasyuprAyESu rAjasu|
janitA viSNuyazasO nAmnA kalkirjagatpatiH||25||
avatArA hyasaGkhyEyA harEH sattvanidhErdvijAH|
yathAvidAsinaH kulyAH sarasaH syuH sahasrazaH||26||
RSayO manavO dEvA manuputrA mahaujasaH|
kalAH sarvE harErEva saprajApatayaH smRtAH||27||
EtE cAMzakalAH puMsaH kRSNastu bhagavAnsvayam|
indrArivyAkulaM lOkaM mRDayanti yugE yugE||28||
janma guhyaM bhagavatO ya EtatprayatO naraH|
sAyaM prAtargRNanbhaktyA duHkhagrAmAdvimucyatE||29||
EtadrUpaM bhagavatO hyarUpasya cidAtmanaH|
mAyAguNairviracitaM mahadAdibhirAtmani||30||
yathA nabhasi mEghaughO rENurvA pArthivO'nilE|
EvaM draSTari dRzyatvamArOpitamabuddhibhiH||31||
ataH paraM yadavyaktamavyUDhaguNabRMhitam|
adRSTAzrutavastutvAtsa jIvO yatpunarbhavaH||32||
yatrEmE sadasadrUpE pratiSiddhE svasaMvidA|
avidyayAtmani kRtE iti tadbrahmadarzanam||33||
yadyESOparatA dEvI mAyA vaizAradI matiH|
sampanna EvEti vidurmahimni svE mahIyatE||34||
EvaM ca janmAni karmANi hyakarturajanasya ca|
varNayanti sma kavayO vEdaguhyAni hRtpatEH||35||
sa vA idaM vizvamamOghalIlaH sRjatyavatyatti na sajjatE'smin|
bhUtESu cAntarhita AtmatantraH SADvargikaM jighrati SaDguNEzaH||36||
na cAsya kazcinnipuNEna dhAturavaiti jantuH kumanISa UtIH|
nAmAni rUpANi manOvacObhiH santanvatO naTacaryAmivAjJaH||37||
sa vEda dhAtuH padavIM parasya durantavIryasya rathAGgapANEH|
yO'mAyayA santatayAnuvRttyA bhajEta tatpAdasarOjagandham||38||
athEha dhanyA bhagavanta itthaM yadvAsudEvE'khilalOkanAthE|
kurvanti sarvAtmakamAtmabhAvaM na yatra bhUyaH parivarta ugraH||39||
idaM bhAgavataM nAma purANaM brahmasammitam|
uttamazlOkacaritaM cakAra bhagavAnRSiH||40||
niHzrEyasAya lOkasya dhanyaM svastyayanaM mahat|
tadidaM grAhayAmAsasutamAtmavatAM varam||41||
sarvavEdEtihAsAnAM sAraM sAraM samuddhRtam|
sa tu saMzrAvayAmAsamahArAjaM parIkSitam||42||
prAyOpaviSTaM gaGgAyAM parItaM paramarSibhiH|
kRSNE svadhAmOpagatE dharmajJAnAdibhiH saha||43||
kalau naSTadRzAmESa purANArkO'dhunOditaH|
tatra kIrtayatO viprA viprarSErbhUritEjasaH||44||
ahaM cAdhyagamaM tatra niviSTastadanugrahAt
sO'haM vaH zrAvayiSyAmi yathAdhItaM yathAmati||45||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM prathamaskandhE tRtIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox