From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturthO'dhyAyaH

vyAsa uvAca

iti bruvANaM saMstUya munInAM dIrghasatriNAm|
vRddhaH kulapatiH sUtaM bahvRcaH zaunakO'bravIt||1||

zaunaka uvAca

sUta sUta mahAbhAga vada nO vadatAM vara|
kathAM bhAgavatIM puNyAM yadAha bhagavAJchukaH||2||
kasminyugE pravRttEyaM sthAnE vA kEna hEtunA|
kutaH saJcOditaH kRSNaH kRtavAnsaMhitAM muniH||3||
tasya putrO mahAyOgI samadRGnirvikalpakaH|
EkAntamatirunnidrO gUDhO mUDha ivEyatE||4||
dRSTvAnuyAntamRSimAtmajamapyanagnaM dEvyO hriyA paridadhurna sutasya citram|
tadvIkSya pRcchati munau jagadustavAsti strIpumbhidA na tu sutasya viviktadRSTEH||5||
kathamAlakSitaH pauraiH samprAptaH kurujAGgalAn|
unmattamUkajaDavadvicarangajasAhvayE||6||
kathaM vA pANDavEyasya rAjarSErmuninA saha|
saMvAdaH samabhUttAta yatraiSA sAtvatI zrutiH||7||
sa gOdOhanamAtraM hi gRhESu gRhamEdhinAm|
avEkSatE mahAbhAgastIrthIkurvaMstadAzramam||8||
abhimanyusutaM sUta prAhurbhAgavatOttamam|
tasya janma mahAzcaryaM karmANi ca gRNIhi naH||9||
sa samrATkasya vA hEtOH pANDUnAM mAnavardhanaH|
prAyOpaviSTO gaGgAyAmanAdRtyAdhirATzriyam||10||
namanti yatpAdanikEtamAtmanaH zivAya hAnIya dhanAni zatravaH|
kathaM sa vIraH zriyamaGga dustyajAM yuvaiSatOtsraSTumahO sahAsubhiH||11||
zivAya lOkasya bhavAya bhUtayE ya uttamazlOkaparAyaNA janAH|
jIvanti nAtmArthamasau parAzrayaM mumOca nirvidya kutaH kalEvaram||12||
tatsarvaM naH samAcakSva pRSTO yadiha kiJcana|
manyE tvAM viSayE vAcAM snAtamanyatra chAndasAt||13||

sUta uvAca

dvAparE samanuprAptE tRtIyE yugaparyayE|
jAtaH parAzarAdyOgI vAsavyAM kalayA harEH||14||
sa kadAcitsarasvatyA upaspRzya jalaM zuciH|
vivikta Eka AsIna uditE ravimaNDalE||15||
parAvarajJaH sa RSiH kAlEnAvyaktaraMhasA|
yugadharmavyatikaraM prAptaM bhuvi yugE yugE||16||
bhautikAnAM ca bhAvAnAM zaktihrAsaM ca tatkRtam|
azraddadhAnAnniHsattvAndurmEdhAnhrasitAyuSaH||17||
durbhagAMzca janAnvIkSya munirdivyEna cakSuSA|
sarvavarNAzramANAM yaddadhyau hitamamOghadRk||18||
cAturhOtraM karma zuddhaM prajAnAM vIkSya vaidikam|
vyadadhAdyajJasantatyai vEdamEkaM caturvidham||19||
RgyajuHsAmAtharvAkhyA vEdAzcatvAra uddhRtAH|
itihAsapurANaM ca paJcamO vEda ucyatE||20||
tatrargvEdadharaH pailaH sAmagO jaiminiH kaviH|
vaizampAyana EvaikO niSNAtO yajuSAmuta||21||
atharvAGgirasAmAsItsumanturdAruNO muniH|
itihAsapurANAnAM pitA mE rOmaharSaNaH||22||
ta Eta RSayO vEdaM svaM svaM vyasyannanEkadhA|
ziSyaiH praziSyaistacchiSyairvEdAstE zAkhinO'bhavan||23||
ta Eva vEdA durmEdhairdhAryantE puruSairyathA|
EvaM cakAra bhagavAnvyAsaH kRpaNavatsalaH||24||
strIzUdradvijabandhUnAM trayI na zrutigOcarA
karmazrEyasi mUDhAnAM zrEya EvaM bhavEdiha
iti bhAratamAkhyAnaM kRpayA muninA kRtam||25||
EvaM pravRttasya sadA bhUtAnAM zrEyasi dvijAH|
sarvAtmakEnApi yadA nAtuSyaddhRdayaM tataH||26||
nAtiprasIdaddhRdayaH sarasvatyAstaTE zucau|
vitarkayanviviktastha idaM cOvAca dharmavit||27||
dhRtavratEna hi mayA chandAMsi guravO'gnayaH|
mAnitA nirvyalIkEna gRhItaM cAnuzAsanam||28||
bhAratavyapadEzEna hyAmnAyArthazca pradarzitaH|
dRzyatE yatra dharmAdi strIzUdrAdibhirapyuta||29||
tathApi bata mE daihyO hyAtmA caivAtmanA vibhuH|
asampanna ivAbhAti brahmavarcasya sattamaH||30||
kiM vA bhAgavatA dharmA na prAyENa nirUpitAH|
priyAH paramahaMsAnAM ta Eva hyacyutapriyAH||31||
tasyaivaM khilamAtmAnaM manyamAnasya khidyataH|
kRSNasya nAradO'bhyAgAdAzramaM prAgudAhRtam||32||
tamabhijJAya sahasA pratyutthAyAgataM muniH
pUjayAmAsa vidhivannAradaM surapUjitam||33||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM prathamaskandhE caturthO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox