From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaSThO'dhyAyaH

sUta uvAca

EvaM nizamya bhagavAndEvarSErjanma karma ca|
bhUyaH papraccha taM brahmanvyAsaH satyavatIsutaH||1||

vyAsa uvAca

bhikSubhirvipravasitE vijJAnAdESTRbhistava|
vartamAnO vayasyAdyE tataH kimakarOdbhavAn||2||
svAyambhuva kayA vRttyA vartitaM tE paraM vayaH|
kathaM cEdamudasrAkSIH kAlE prAptE kalEvaram||3||
prAkkalpaviSayAmEtAM smRtiM tE munisattama|
na hyESa vyavadhAtkAla ESa sarvanirAkRtiH||4||

nArada uvAca

bhikSubhirvipravasitE vijJAnAdESTRbhirmama|
vartamAnO vayasyAdyE tata EtadakAraSam||5||
EkAtmajA mE jananI yOSinmUDhA ca kiGkarI|
mayyAtmajE'nanyagatau cakrE snEhAnubandhanam||6||
sAsvatantrA na kalpAsIdyOgakSEmaM mamEcchatI|
Izasya hi vazE lOkO yOSA dArumayI yathA||7||
ahaM ca tadbrahmakulE USivAMstadupEkSayA|
digdEzakAlAvyutpannO bAlakaH paJcahAyanaH||8||
EkadA nirgatAM gEhAdduhantIM nizi gAM pathi|
sarpO'dazatpadA spRSTaH kRpaNAM kAlacOditaH||9||
tadA tadahamIzasya bhaktAnAM zamabhIpsataH|
anugrahaM manyamAnaH prAtiSThaM dizamuttarAm||10||
sphItAJjanapadAMstatra puragrAmavrajAkarAn|
khETakharvaTavATIzca vanAnyupavanAni ca||11||
citradhAtuvicitrAdrInibhabhagnabhujadrumAn|
jalAzayAJchivajalAnnalinIH surasEvitAH||12||
citrasvanaiH patrarathairvibhramadbhramarazriyaH|
nalavENuzarastanba kuzakIcakagahvaram||13||
Eka EvAtiyAtO'hamadrAkSaM vipinaM mahat|
ghOraM pratibhayAkAraM vyAlOlUkazivAjiram||14||
parizrAntEndriyAtmAhaM tRTparItO bubhukSitaH|
snAtvA pItvA hradE nadyA upaspRSTO gatazramaH||15||
tasminnirmanujE'raNyE pippalOpastha AzritaH|
AtmanAtmAnamAtmasthaM yathAzrutamacintayam||16||
dhyAyatazcaraNAmbhOjaM bhAvanirjitacEtasA|
autkaNThyAzrukalAkSasya hRdyAsInmE zanairhariH||17||
prEmAtibharanirbhinna pulakAGgO'tinirvRtaH|
AnandasamplavE lInO nApazyamubhayaM munE||18||
rUpaM bhagavatO yattanmanaHkAntaM zucApaham|
apazyansahasOttasthE vaiklavyAddurmanA iva||19||
didRkSustadahaM bhUyaH praNidhAya manO hRdi|
vIkSamANO'pi nApazyamavitRpta ivAturaH||20||
EvaM yatantaM vijanE mAmAhAgOcarO girAm|
gambhIrazlakSNayA vAcA zucaH prazamayanniva||21||
hantAsmiJjanmani bhavAnmA mAM draSTumihArhati|
avipakvakaSAyANAM durdarzO'haM kuyOginAm||22||
sakRdyaddarzitaM rUpamEtatkAmAya tE'nagha|
matkAmaH zanakaiH sAdhu sarvAnmuJcati hRcchayAn||23||
satsEvayAdIrghayApi jAtA mayi dRDhA matiH|
hitvAvadyamimaM lOkaM gantA majjanatAmasi||24||
matirmayi nibaddhEyaM na vipadyEta karhicit|
prajAsarganirOdhE'pi smRtizca madanugrahAt||25||
EtAvaduktvOpararAma tanmahadbhUtaM nabhOliGgamaliGgamIzvaram|
ahaM ca tasmai mahatAM mahIyasE zIrSNAvanAmaM vidadhE'nukampitaH||26||
nAmAnyanantasya hatatrapaH paThanguhyAni bhadrANi kRtAni ca smaran|
gAM paryaTaMstuSTamanA gataspRhaH kAlaM pratIkSanvimadO vimatsaraH||27||
EvaM kRSNamatErbrahmannAsaktasyAmalAtmanaH|
kAlaH prAdurabhUtkAlE taDitsaudAmanI yathA||28||
prayujyamAnE mayi tAM zuddhAM bhAgavatIM tanum|
ArabdhakarmanirvANO nyapatatpAJcabhautikaH||29||
kalpAnta idamAdAya zayAnE'mbhasyudanvataH|
zizayiSOranuprANaM vivizE'ntarahaM vibhOH||30||
sahasrayugaparyantE utthAyEdaM sisRkSataH|
marIcimizrA RSayaH prANEbhyO'haM ca jajJirE||31||
antarbahizca lOkAMstrInparyEmyaskanditavrataH|
anugrahAnmahAviSNOravighAtagatiH kvacit||32||
dEvadattAmimAM vINAM svarabrahmavibhUSitAm|
mUrcchayitvA harikathAM gAyamAnazcarAmyaham||33||
pragAyataH svavIryANi tIrthapAdaH priyazravAH|
AhUta iva mE zIghraM darzanaM yAti cEtasi||34||
EtaddhyAturacittAnAM mAtrAsparzEcchayA muhuH|
bhavasindhuplavO dRSTO haricaryAnuvarNanam||35||
yamAdibhiryOgapathaiH kAmalObhahatO muhuH|
mukundasEvayA yadvattathAtmAddhA na zAmyati||36||
sarvaM tadidamAkhyAtaM yatpRSTO'haM tvayAnagha|
janmakarmarahasyaM mE bhavatazcAtmatOSaNam||37||

sUta uvAca

EvaM sambhASya bhagavAnnAradO vAsavIsutam|
Amantrya vINAM raNayanyayau yAdRcchikO muniH||38||
ahO dEvarSirdhanyO'yaM yatkIrtiM zArGgadhanvanaH
gAyanmAdyannidaM tantryA ramayatyAturaM jagat||39||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM prathamaskandhE SaSThO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox