From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptamO'dhyAyaH

zaunaka uvAca

nirgatE nAradE sUta bhagavAnbAdarAyaNaH|
zrutavAMstadabhiprEtaM tataH kimakarOdvibhuH||1||

sUta uvAca

brahmanadyAM sarasvatyAmAzramaH pazcimE taTE|
zamyAprAsa iti prOkta RSINAM satravardhanaH||2||
tasminsva AzramE vyAsO badarISaNDamaNDitE|
AsInO'pa upaspRzya praNidadhyau manaH svayam||3||
bhaktiyOgEna manasi samyakpraNihitE'malE|
apazyatpuruSaM pUrNaM mAyAM ca tadapAzrayam||4||
yayA sammOhitO jIva AtmAnaM triguNAtmakam|
parO'pi manutE'narthaM tatkRtaM cAbhipadyatE||5||
anarthOpazamaM sAkSAdbhaktiyOgamadhOkSajE|
lOkasyAjAnatO vidvAMzcakrE sAtvatasaMhitAm||6||
yasyAM vai zrUyamANAyAM kRSNE paramapUruSE|
bhaktirutpadyatE puMsaH zOkamOhabhayApahA||7||
sa saMhitAM bhAgavatIM kRtvAnukramya cAtmajam|
zukamadhyApayAmAsa nivRttinirataM muniH||8||

zaunaka uvAca

sa vai nivRttinirataH sarvatrOpEkSakO muniH|
kasya vA bRhatImEtAmAtmArAmaH samabhyasat||9||

sUta uvAca

AtmArAmAzca munayO nirgranthA apyurukramE|
kurvantyahaitukIM bhaktimitthambhUtaguNO hariH||10||
harErguNAkSiptamatirbhagavAnbAdarAyaNiH|
adhyagAnmahadAkhyAnaM nityaM viSNujanapriyaH||11||
parIkSitO'tha rAjarSErjanmakarmavilApanam|
saMsthAM ca pANDuputrANAM vakSyE kRSNakathOdayam||12||
yadA mRdhE kauravasRJjayAnAM vIrESvathO vIragatiM gatESu|
vRkOdarAviddhagadAbhimarza bhagnOrudaNDE dhRtarASTraputrE||13||
bhartuH priyaM drauNiriti sma pazyankRSNAsutAnAM svapatAM zirAMsi|
upAharadvipriyamEva tasya jugupsitaM karma vigarhayanti||14||
mAtA zizUnAM nidhanaM sutAnAM nizamya ghOraM paritapyamAnA|
tadArudadvASpakalAkulAkSI tAM sAntvayannAha kirITamAlI||15||
tadA zucastE pramRjAmi bhadrE yadbrahmabandhOH zira AtatAyinaH|
gANDIvamuktairvizikhairupAharE tvAkramya yatsnAsyasi dagdhaputrA||16||
iti priyAM valguvicitrajalpaiH sa sAntvayitvAcyutamitrasUtaH|
anvAdravaddaMzita ugradhanvA kapidhvajO guruputraM rathEna||17||
tamApatantaM sa vilakSya dUrAtkumArahOdvignamanA rathEna|
parAdravatprANaparIpsururvyAM yAvadgamaM rudrabhayAdyathA kaH||18||
yadAzaraNamAtmAnamaikSata zrAntavAjinam|
astraM brahmazirO mEnE AtmatrANaM dvijAtmajaH||19||
athOpaspRzya salilaM sandadhE tatsamAhitaH|
ajAnannapi saMhAraM prANakRcchra upasthitE||20||
tataH prAduSkRtaM tEjaH pracaNDaM sarvatO dizam|
prANApadamabhiprEkSya viSNuM jiSNuruvAca ha||21||

arjuna uvAca

kRSNa kRSNa mahAbAhO bhaktAnAmabhayaGkara|
tvamEkO dahyamAnAnAmapavargO'si saMsRtEH||22||
tvamAdyaH puruSaH sAkSAdIzvaraH prakRtEH paraH|
mAyAM vyudasya cicchaktyA kaivalyE sthita Atmani||23||
sa Eva jIvalOkasya mAyAmOhitacEtasaH|
vidhatsE svEna vIryENa zrEyO dharmAdilakSaNam||24||
tathAyaM cAvatArastE bhuvO bhArajihIrSayA|
svAnAM cAnanyabhAvAnAmanudhyAnAya cAsakRt||25||
kimidaM svitkutO vEti dEvadEva na vEdmyaham|
sarvatO mukhamAyAti tEjaH paramadAruNam||26||

zrIbhagavAnuvAca

vEtthEdaM drONaputrasya brAhmamastraM pradarzitam|
naivAsau vEda saMhAraM prANabAdha upasthitE||27||
na hyasyAnyatamaM kiJcidastraM pratyavakarzanam|
jahyastratEja unnaddhamastrajJO hyastratEjasA||28||

sUta uvAca

zrutvA bhagavatA prOktaM phAlgunaH paravIrahA|
spRSTvApastaM parikramya brAhmaM brAhmAstraM sandadhE||29||
saMhatyAnyOnyamubhayOstEjasI zarasaMvRtE|
AvRtya rOdasI khaM ca vavRdhAtE'rkavahnivat||30||
dRSTvAstratEjastu tayOstrIllOkAnpradahanmahat|
dahyamAnAH prajAH sarvAH sAMvartakamamaMsata||31||
prajOpadravamAlakSya lOkavyatikaraM ca tam|
mataM ca vAsudEvasya saJjahArArjunO dvayam||32||
tata AsAdya tarasA dAruNaM gautamIsutam|
babandhAmarSatAmrAkSaH pazuM razanayA yathA||33||
zibirAya ninISantaM rajjvA baddhvA ripuM balAt|
prAhArjunaM prakupitO bhagavAnambujEkSaNaH||34||
mainaM pArthArhasi trAtuM brahmabandhumimaM jahi|
yO'sAvanAgasaH suptAnavadhInnizi bAlakAn||35||
mattaM pramattamunmattaM suptaM bAlaM striyaM jaDam|
prapannaM virathaM bhItaM na ripuM hanti dharmavit||36||
svaprANAnyaH paraprANaiH prapuSNAtyaghRNaH khalaH|
tadvadhastasya hi zrEyO yaddOSAdyAtyadhaH pumAn||37||
pratizrutaM ca bhavatA pAJcAlyai zRNvatO mama|
AhariSyE zirastasya yastE mAnini putrahA||38||
tadasau vadhyatAM pApa AtatAyyAtmabandhuhA|
bhartuzca vipriyaM vIra kRtavAnkulapAMsanaH||39||

sUta uvAca

EvaM parIkSatA dharmaM pArthaH kRSNEna cOditaH|
naicchaddhantuM gurusutaM yadyapyAtmahanaM mahAn||40||
athOpEtya svazibiraM gOvindapriyasArathiH|
nyavEdayattaM priyAyai zOcantyA AtmajAnhatAn||41||
tathAhRtaM pazuvatpAzabaddhamavAGmukhaM karmajugupsitEna|
nirIkSya kRSNApakRtaM gurOH sutaM vAmasvabhAvA kRpayA nanAma ca||42||
uvAca cAsahantyasya bandhanAnayanaM satI|
mucyatAM mucyatAmESa brAhmaNO nitarAM guruH||43||
sarahasyO dhanurvEdaH savisargOpasaMyamaH|
astragrAmazca bhavatA zikSitO yadanugrahAt||44||
sa ESa bhagavAndrONaH prajArUpENa vartatE|
tasyAtmanO'rdhaM patnyAstE nAnvagAdvIrasUH kRpI||45||
taddharmajJa mahAbhAga bhavadbhirgauravaM kulam|
vRjinaM nArhati prAptuM pUjyaM vandyamabhIkSNazaH||46||
mA rOdIdasya jananI gautamI patidEvatA|
yathAhaM mRtavatsArtA rOdimyazrumukhI muhuH||47||
yaiH kOpitaM brahmakulaM rAjanyairajitAtmabhiH|
tatkulaM pradahatyAzu sAnubandhaM zucArpitam||48||

sUta uvAca

dharmyaM nyAyyaM sakaruNaM nirvyalIkaM samaM mahat|
rAjA dharmasutO rAjJyAHpratyanandadvacO dvijAH||49||
nakulaH sahadEvazca yuyudhAnO dhanaJjayaH|
bhagavAndEvakIputrO yE cAnyE yAzca yOSitaH||50||
tatrAhAmarSitO bhImastasya zrEyAnvadhaH smRtaH|
na bharturnAtmanazcArthE yO'hansuptAnzizUnvRthA||51||
nizamya bhImagaditaM draupadyAzca caturbhujaH|
AlOkya vadanaM sakhyuridamAha hasanniva||52||

zrIbhagavAnuvAca

brahmabandhurna hantavya AtatAyI vadhArhaNaH|
mayaivObhayamAmnAtaM paripAhyanuzAsanam||53||
kuru pratizrutaM satyaM yattatsAntvayatA priyAm|
priyaM ca bhImasEnasya pAJcAlyA mahyamEva ca||54||

sUta uvAca

arjunaH sahasAjJAya harErhArdamathAsinA|
maNiM jahAra mUrdhanyaM dvijasya sahamUrdhajam||55||
vimucya razanAbaddhaM bAlahatyAhataprabham|
tEjasA maNinA hInaM zibirAnnirayApayat||56||
vapanaM draviNAdAnaM sthAnAnniryApaNaM tathA|
ESa hi brahmabandhUnAM vadhO nAnyO'sti daihikaH||57||
putrazOkAturAH sarvE pANDavAH saha kRSNayA
svAnAM mRtAnAM yatkRtyaM cakrurnirharaNAdikam||58||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM prathamaskandhE saptamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox