From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTamO'dhyAyaH

sUta uvAca

atha tE samparEtAnAM svAnAmudakamicchatAm|
dAtuM sakRSNA gaGgAyAM puraskRtya yayuH striyaH||1||
tE ninIyOdakaM sarvE vilapya ca bhRzaM punaH|
AplutA haripAdAbjarajaHpUtasarijjalE||2||
tatrAsInaM kurupatiM dhRtarASTraM sahAnujam|
gAndhArIM putrazOkArtAM pRthAM kRSNAM ca mAdhavaH||3||
sAntvayAmAsa munibhirhatabandhUJzucArpitAn|
bhUtESu kAlasya gatiM darzayanna pratikriyAm||4||
sAdhayitvAjAtazatrOH svaM rAjyaM kitavairhRtam|
ghAtayitvAsatO rAjJaH kacasparzakSatAyuSaH||5||
yAjayitvAzvamEdhaistaM tribhiruttamakalpakaiH|
tadyazaH pAvanaM dikSu zatamanyOrivAtanOt||6||
Amantrya pANDuputrAMzca zainEyOddhavasaMyutaH|
dvaipAyanAdibhirvipraiH pUjitaiH pratipUjitaH||7||
gantuM kRtamatirbrahmandvArakAM rathamAsthitaH|
upalEbhE'bhidhAvantImuttarAM bhayavihvalAm||8||

uttarOvAca

pAhi pAhi mahAyOgindEvadEva jagatpatE|
nAnyaM tvadabhayaM pazyE yatra mRtyuH parasparam||9||
abhidravati mAmIza zarastaptAyasO vibhO|
kAmaM dahatu mAM nAtha mA mE garbhO nipAtyatAm||10||

sUta uvAca

upadhArya vacastasyA bhagavAnbhaktavatsalaH|
apANDavamidaM kartuM drauNErastramabudhyata||11||
tarhyEvAtha munizrESTha pANDavAH paJca sAyakAn|
AtmanO'bhimukhAndIptAnAlakSyAstrANyupAdaduH||12||
vyasanaM vIkSya tattESAmananyaviSayAtmanAm|
sudarzanEna svAstrENa svAnAM rakSAM vyadhAdvibhuH||13||
antaHsthaH sarvabhUtAnAmAtmA yOgEzvarO hariH|
svamAyayAvRNOdgarbhaM vairATyAH kurutantavE||14||
yadyapyastraM brahmazirastvamOghaM cApratikriyam|
vaiSNavaM tEja AsAdya samazAmyadbhRgUdvaha||15||
mA maMsthA hyEtadAzcaryaM sarvAzcaryamayE JcyutE|
ya idaM mAyayA dEvyA sRjatyavati hantyajaH||16||
brahmatEjOvinirmuktairAtmajaiH saha kRSNayA|
prayANAbhimukhaM kRSNamidamAha pRthA satI||17||

kuntyuvAca

namasyE puruSaM tvAdyamIzvaraM prakRtEH param|
alakSyaM sarvabhUtAnAmantarbahiravasthitam||18||
mAyAjavanikAcchannamajJAdhOkSajamavyayam|
na lakSyasE mUDhadRzA naTO nATyadharO yathA||19||
tathA paramahaMsAnAM munInAmamalAtmanAm|
bhaktiyOgavidhAnArthaM kathaM pazyEma hi striyaH||20||
kRSNAya vAsudEvAya dEvakInandanAya ca|
nandagOpakumArAya gOvindAya namO namaH||21||
namaH paGkajanAbhAya namaH paGkajamAlinE|
namaH paGkajanEtrAya namastE paGkajAGghrayE||22||
yathA hRSIkEza khalEna dEvakI kaMsEna ruddhAticiraM zucArpitA|
vimOcitAhaM ca sahAtmajA vibhO tvayaiva nAthEna muhurvipadgaNAt||23||
viSAnmahAgnEH puruSAdadarzanAdasatsabhAyA vanavAsakRcchrataH|
mRdhE mRdhE'nEkamahArathAstratO drauNyastratazcAsma harE'bhirakSitAH||24||
vipadaH santu tAH zazvattatra tatra jagadgurO|
bhavatO darzanaM yatsyAdapunarbhavadarzanam||25||
janmaizvaryazrutazrIbhirEdhamAnamadaH pumAn|
naivArhatyabhidhAtuM vai tvAmakiJcanagOcaram||26||
namO'kiJcanavittAya nivRttaguNavRttayE|
AtmArAmAya zAntAya kaivalyapatayE namaH||27||
manyE tvAM kAlamIzAnamanAdinidhanaM vibhum|
samaM carantaM sarvatra bhUtAnAM yanmithaH kaliH||28||
na vEda kazcidbhagavaMzcikIrSitaM tavEhamAnasya nRNAM viDambanam|
na yasya kazciddayitO'sti karhiciddvESyazca yasminviSamA matirnRNAm||29||
janma karma ca vizvAtmannajasyAkarturAtmanaH|
tiryaGnRRSiSu yAdaHsu tadatyantaviDambanam||30||
gOpyAdadE tvayi kRtAgasi dAma tAvadyA tE dazAzrukalilAJjanasambhramAkSam|
vaktraM ninIya bhayabhAvanayA sthitasya sA mAM vimOhayati bhIrapi yadbibhEti||31||
kEcidAhurajaM jAtaM puNyazlOkasya kIrtayE|
yadOH priyasyAnvavAyE malayasyEva candanam||32||
aparE vasudEvasya dEvakyAM yAcitO'bhyagAt|
ajastvamasya kSEmAya vadhAya ca suradviSAm||33||
bhArAvatAraNAyAnyE bhuvO nAva ivOdadhau|
sIdantyA bhUribhArENa jAtO hyAtmabhuvArthitaH||34||
bhavE'sminklizyamAnAnAmavidyAkAmakarmabhiH|
zravaNasmaraNArhANi kariSyanniti kEcana||35||
zRNvanti gAyanti gRNantyabhIkSNazaH smaranti nandanti tavEhitaM janAH|
ta Eva pazyantyacirENa tAvakaM bhavapravAhOparamaM padAmbujam||36||
apyadya nastvaM svakRtEhita prabhO jihAsasi svitsuhRdO'nujIvinaH|
yESAM na cAnyadbhavataH padAmbujAtparAyaNaM rAjasu yOjitAMhasAm||37||
kE vayaM nAmarUpAbhyAM yadubhiH saha pANDavAH|
bhavatO'darzanaM yarhi hRSIkANAmivEzituH||38||
nEyaM zObhiSyatE tatra yathEdAnIM gadAdhara|
tvatpadairaGkitA bhAti svalakSaNavilakSitaiH||39||
imE janapadAH svRddhAH supakvauSadhivIrudhaH|
vanAdrinadyudanvantO hyEdhantE tava vIkSitaiH||40||
atha vizvEza vizvAtmanvizvamUrtE svakESu mE|
snEhapAzamimaM chindhi dRDhaM pANDuSu vRSNiSu||41||
tvayi mE'nanyaviSayA matirmadhupatE'sakRt|
ratimudvahatAdaddhA gaGgEvaughamudanvati||42||
zrIkRSNa kRSNasakha vRSNyRSabhAvanidhrugrAjanyavaMzadahanAnapavargavIrya|
gOvinda gOdvijasurArtiharAvatAra yOgEzvarAkhilagurO bhagavannamastE||43||

sUta uvAca

pRthayEtthaM kalapadaiH pariNUtAkhilOdayaH|
mandaM jahAsa vaikuNThO mOhayanniva mAyayA||44||
tAM bADhamityupAmantrya pravizya gajasAhvayam|
striyazca svapuraM yAsyanprEmNA rAjJA nivAritaH||45||
vyAsAdyairIzvarEhAjJaiH kRSNEnAdbhutakarmaNA|
prabOdhitO'pItihAsairnAbudhyata zucArpitaH||46||
Aha rAjA dharmasutazcintayansuhRdAM vadham|
prAkRtEnAtmanA viprAH snEhamOhavazaM gataH||47||
ahO mE pazyatAjJAnaM hRdi rUDhaM durAtmanaH|
pArakyasyaiva dEhasya bahvyO mE'kSauhiNIrhatAH||48||
bAladvijasuhRnmitra pitRbhrAtRgurudruhaH|
na mE syAnnirayAnmOkSO hyapi varSAyutAyutaiH||49||
nainO rAjJaH prajAbharturdharmayuddhE vadhO dviSAm|
iti mE na tu bOdhAya kalpatE zAsanaM vacaH||50||
strINAM maddhatabandhUnAM drOhO yO'sAvihOtthitaH|
karmabhirgRhamEdhIyairnAhaM kalpO vyapOhitum||51||
yathA paGkEna paGkAmbhaH surayA vA surAkRtam
bhUtahatyAM tathaivaikAM na yajJairmArSTumarhati||52||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM prathamaskandhE aSTamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox