From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

navamO'dhyAyaH

sUta uvAca

iti bhItaH prajAdrOhAtsarvadharmavivitsayA|
tatO vinazanaM prAgAdyatra dEvavratO'patat||1||
tadA tE bhrAtaraH sarvE sadazvaiH svarNabhUSitaiH|
anvagacchanrathairviprA vyAsadhaumyAdayastathA||2||
bhagavAnapi viprarSE rathEna sadhanaJjayaH|
sa tairvyarOcata nRpaH kuvEra iva guhyakaiH||3||
dRSTvA nipatitaM bhUmau divazcyutamivAmaram|
praNEmuH pANDavA bhISmaM sAnugAH saha cakriNA||4||
tatra brahmarSayaH sarvE dEvarSayazca sattama|
rAjarSayazca tatrAsandraSTuM bharatapuGgavam||5||
parvatO nAradO dhaumyO bhagavAnbAdarAyaNaH|
bRhadazvO bharadvAjaH saziSyO rENukAsutaH||6||
vasiSTha indrapramadastritO gRtsamadO'sitaH|
kakSIvAngautamO'trizca kauzikO'tha sudarzanaH||7||
anyE ca munayO brahmanbrahmarAtAdayO'malAH|
ziSyairupEtA AjagmuH kazyapAGgirasAdayaH||8||
tAnsamEtAnmahAbhAgAnupalabhya vasUttamaH|
pUjayAmAsa dharmajJO dEzakAlavibhAgavit||9||
kRSNaM ca tatprabhAvajJa AsInaM jagadIzvaram|
hRdisthaM pUjayAmAsa mAyayOpAttavigraham||10||
pANDuputrAnupAsInAnprazrayaprEmasaGgatAn|
abhyAcaSTAnurAgAzrairandhIbhUtEna cakSuSA||11||
ahO kaSTamahO'nyAyyaM yadyUyaM dharmanandanAH|
jIvituM nArhatha kliSTaM vipradharmAcyutAzrayAH||12||
saMsthitE'tirathE pANDau pRthA bAlaprajA vadhUH|
yuSmatkRtE bahUnklEzAnprAptA tOkavatI muhuH||13||
sarvaM kAlakRtaM manyE bhavatAM ca yadapriyam|
sapAlO yadvazE lOkO vAyOriva ghanAvaliH||14||
yatra dharmasutO rAjA gadApANirvRkOdaraH|
kRSNO'strI gANDivaM cApaM suhRtkRSNastatO vipat||15||
na hyasya karhicidrAjanpumAnvEda vidhitsitam|
yadvijijJAsayA yuktA muhyanti kavayO'pi hi||16||
tasmAdidaM daivatantraM vyavasya bharatarSabha|
tasyAnuvihitO'nAthA nAtha pAhi prajAH prabhO||17||
ESa vai bhagavAnsAkSAdAdyO nArAyaNaH pumAn|
mOhayanmAyayA lOkaM gUDhazcarati vRSNiSu||18||
asyAnubhAvaM bhagavAnvEda guhyatamaM zivaH|
dEvarSirnAradaH sAkSAdbhagavAnkapilO nRpa||19||
yaM manyasE mAtulEyaM priyaM mitraM suhRttamam|
akarOH sacivaM dUtaM sauhRdAdatha sArathim||20||
sarvAtmanaH samadRzO hyadvayasyAnahaGkRtEH|
tatkRtaM mativaiSamyaM niravadyasya na kvacit||21||
tathApyEkAntabhaktESu pazya bhUpAnukampitam|
yanmE'sUMstyajataH sAkSAtkRSNO darzanamAgataH||22||
bhaktyAvEzya manO yasminvAcA yannAma kIrtayan|
tyajankalEvaraM yOgI mucyatE kAmakarmabhiH||23||
sa dEvadEvO bhagavAnpratIkSatAM kalEvaraM yAvadidaM hinOmyaham|
prasannahAsAruNalOcanOllasanmukhAmbujO dhyAnapathazcaturbhujaH||24||

sUta uvAca

yudhiSThirastadAkarNya zayAnaM zarapaJjarE|
apRcchadvividhAndharmAnRSINAM cAnuzRNvatAm||25||
puruSasvabhAvavihitAnyathAvarNaM yathAzramam|
vairAgyarAgOpAdhibhyAmAmnAtObhayalakSaNAn||26||
dAnadharmAnrAjadharmAnmOkSadharmAnvibhAgazaH|
strIdharmAnbhagavaddharmAnsamAsavyAsayOgataH||27||
dharmArthakAmamOkSAMzca sahOpAyAnyathA munE|
nAnAkhyAnEtihAsESu varNayAmAsa tattvavit||28||
dharmaM pravadatastasya sa kAlaH pratyupasthitaH|
yO yOginazchandamRtyOrvAJchitastUttarAyaNaH||29||
tadOpasaMhRtya giraH sahasraNIrvimuktasaGgaM mana AdipUruSE|
kRSNE lasatpItapaTE caturbhujE puraH sthitE'mIlitadRgvyadhArayat||30||
vizuddhayA dhAraNayA hatAzubhastadIkSayaivAzu gatAyudhazramaH|
nivRttasarvEndriyavRttivibhramastuSTAva janyaM visRjaJjanArdanam||31||

zrIbhISma uvAca

iti matirupakalpitA vitRSNA bhagavati sAtvatapuGgavE vibhUmni|
svasukhamupagatE kvacidvihartuM prakRtimupEyuSi yadbhavapravAhaH||32||
tribhuvanakamanaM tamAlavarNaM ravikaragauravarAmbaraM dadhAnE|
vapuralakakulAvRtAnanAbjaM vijayasakhE ratirastu mE'navadyA||33||
yudhi turagarajOvidhUmraviSvakkacalulitazramavAryalaGkRtAsyE|
mama nizitazarairvibhidyamAna tvaci vilasatkavacE'stu kRSNa AtmA||34||
sapadi sakhivacO nizamya madhyE nijaparayOrbalayO rathaM nivEzya|
sthitavati parasainikAyurakSNA hRtavati pArthasakhE ratirmamAstu||35||
vyavahitapRtanAmukhaM nirIkSya svajanavadhAdvimukhasya dOSabuddhyA|
kumatimaharadAtmavidyayA yazcaraNaratiH paramasya tasya mE'stu||36||
svanigamamapahAya matpratijJAmRtamadhikartumavaplutO rathasthaH|
dhRtarathacaraNO'bhyayAccaladgurhaririva hantumibhaM gatOttarIyaH||37||
zitavizikhahatO vizIrNadaMzaH kSatajaparipluta AtatAyinO mE|
prasabhamabhisasAra madvadhArthaM sa bhavatu mE bhagavAngatirmukundaH||38||
vijayarathakuTumba AttatOtrE dhRtahayarazmini tacchriyEkSaNIyE|
bhagavati ratirastu mE mumUrSOryamiha nirIkSya hatA gatAH svarUpam||39||
lalitagativilAsavalguhAsa praNayanirIkSaNakalpitOrumAnAH|
kRtamanukRtavatya unmadAndhAH prakRtimagankila yasya gOpavadhvaH||40||
munigaNanRpavaryasaGkulE'ntaH sadasi yudhiSThirarAjasUya ESAm|
arhaNamupapEda IkSaNIyO mama dRzigOcara ESa AvirAtmA||41||
tamimamahamajaM zarIrabhAjAM hRdi hRdi dhiSThitamAtmakalpitAnAm|
pratidRzamiva naikadhArkamEkaM samadhigatO'smi vidhUtabhEdamOhaH||42||

sUta uvAca

kRSNa EvaM bhagavati manOvAgdRSTivRttibhiH|
AtmanyAtmAnamAvEzya sO'ntaHzvAsa upAramat||43||
sampadyamAnamAjJAya bhISmaM brahmaNi niSkalE|
sarvE babhUvustE tUSNIM vayAMsIva dinAtyayE||44||
tatra dundubhayO nEdurdEvamAnavavAditAH|
zazaMsuH sAdhavO rAjJAM khAtpEtuH puSpavRSTayaH||45||
tasya nirharaNAdIni samparEtasya bhArgava|
yudhiSThiraH kArayitvA muhUrtaM duHkhitO'bhavat||46||
tuSTuvurmunayO hRSTAH kRSNaM tadguhyanAmabhiH|
tatastE kRSNahRdayAH svAzramAnprayayuH punaH||47||
tatO yudhiSThirO gatvA sahakRSNO gajAhvayam|
pitaraM sAntvayAmAsa gAndhArIM ca tapasvinIm||48||
pitrA cAnumatO rAjA vAsudEvAnumOditaH
cakAra rAjyaM dharmENa pitRpaitAmahaM vibhuH||49||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM prathamaskandhE navamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox