From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dazamO'dhyAyaH

zaunaka uvAca

hatvA svarikthaspRdha AtatAyinO yudhiSThirO dharmabhRtAM variSThaH|
sahAnujaiH pratyavaruddhabhOjanaH kathaM pravRttaH kimakAraSIttataH||1||

sUta uvAca

vaMzaM kurOrvaMzadavAgninirhRtaM saMrOhayitvA bhavabhAvanO hariH|
nivEzayitvA nijarAjya IzvarO yudhiSThiraM prItamanA babhUva ha||2||
nizamya bhISmOktamathAcyutOktaM pravRttavijJAnavidhUtavibhramaH|
zazAsa gAmindra ivAjitAzrayaH paridhyupAntAmanujAnuvartitaH||3||
kAmaM vavarSa parjanyaH sarvakAmadughA mahI|
siSicuH sma vrajAngAvaH payasOdhasvatIrmudA||4||
nadyaH samudrA girayaH savanaspativIrudhaH|
phalantyOSadhayaH sarvAH kAmamanvRtu tasya vai||5||
nAdhayO vyAdhayaH klEzA daivabhUtAtmahEtavaH|
ajAtazatrAvabhavanjantUnAM rAjJi karhicit||6||
uSitvA hAstinapurE mAsAnkatipayAnhariH|
suhRdAM ca vizOkAya svasuzca priyakAmyayA||7||
Amantrya cAbhyanujJAtaH pariSvajyAbhivAdya tam|
ArurOha rathaM kaizcitpariSvaktO'bhivAditaH||8||
subhadrA draupadI kuntI virATatanayA tathA|
gAndhArI dhRtarASTrazca yuyutsurgautamO yamau||9||
vRkOdarazca dhaumyazca striyO matsyasutAdayaH|
na sEhirE vimuhyantO virahaM zArGgadhanvanaH||10||
satsaGgAnmuktaduHsaGgO hAtuM nOtsahatE budhaH|
kIrtyamAnaM yazO yasya sakRdAkarNya rOcanam||11||
tasminnyastadhiyaH pArthAH sahEranvirahaM katham|
darzanasparzasaMlApa zayanAsanabhOjanaiH||12||
sarvE tE'nimiSairakSaistamanu drutacEtasaH|
vIkSantaH snEhasambaddhA vicElustatra tatra ha||13||
nyarundhannudgaladbASpamautkaNThyAddEvakIsutE|
niryAtyagArAnnO'bhadramiti syAdbAndhavastriyaH||14||
mRdaGgazaGkhabhEryazca vINApaNavagOmukhAH|
dhundhuryAnakaghaNTAdyA nEdurdundubhayastathA||15||
prAsAdazikharArUDhAH kurunAryO didRkSayA|
vavRSuH kusumaiH kRSNaM prEmavrIDAsmitEkSaNAH||16||
sitAtapatraM jagrAha muktAdAmavibhUSitam|
ratnadaNDaM guDAkEzaH priyaH priyatamasya ha||17||
uddhavaH sAtyakizcaiva vyajanE paramAdbhutE|
vikIryamANaH kusumai rEjE madhupatiH pathi||18||
azrUyantAziSaH satyAstatra tatra dvijEritAH|
nAnurUpAnurUpAzca nirguNasya guNAtmanaH||19||
anyOnyamAsItsaJjalpa uttamazlOkacEtasAm|
kauravEndrapurastrINAM sarvazrutimanOharaH||20||
sa vai kilAyaM puruSaH purAtanO ya Eka AsIdavizESa Atmani|
agrE guNEbhyO jagadAtmanIzvarE nimIlitAtmannizi suptazaktiSu||21||
sa Eva bhUyO nijavIryacOditAM svajIvamAyAM prakRtiM sisRkSatIm|
anAmarUpAtmani rUpanAmanI vidhitsamAnO'nusasAra zAstrakRt||22||
sa vA ayaM yatpadamatra sUrayO jitEndriyA nirjitamAtarizvanaH|
pazyanti bhaktyutkalitAmalAtmanA nanvESa sattvaM parimArSTumarhati||23||
sa vA ayaM sakhyanugItasatkathO vEdESu guhyESu ca guhyavAdibhiH|
ya Eka IzO jagadAtmalIlayA sRjatyavatyatti na tatra sajjatE||24||
yadA hyadharmENa tamOdhiyO nRpA jIvanti tatraiSa hi sattvataH kila|
dhattE bhagaM satyamRtaM dayAM yazO bhavAya rUpANi dadhadyugE yugE||25||
ahO alaM zlAghyatamaM yadOH kulamahO alaM puNyatamaM madhOrvanam|
yadESa puMsAmRSabhaH zriyaH patiH svajanmanA caGkramaNEna cAJcati||26||
ahO bata svaryazasastiraskarI kuzasthalI puNyayazaskarI bhuvaH|
pazyanti nityaM yadanugrahESitaM smitAvalOkaM svapatiM sma yatprajAH||27||
nUnaM vratasnAnahutAdinEzvaraH samarcitO hyasya gRhItapANibhiH|
pibanti yAH sakhyadharAmRtaM muhurvrajastriyaH sammumuhuryadAzayAH||28||
yA vIryazulkEna hRtAH svayaMvarE pramathya caidyapramukhAnhi zuSmiNaH|
pradyumnasAmbAmbasutAdayO'parA yAzcAhRtA bhaumavadhE sahasrazaH||29||
EtAH paraM strItvamapAstapEzalaM nirastazaucaM bata sAdhu kurvatE|
yAsAM gRhAtpuSkaralOcanaH patirna jAtvapaityAhRtibhirhRdi spRzan||30||
EvaMvidhA gadantInAM sa giraH purayOSitAm|
nirIkSaNEnAbhinandansasmitEna yayau hariH||31||
ajAtazatruH pRtanAM gOpIthAya madhudviSaH|
parEbhyaH zaGkitaH snEhAtprAyuGkta caturaGgiNIm||32||
atha dUrAgatAnzauriH kauravAnvirahAturAn|
sannivartya dRDhaM snigdhAnprAyAtsvanagarIM priyaiH||33||
kurujAGgalapAJcAlAnzUrasEnAnsayAmunAn|
brahmAvartaM kurukSEtraM matsyAnsArasvatAnatha||34||
marudhanvamatikramya sauvIrAbhIrayOH parAn|
AnartAnbhArgavOpAgAcchrAntavAhO manAgvibhuH||35||
tatra tatra ha tatratyairhariH pratyudyatArhaNaH
sAyaM bhEjE dizaM pazcAdgaviSThO gAM gatastadA||36||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM prathamaskandhE dazamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox