From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkAdazO'dhyAyaH

sUta uvAca

AnartAnsa upavrajya svRddhAJjanapadAnsvakAn|
dadhmau daravaraM tESAM viSAdaM zamayanniva||1||
sa uccakAzE dhavalOdarO darO'pyurukramasyAdharazONazONimA|
dAdhmAyamAnaH karakaJjasampuTE yathAbjakhaNDE kalahaMsa utsvanaH||2||
tamupazrutya ninadaM jagadbhayabhayAvaham|
pratyudyayuH prajAH sarvA bhartRdarzanalAlasAH||3||
tatrOpanItabalayO ravErdIpamivAdRtAH|
AtmArAmaM pUrNakAmaM nijalAbhEna nityadA||4||
prItyutphullamukhAH prOcurharSagadgadayA girA|
pitaraM sarvasuhRdamavitAramivArbhakAH||5||
natAH sma tE nAtha sadAGghripaGkajaM viriJcavairiJcyasurEndravanditam|
parAyaNaM kSEmamihEcchatAM paraM na yatra kAlaH prabhavEtparaH prabhuH||6||
bhavAya nastvaM bhava vizvabhAvana tvamEva mAtAtha suhRtpatiH pitA|
tvaM sadgururnaH paramaM ca daivataM yasyAnuvRttyA kRtinO babhUvima||7||
ahO sanAthA bhavatA sma yadvayaM traiviSTapAnAmapi dUradarzanam|
prEmasmitasnigdhanirIkSaNAnanaM pazyEma rUpaM tava sarvasaubhagam||8||
yarhyambujAkSApasasAra bhO bhavAnkurUnmadhUnvAtha suhRddidRkSayA|
tatrAbdakOTipratimaH kSaNO bhavEdraviM vinAkSNOriva nastavAcyuta||9||
kathaM vayaM nAtha cirOSitE tvayi prasannadRSTyAkhilatApazOSaNam|
jIvEma tE sundarahAsazObhitamapazyamAnA vadanaM manOharam||10||
iti cOdIritA vAcaH prajAnAM bhaktavatsalaH|
zRNvAnO'nugrahaM dRSTyA vitanvanprAvizatpuram||11||
madhubhOjadazArhArhakukurAndhakavRSNibhiH|
AtmatulyabalairguptAM nAgairbhOgavatImiva||12||
sarvartusarvavibhavapuNyavRkSalatAzramaiH|
udyAnOpavanArAmairvRtapadmAkarazriyam||13||
gOpuradvAramArgESu kRtakautukatOraNAm|
citradhvajapatAkAgrairantaH pratihatAtapAm||14||
sammArjitamahAmArga rathyApaNakacatvarAm|
siktAM gandhajalairuptAM phalapuSpAkSatAGkuraiH||15||
dvAri dvAri gRhANAM ca dadhyakSataphalEkSubhiH|
alaGkRtAM pUrNakumbhairbalibhirdhUpadIpakaiH||16||
nizamya prESThamAyAntaM vasudEvO mahAmanAH|
akrUrazcOgrasEnazca rAmazcAdbhutavikramaH||17||
pradyumnazcArudESNazca sAmbO jAmbavatIsutaH|
praharSavEgOcchazitazayanAsanabhOjanAH||18||
vAraNEndraM puraskRtya brAhmaNaiH sasumaGgalaiH
zaGkhatUryaninAdEna brahmaghOSENa cAdRtAH
pratyujjagmU rathairhRSTAH praNayAgatasAdhvasAH||19||
vAramukhyAzca zatazO yAnaistaddarzanOtsukAH|
lasatkuNDalanirbhAtakapOlavadanazriyaH||20||
naTanartakagandharvAH sUtamAgadhavandinaH|
gAyanti cOttamazlOkacaritAnyadbhutAni ca||21||
bhagavAMstatra bandhUnAM paurANAmanuvartinAm|
yathAvidhyupasaGgamya sarvESAM mAnamAdadhE||22||
prahvAbhivAdanAzlESakarasparzasmitEkSaNaiH|
AzvAsya cAzvapAkEbhyO varaizcAbhimatairvibhuH||23||
svayaM ca gurubhirvipraiH sadAraiH sthavirairapi|
AzIrbhiryujyamAnO'nyairvandibhizcAvizatpuram||24||
rAjamArgaM gatE kRSNE dvArakAyAH kulastriyaH|
harmyANyAruruhurvipra tadIkSaNamahOtsavAH||25||
nityaM nirIkSamANAnAM yadapi dvArakaukasAm|
na vitRpyanti hi dRzaH zriyO dhAmAGgamacyutam||26||
zriyO nivAsO yasyOraH pAnapAtraM mukhaM dRzAm|
bAhavO lOkapAlAnAM sAraGgANAM padAmbujam||27||
sitAtapatravyajanairupaskRtaH prasUnavarSairabhivarSitaH pathi|
pizaGgavAsA vanamAlayA babhau ghanO yathArkODupacApavaidyutaiH||28||
praviSTastu gRhaM pitrOH pariSvaktaH svamAtRbhiH|
vavandE zirasA sapta dEvakIpramukhA mudA||29||
tAH putramaGkamArOpya snEhasnutapayOdharAH|
harSavihvalitAtmAnaH siSicurnEtrajairjalaiH||30||
athAvizatsvabhavanaM sarvakAmamanuttamam|
prAsAdA yatra patnInAM sahasrANi ca SODaza||31||
patnyaH patiM prOSya gRhAnupAgataM vilOkya saJjAtamanOmahOtsavAH|
uttasthurArAtsahasAsanAzayAtsAkaM vratairvrIDitalOcanAnanAH||32||
tamAtmajairdRSTibhirantarAtmanA durantabhAvAH parirEbhirE patim|
niruddhamapyAsravadambu nEtrayOrvilajjatInAM bhRguvarya vaiklavAt||33||
yadyapyasau pArzvagatO rahOgatastathApi tasyAGghriyugaM navaM navam|
padE padE kA viramEta tatpadAccalApi yacchrIrna jahAti karhicit||34||
EvaM nRpANAM kSitibhArajanmanAmakSauhiNIbhiH parivRttatEjasAm|
vidhAya vairaM zvasanO yathAnalaM mithO vadhEnOparatO nirAyudhaH||35||
sa ESa naralOkE'sminnavatIrNaH svamAyayA|
rEmE strIratnakUTasthO bhagavAnprAkRtO yathA||36||
uddAmabhAvapizunAmalavalguhAsa
vrIDAvalOkanihatO madanO'pi yAsAm|
sammuhya cApamajahAtpramadOttamAstA
yasyEndriyaM vimathituM kuhakairna zEkuH||37||
tamayaM manyatE lOkO hyasaGgamapi saGginam|
AtmaupamyEna manujaM vyApRNvAnaM yatO'budhaH||38||
EtadIzanamIzasya prakRtisthO'pi tadguNaiH|
na yujyatE sadAtmasthairyathA buddhistadAzrayA||39||
taM mEnirE'balA mUDhAH straiNaM cAnuvrataM rahaH
apramANavidO bharturIzvaraM matayO yathA||40||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM prathamaskandhE EkAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox