From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwAdazO'dhyAyaH

zaunaka uvAca

azvatthAmnOpasRSTEna brahmazIrSNOrutEjasA|
uttarAyA hatO garbha IzEnAjIvitaH punaH||1||
tasya janma mahAbuddhEH karmANi ca mahAtmanaH|
nidhanaM ca yathaivAsItsa prEtya gatavAnyathA||2||
tadidaM zrOtumicchAmO gadituM yadi manyasE|
brUhi naH zraddadhAnAnAM yasya jJAnamadAcchukaH||3||

sUta uvAca

apIpaladdharmarAjaH pitRvadraJjayanprajAH|
niHspRhaH sarvakAmEbhyaH kRSNapAdAnusEvayA||4||
sampadaH kratavO lOkA mahiSI bhrAtarO mahI|
jambUdvIpAdhipatyaM ca yazazca tridivaM gatam||5||
kiM tE kAmAH suraspArhA mukundamanasO dvijAH|
adhijahrurmudaM rAjJaH kSudhitasya yathEtarE||6||
mAturgarbhagatO vIraH sa tadA bhRgunandana|
dadarza puruSaM kaJciddahyamAnO'stratEjasA||7||
aGguSThamAtramamalaM sphuratpuraTamaulinam|
apIvyadarzanaM zyAmaM taDidvAsasamacyutam||8||
zrImaddIrghacaturbAhuM taptakAJcanakuNDalam
kSatajAkSaM gadApANimAtmanaH sarvatO dizam
paribhramantamulkAbhAM bhrAmayantaM gadAM muhuH||9||
astratEjaH svagadayA nIhAramiva gOpatiH|
vidhamantaM sannikarSE paryaikSata ka ityasau||10||
vidhUya tadamEyAtmA bhagavAndharmagubvibhuH|
miSatO dazamAsasya tatraivAntardadhE hariH||11||
tataH sarvaguNOdarkE sAnukUlagrahOdayE|
jajJE vaMzadharaH pANDOrbhUyaH pANDurivaujasA||12||
tasya prItamanA rAjA viprairdhaumyakRpAdibhiH|
jAtakaM kArayAmAsa vAcayitvA ca maGgalam||13||
hiraNyaM gAM mahIM grAmAnhastyazvAnnRpatirvarAn|
prAdAtsvannaM ca viprEbhyaH prajAtIrthE sa tIrthavit||14||
tamUcurbrAhmaNAstuSTA rAjAnaM prazrayAnvitam|
ESa hyasminprajAtantau purUNAM pauravarSabha||15||
daivEnApratighAtEna zuklE saMsthAmupEyuSi|
rAtO vO'nugrahArthAya viSNunA prabhaviSNunA||16||
tasmAnnAmnA viSNurAta iti lOkE bhaviSyati|
na sandEhO mahAbhAga mahAbhAgavatO mahAn||17||

zrIrAjOvAca

apyESa vaMzyAnrAjarSInpuNyazlOkAnmahAtmanaH|
anuvartitA svidyazasA sAdhuvAdEna sattamAH||18||

brAhmaNA UcuH

pArtha prajAvitA sAkSAdikSvAkuriva mAnavaH|
brahmaNyaH satyasandhazca rAmO dAzarathiryathA||19||
ESa dAtA zaraNyazca yathA hyauzInaraH zibiH|
yazO vitanitA svAnAM dauSyantiriva yajvanAm||20||
dhanvinAmagraNIrESa tulyazcArjunayOrdvayOH|
hutAza iva durdharSaH samudra iva dustaraH||21||
mRgEndra iva vikrAntO niSEvyO himavAniva|
titikSurvasudhEvAsau sahiSNuH pitarAviva||22||
pitAmahasamaH sAmyE prasAdE girizOpamaH|
AzrayaH sarvabhUtAnAM yathA dEvO ramAzrayaH||23||
sarvasadguNamAhAtmyE ESa kRSNamanuvrataH|
rantidEva ivOdArO yayAtiriva dhArmikaH||24||
hRtyA balisamaH kRSNE prahlAda iva sadgrahaH|
AhartaiSO'zvamEdhAnAM vRddhAnAM paryupAsakaH||25||
rAjarSINAM janayitA zAstA cOtpathagAminAm|
nigrahItA kalErESa bhuvO dharmasya kAraNAt||26||
takSakAdAtmanO mRtyuM dvijaputrOpasarjitAt|
prapatsyata upazrutya muktasaGgaH padaM harEH||27||
jijJAsitAtmayAthArthyO munErvyAsasutAdasau|
hitvEdaM nRpa gaGgAyAM yAsyatyaddhAkutObhayam||28||
iti rAjJa upAdizya viprA jAtakakOvidAH|
labdhApacitayaH sarvE pratijagmuH svakAngRhAn||29||
sa ESa lOkE vikhyAtaH parIkSiditi yatprabhuH|
pUrvaM dRSTamanudhyAyanparIkSEta narESviha||30||
sa rAjaputrO vavRdhE Azu zukla ivODupaH|
ApUryamANaH pitRbhiH kASThAbhiriva sO'nvaham||31||
yakSyamANO'zvamEdhEna jJAtidrOhajihAsayA|
rAjA labdhadhanO dadhyau nAnyatra karadaNDayOH||32||
tadabhiprEtamAlakSya bhrAtarO JcyutacOditAH|
dhanaM prahINamAjahrurudIcyAM dizi bhUrizaH||33||
tEna sambhRtasambhArO dharmaputrO yudhiSThiraH|
vAjimEdhaistribhirbhItO yajJaiH samayajaddharim||34||
AhUtO bhagavAnrAjJA yAjayitvA dvijairnRpam|
uvAsa katicinmAsAnsuhRdAM priyakAmyayA||35||
tatO rAjJAbhyanujJAtaH kRSNayA sahabandhubhiH
yayau dvAravatIM brahmansArjunO yadubhirvRtaH||36||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM prathamaskandhE dwAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox