From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

trayOdazO'dhyAyaH

sUta uvAca

vidurastIrthayAtrAyAM maitrEyAdAtmanO gatim|
jJAtvAgAddhAstinapuraM tayAvAptavivitsitaH||1||
yAvataH kRtavAnpraznAnkSattA kauSAravAgrataH|
jAtaikabhaktirgOvindE tEbhyazcOpararAma ha||2||
taM bandhumAgataM dRSTvA dharmaputraH sahAnujaH|
dhRtarASTrO yuyutsuzca sUtaH zAradvataH pRthA||3||
gAndhArI draupadI brahmansubhadrA cOttarA kRpI|
anyAzca jAmayaH pANDOrjJAtayaH sasutAH striyaH||4||
pratyujjagmuH praharSENa prANaM tanva ivAgatam|
abhisaGgamya vidhivatpariSvaGgAbhivAdanaiH||5||
mumucuH prEmabASpaughaM virahautkaNThyakAtarAH|
rAjA tamarhayAM cakrE kRtAsanaparigraham||6||
taM bhuktavantaM vizrAntamAsInaM sukhamAsanE|
prazrayAvanatO rAjA prAha tESAM ca zRNvatAm||7||

yudhiSThira uvAca

api smaratha nO yuSmatpakSacchAyAsamEdhitAn|
vipadgaNAdviSAgnyAdErmOcitA yatsamAtRkAH||8||
kayA vRttyA vartitaM vazcaradbhiH kSitimaNDalam|
tIrthAni kSEtramukhyAni sEvitAnIha bhUtalE||9||
bhavadvidhA bhAgavatAstIrthabhUtAH svayaM vibhO|
tIrthIkurvanti tIrthAni svAntaHsthEna gadAbhRtA||10||
api naH suhRdastAta bAndhavAH kRSNadEvatAH|
dRSTAH zrutA vA yadavaH svapuryAM sukhamAsatE||11||
ityuktO dharmarAjEna sarvaM tatsamavarNayat|
yathAnubhUtaM kramazO vinA yadukulakSayam||12||
nanvapriyaM durviSahaM nRNAM svayamupasthitam|
nAvEdayatsakaruNO duHkhitAndraSTumakSamaH||13||
kaJcitkAlamathAvAtsItsatkRtO dEvavatsukham|
bhrAturjyESThasya zrEyaskRtsarvESAM sukhamAvahan||14||
abibhradaryamA daNDaM yathAvadaghakAriSu|
yAvaddadhAra zUdratvaM zApAdvarSazataM yamaH||15||
yudhiSThirO labdharAjyO dRSTvA pautraM kulandharam|
bhrAtRbhirlOkapAlAbhairmumudE parayA zriyA||16||
EvaM gRhESu saktAnAM pramattAnAM tadIhayA|
atyakrAmadavijJAtaH kAlaH paramadustaraH||17||
vidurastadabhiprEtya dhRtarASTramabhASata|
rAjannirgamyatAM zIghraM pazyEdaM bhayamAgatam||18||
pratikriyA na yasyEha kutazcitkarhicitprabhO|
sa ESa bhagavAnkAlaH sarvESAM naH samAgataH||19||
yEna caivAbhipannO'yaM prANaiH priyatamairapi|
janaH sadyO viyujyEta kimutAnyairdhanAdibhiH||20||
pitRbhrAtRsuhRtputrA hatAstE vigataM vayam|
AtmA ca jarayA grastaH paragEhamupAsasE||21||
andhaH puraiva vadhirO mandaprajJAzca sAmpratam|
vizIrNadantO mandAgniH sarAgaH kaphamudvahan||22||
ahO mahIyasI jantOrjIvitAzA yathA bhavAn|
bhImApavarjitaM piNDamAdattE gRhapAlavat||23||
agnirnisRSTO dattazca garO dArAzca dUSitAH|
hRtaM kSEtraM dhanaM yESAM taddattairasubhiH kiyat||24||
tasyApi tava dEhO'yaM kRpaNasya jijIviSOH|
paraityanicchatO jIrNO jarayA vAsasI iva||25||
gatasvArthamimaM dEhaM viraktO muktabandhanaH|
avijJAtagatirjahyAtsa vai dhIra udAhRtaH||26||
yaH svakAtparatO vEha jAtanirvEda AtmavAn|
hRdi kRtvA hariM gEhAtpravrajEtsa narOttamaH||27||
athOdIcIM dizaM yAtu svairajJAtagatirbhavAn|
itO'rvAkprAyazaH kAlaH puMsAM guNavikarSaNaH||28||
EvaM rAjA vidurENAnujEna prajJAcakSurbOdhita AjamIDhaH|
chittvA svESu snEhapAzAndraDhimnO nizcakrAma bhrAtRsandarzitAdhvA||29||
patiM prayAntaM subalasya putrI pativratA cAnujagAma sAdhvI|
himAlayaM nyastadaNDapraharSaM manasvinAmiva satsamprahAraH||30||
ajAtazatruH kRtamaitrO hutAgnirviprAnnatvA tilagObhUmirukmaiH|
gRhaM praviSTO guruvandanAya na cApazyatpitarau saubalIM ca||31||
tatra saJjayamAsInaM papracchOdvignamAnasaH|
gAvalgaNE kva nastAtO vRddhO hInazca nEtrayOH||32||
ambA ca hataputrArtA pitRvyaH kva gataH suhRt
api mayyakRtaprajJE hatabandhuH sa bhAryayA
AzaMsamAnaH zamalaM gaGgAyAM duHkhitO'patat||33||
pitaryuparatE pANDau sarvAnnaH suhRdaH zizUn|
arakSatAM vyasanataH pitRvyau kva gatAvitaH||34||

sUta uvAca

kRpayA snEhavaiklavyAtsUtO virahakarzitaH|
AtmEzvaramacakSANO na pratyAhAtipIDitaH||35||
vimRjyAzrUNi pANibhyAM viSTabhyAtmAnamAtmanA|
ajAtazatruM pratyUcE prabhOH pAdAvanusmaran||36||

saJjaya uvAca

nAhaM vEda vyavasitaM pitrOrvaH kulanandana|
gAndhAryA vA mahAbAhO muSitO'smi mahAtmabhiH||37||
athAjagAma bhagavAnnAradaH sahatumburuH|
pratyutthAyAbhivAdyAha sAnujO'bhyarcayanmunim||38||

yudhiSThira uvAca

nAhaM vEda gatiM pitrOrbhagavankva gatAvitaH|
ambA vA hataputrArtA kva gatA ca tapasvinI||39||
karNadhAra ivApArE bhagavAnpAradarzakaH|
athAbabhASE bhagavAnnAradO munisattamaH||40||

nArada uvAca

mA kaJcana zucO rAjanyadIzvaravazaM jagat
lOkAH sapAlA yasyEmE vahanti balimIzituH
sa saMyunakti bhUtAni sa Eva viyunakti ca||41||
yathA gAvO nasi prOtAstantyAM baddhAzca dAmabhiH|
vAktantyAM nAmabhirbaddhA vahanti balimIzituH||42||
yathA krIDOpaskarANAM saMyOgavigamAviha|
icchayA krIDituH syAtAM tathaivEzEcchayA nRNAm||43||
yanmanyasE dhruvaM lOkamadhruvaM vA na cObhayam|
sarvathA na hi zOcyAstE snEhAdanyatra mOhajAt||44||
tasmAjjahyaGga vaiklavyamajJAnakRtamAtmanaH|
kathaM tvanAthAH kRpaNA vartEraMstE ca mAM vinA||45||
kAlakarmaguNAdhInO dEhO'yaM pAJcabhautikaH|
kathamanyAMstu gOpAyEtsarpagrastO yathA param||46||
ahastAni sahastAnAmapadAni catuSpadAm|
phalgUni tatra mahatAM jIvO jIvasya jIvanam||47||
tadidaM bhagavAnrAjannEka AtmAtmanAM svadRk|
antarO'nantarO bhAti pazya taM mAyayOrudhA||48||
sO'yamadya mahArAja bhagavAnbhUtabhAvanaH|
kAlarUpO'vatIrNO'syAmabhAvAya suradviSAm||49||
niSpAditaM dEvakRtyamavazESaM pratIkSatE|
tAvadyUyamavEkSadhvaM bhavEdyAvadihEzvaraH||50||
dhRtarASTraH saha bhrAtrA gAndhAryA ca svabhAryayA|
dakSiNEna himavata RSINAmAzramaM gataH||51||
srOtObhiH saptabhiryA vai svardhunI saptadhA vyadhAt|
saptAnAM prItayE nAnA saptasrOtaH pracakSatE||52||
snAtvAnusavanaM tasminhutvA cAgnInyathAvidhi|
abbhakSa upazAntAtmA sa AstE vigataiSaNaH||53||
jitAsanO jitazvAsaH pratyAhRtaSaDindriyaH|
haribhAvanayA dhvastarajaHsattvatamOmalaH||54||
vijJAnAtmani saMyOjya kSEtrajJE pravilApya tam|
brahmaNyAtmAnamAdhArE ghaTAmbaramivAmbarE||55||
dhvastamAyAguNOdarkO niruddhakaraNAzayaH
nivartitAkhilAhAra AstE sthANurivAcalaH
tasyAntarAyO maivAbhUH sannyastAkhilakarmaNaH||56||
sa vA adyatanAdrAjanparataH paJcamE'hani|
kalEvaraM hAsyati svaM tacca bhasmIbhaviSyati||57||
dahyamAnE'gnibhirdEhE patyuH patnI sahOTajE|
bahiH sthitA patiM sAdhvI tamagnimanu vEkSyati||58||
vidurastu tadAzcaryaM nizAmya kurunandana|
harSazOkayutastasmAdgantA tIrthaniSEvakaH||59||
ityuktvAthAruhatsvargaM nAradaH sahatumburuH
yudhiSThirO vacastasya hRdi kRtvAjahAcchucaH||60||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM prathamaskandhE trayOdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox