From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturdazO'dhyAyaH

sUta uvAca

samprasthitE dvArakAyAM jiSNau bandhudidRkSayA|
jJAtuM ca puNyazlOkasya kRSNasya ca vicESTitam||1||
vyatItAH katicinmAsAstadA nAyAttatO'rjunaH|
dadarza ghOrarUpANi nimittAni kurUdvahaH||2||
kAlasya ca gatiM raudrAM viparyastartudharmiNaH|
pApIyasIM nRNAM vArtAM krOdhalObhAnRtAtmanAm||3||
jihmaprAyaM vyavahRtaM zAThyamizraM ca sauhRdam|
pitRmAtRsuhRdbhrAtRdampatInAM ca kalkanam||4||
nimittAnyatyariSTAni kAlE tvanugatE nRNAm|
lObhAdyadharmaprakRtiM dRSTvOvAcAnujaM nRpaH||5||

yudhiSThira uvAca

samprESitO dvArakAyAM jiSNurbandhudidRkSayAj|
JAtuM ca puNyazlOkasya kRSNasya ca vicESTitam||6||
gatAH saptAdhunA mAsA bhImasEna tavAnujaH|
nAyAti kasya vA hEtOrnAhaM vEdEdamaJjasA||7||
api dEvarSiNAdiSTaH sa kAlO'yamupasthitaH|
yadAtmanO'GgamAkrIDaM bhagavAnutsisRkSati||8||
yasmAnnaH sampadO rAjyaM dArAH prANAH kulaM prajAH|
AsansapatnavijayO lOkAzca yadanugrahAt||9||
pazyOtpAtAnnaravyAghra divyAnbhaumAnsadaihikAn|
dAruNAnzaMsatO'dUrAdbhayaM nO buddhimOhanam||10||
UrvakSibAhavO mahyaM sphurantyaGga punaH punaH|
vEpathuzcApi hRdayE ArAddAsyanti vipriyam||11||
zivaiSOdyantamAdityamabhirautyanalAnanA|
mAmaGga sAramEyO'yamabhirEbhatyabhIruvat||12||
zastAH kurvanti mAM savyaM dakSiNaM pazavO'parE|
vAhAMzca puruSavyAghra lakSayE rudatO mama||13||
mRtyudUtaH kapOtO'yamulUkaH kampayanmanaH|
pratyulUkazca kuhvAnairvizvaM vai zUnyamicchataH||14||
dhUmrA dizaH paridhayaH kampatE bhUH sahAdribhiH|
nirghAtazca mahAMstAta sAkaM ca stanayitnubhiH||15||
vAyurvAti kharasparzO rajasA visRjaMstamaH|
asRgvarSanti jaladA bIbhatsamiva sarvataH||16||
sUryaM hataprabhaM pazya grahamardaM mithO divi|
sasaGkulairbhUtagaNairjvalitE iva rOdasI||17||
nadyO nadAzca kSubhitAH sarAMsi ca manAMsi ca|
na jvalatyagnirAjyEna kAlO'yaM kiM vidhAsyati||18||
na pibanti stanaM vatsA na duhyanti ca mAtaraH|
rudantyazrumukhA gAvO na hRSyantyRSabhA vrajE||19||
daivatAni rudantIva svidyanti hyuccalanti ca
imE janapadA grAmAH purOdyAnAkarAzramAH
bhraSTazriyO nirAnandAH kimaghaM darzayanti naH||20||
manya EtairmahOtpAtairnUnaM bhagavataH padaiH|
ananyapuruSazrIbhirhInA bhUrhatasaubhagA||21||
iti cintayatastasya dRSTAriSTEna cEtasA|
rAjJaH pratyAgamadbrahmanyadupuryAH kapidhvajaH||22||
taM pAdayOrnipatitamayathApUrvamAturam|
adhOvadanamabbindUnsRjantaM nayanAbjayOH||23||
vilOkyOdvignahRdayO vicchAyamanujaM nRpaH|
pRcchati sma suhRnmadhyE saMsmarannAradEritam||24||

yudhiSThira uvAca

kaccidAnartapuryAM naH svajanAH sukhamAsatE|
madhubhOjadazArhArha sAtvatAndhakavRSNayaH||25||
zUrO mAtAmahaH kaccitsvastyAstE vAtha mAriSaH|
mAtulaH sAnujaH kaccitkuzalyAnakadundubhiH||26||
sapta svasArastatpatnyO mAtulAnyaH sahAtmajAH|
AsatE sasnuSAH kSEmaM dEvakIpramukhAH svayam||27||
kaccidrAjAhukO jIvatyasatputrO'sya cAnujaH|
hRdIkaH sasutO'krUrO jayantagadasAraNAH||28||
AsatE kuzalaM kaccidyE ca zatrujidAdayaH|
kaccidAstE sukhaM rAmO bhagavAnsAtvatAM prabhuH||29||
pradyumnaH sarvavRSNInAM sukhamAstE mahArathaH|
gambhIrarayO'niruddhO vardhatE bhagavAnuta||30||
suSENazcArudESNazca sAmbO jAmbavatIsutaH|
anyE ca kArSNipravarAH saputrA RSabhAdayaH||31||
tathaivAnucarAH zaurEH zrutadEvOddhavAdayaH|
sunandanandazIrSaNyA yE cAnyE sAtvatarSabhAH||32||
api svastyAsatE sarvE rAmakRSNabhujAzrayAH|
api smaranti kuzalamasmAkaM baddhasauhRdAH||33||
bhagavAnapi gOvindO brahmaNyO bhaktavatsalaH|
kaccitpurE sudharmAyAM sukhamAstE suhRdvRtaH||34||
maGgalAya ca lOkAnAM kSEmAya ca bhavAya ca|
AstE yadukulAmbhOdhAvAdyO'nantasakhaH pumAn||35||
yadbAhudaNDaguptAyAM svapuryAM yadavO'rcitAH|
krIDanti paramAnandaM mahApauruSikA iva||36||
yatpAdazuzrUSaNamukhyakarmaNA satyAdayO dvyaSTasahasrayOSitaH|
nirjitya saGkhyE tridazAMstadAziSO haranti vajrAyudhavallabhOcitAH||37||
yadbAhudaNDAbhyudayAnujIvinO yadupravIrA hyakutObhayA muhuH|
adhikramantyaGghribhirAhRtAM balAtsabhAM sudharmAM surasattamOcitAm||38||
kaccittE'nAmayaM tAta bhraSTatEjA vibhAsi mE|
alabdhamAnO'vajJAtaH kiM vA tAta cirOSitaH||39||
kaccinnAbhihatO'bhAvaiH zabdAdibhiramaGgalaiH|
na dattamuktamarthibhya AzayA yatpratizrutam||40||
kaccittvaM brAhmaNaM bAlaM gAM vRddhaM rOgiNaM striyam|
zaraNOpasRtaM sattvaM nAtyAkSIH zaraNapradaH||41||
kaccittvaM nAgamO'gamyAM gamyAM vAsatkRtAM striyam|
parAjitO vAtha bhavAnnOttamairnAsamaiH pathi||42||
api svitparyabhuGkthAstvaM sambhOjyAnvRddhabAlakAn|
jugupsitaM karma kiJcitkRtavAnna yadakSamam||43||
kaccitprESThatamEnAtha hRdayEnAtmabandhunA
zUnyO'smi rahitO nityaM manyasE tE'nyathA na ruk||44||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM prathamaskandhE caturdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox