From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcadazO'dhyAyaH

sUta uvAca

EvaM kRSNasakhaH kRSNO bhrAtrA rAjJA vikalpitaH|
nAnAzaGkAspadaM rUpaM kRSNavizlESakarzitaH||1||
zOkEna zuSyadvadana hRtsarOjO hataprabhaH|
vibhuM tamEvAnusmarannAzaknOtpratibhASitum||2||
kRcchrENa saMstabhya zucaH pANinAmRjya nEtrayOH|
parOkSENa samunnaddha praNayautkaNThyakAtaraH||3||
sakhyaM maitrIM sauhRdaM ca sArathyAdiSu saMsmaran|
nRpamagrajamityAha bASpagadgadayA girA||4||

arjuna uvAca

vaJcitO'haM mahArAja hariNA bandhurUpiNA|
yEna mE'pahRtaM tEjO dEvavismApanaM mahat||5||
yasya kSaNaviyOgEna lOkO hyapriyadarzanaH|
ukthEna rahitO hyESa mRtakaH prOcyatE yathA||6||
yatsaMzrayAddrupadagEhamupAgatAnAM rAjJAM svayaMvaramukhE smaradurmadAnAm|
tEjO hRtaM khalu mayAbhihatazca matsyaH sajjIkRtEna dhanuSAdhigatA ca kRSNA||7||
yatsannidhAvahamu khANDavamagnayE'dAmindraM ca sAmaragaNaM tarasA vijitya|
labdhA sabhA mayakRtAdbhutazilpamAyA digbhyO'harannRpatayO balimadhvarE tE||8||
yattEjasA nRpazirO'GghrimahanmakhArthamAryO'nujastava gajAyutasattvavIryaH|
tEnAhRtAH pramathanAthamakhAya bhUpA yanmOcitAstadanayanbalimadhvarE tE||9||
patnyAstavAdhimakhaklRptamahAbhiSEka zlAghiSThacArukabaraM kitavaiH sabhAyAm|
spRSTaM vikIrya padayOH patitAzrumukhyA yastatstriyO'kRtahatEzavimuktakEzAH||10||
yO nO jugOpa vana Etya durantakRcchrAddurvAsasO'riracitAdayutAgrabhugyaH|
zAkAnnaziSTamupayujya yatastrilOkIM tRptAmamaMsta salilE vinimagnasaGghaH||11||
yattEjasAtha bhagavAnyudhi zUlapANirvismApitaH sagirijO'stramadAnnijaM mE|
anyE'pi cAhamamunaiva kalEvarENa prAptO mahEndrabhavanE mahadAsanArdham||12||
tatraiva mE viharatO bhujadaNDayugmaM gANDIvalakSaNamarAtivadhAya dEvAH|
sEndrAH zritA yadanubhAvitamAjamIDha tEnAhamadya muSitaH puruSENa bhUmnA||13||
yadbAndhavaH kurubalAbdhimanantapAramEkO rathEna tatarE'hamatIryasattvam|
pratyAhRtaM bahu dhanaM ca mayA parESAM tEjAspadaM maNimayaM ca hRtaM zirObhyaH||14||
yO bhISmakarNaguruzalyacamUSvadabhra rAjanyavaryarathamaNDalamaNDitAsu|
agrEcarO mama vibhO rathayUthapAnAmAyurmanAMsi ca dRzA saha Oja Arcchat||15||
yaddOHSu mA praNihitaM gurubhISmakarNa naptRtrigartazalyasaindhavabAhlikAdyaiH|
astrANyamOghamahimAni nirUpitAni nOpaspRzurnRharidAsamivAsurANi||16||
sautyE vRtaH kumatinAtmada IzvarO mE yatpAdapadmamabhavAya bhajanti bhavyAH|
mAM zrAntavAhamarayO rathinO bhuviSThaM na prAharanyadanubhAvanirastacittAH||17||
narmANyudArarucirasmitazObhitAni hE pArtha hE'rjuna sakhE kurunandanEti|
saJjalpitAni naradEva hRdispRzAni smarturluThanti hRdayaM mama mAdhavasya||18||
zayyAsanATanavikatthanabhOjanAdiSvaikyAdvayasya RtavAniti vipralabdhaH|
sakhyuH sakhEva pitRvattanayasya sarvaM sEhE mahAnmahitayA kumatEraghaM mE||19||
sO'haM nRpEndra rahitaH puruSOttamEna sakhyA priyENa suhRdA hRdayEna zUnyaH|
adhvanyurukramaparigrahamaGga rakSangOpairasadbhirabalEva vinirjitO'smi||20||
tadvai dhanusta iSavaH sa rathO hayAstE sO'haM rathI nRpatayO yata Anamanti|
sarvaM kSaNEna tadabhUdasadIzariktaM bhasmanhutaM kuhakarAddhamivOptamUSyAm||21||
rAjaMstvayAnupRSTAnAM suhRdAM naH suhRtpurE|
viprazApavimUDhAnAM nighnatAM muSTibhirmithaH||22||
vAruNIM madirAM pItvA madOnmathitacEtasAm|
ajAnatAmivAnyOnyaM catuHpaJcAvazESitAH||23||
prAyENaitadbhagavata Izvarasya vicESTitam|
mithO nighnanti bhUtAni bhAvayanti ca yanmithaH||24||
jalaukasAM jalE yadvanmahAntO'dantyaNIyasaH|
durbalAnbalinO rAjanmahAntO balinO mithaH||25||
EvaM baliSThairyadubhirmahadbhiritarAnvibhuH|
yadUnyadubhiranyOnyaM bhUbhArAnsaJjahAra ha||26||
dEzakAlArthayuktAni hRttApOpazamAni ca|
haranti smaratazcittaM gOvindAbhihitAni mE||27||

sUta uvAca

EvaM cintayatO jiSNOH kRSNapAdasarOruham|
sauhArdEnAtigADhEna zAntAsIdvimalA matiH||28||
vAsudEvAGghryanudhyAna paribRMhitaraMhasA|
bhaktyA nirmathitAzESa kaSAyadhiSaNO'rjunaH||29||
gItaM bhagavatA jJAnaM yattatsaGgrAmamUrdhani|
kAlakarmatamOruddhaM punaradhyagamatprabhuH||30||
vizOkO brahmasampattyA saJchinnadvaitasaMzayaH|
lInaprakRtinairguNyAdaliGgatvAdasambhavaH||31||
nizamya bhagavanmArgaM saMsthAM yadukulasya ca|
svaHpathAya matiM cakrE nibhRtAtmA yudhiSThiraH||32||
pRthApyanuzrutya dhanaJjayOditaM nAzaM yadUnAM bhagavadgatiM ca tAm|
EkAntabhaktyA bhagavatyadhOkSajE nivEzitAtmOpararAma saMsRtEH||33||
yayAharadbhuvO bhAraM tAM tanuM vijahAvajaH|
kaNTakaM kaNTakEnEva dvayaM cApIzituH samam||34||
yathA matsyAdirUpANi dhattE jahyAdyathA naTaH|
bhUbhAraH kSapitO yEnajahau tacca kalEvaram||35||
yadA mukundO bhagavAnimAM mahIM jahau svatanvA zravaNIyasatkathaH|
tadAharEvApratibuddhacEtasAmabhadrahEtuH kaliranvavartata||36||
yudhiSThirastatparisarpaNaM budhaH purE ca rASTrE ca gRhE tathAtmani|
vibhAvya lObhAnRtajihmahiMsanAdyadharmacakraM gamanAya paryadhAt||37||
svarATpautraM vinayinamAtmanaH susamaM guNaiH|
tOyanIvyAH patiM bhUmErabhyaSiJcadgajAhvayE||38||
mathurAyAM tathA vajraM zUrasEnapatiM tataH|
prAjApatyAM nirUpyESTimagnInapibadIzvaraH||39||
visRjya tatra tatsarvaM dukUlavalayAdikam|
nirmamO nirahaGkAraH saJchinnAzESabandhanaH||40||
vAcaM juhAva manasi tatprANa itarE ca tam|
mRtyAvapAnaM sOtsargaM taM paJcatvE hyajOhavIt||41||
tritvE hutvA ca paJcatvaM taccaikatvE JjuhOnmuniH|
sarvamAtmanyajuhavIdbrahmaNyAtmAnamavyayE||42||
cIravAsA nirAhArO baddhavAGmuktamUrdhajaH|
darzayannAtmanO rUpaM jaDOnmattapizAcavat||43||
anavEkSamANO niragAdazRNvanbadhirO yathA
udIcIM pravivEzAzAM gatapUrvAM mahAtmabhiH
hRdi brahma paraM dhyAyannAvartEta yatO gataH||44||
sarvE tamanunirjagmurbhrAtaraH kRtanizcayAH|
kalinAdharmamitrENa dRSTvA spRSTAH prajA bhuvi||45||
tE sAdhukRtasarvArthA jJAtvAtyantikamAtmanaH|
manasA dhArayAmAsurvaikuNThacaraNAmbujam||46||
taddhyAnOdriktayA bhaktyA vizuddhadhiSaNAH parE|
tasminnArAyaNapadE EkAntamatayO gatim||47||
avApurduravApAM tE asadbhirviSayAtmabhiH|
vidhUtakalmaSA sthAnaM virajEnAtmanaiva hi||48||
vidurO'pi parityajya prabhAsE dEhamAtmanaH|
kRSNAvEzEna taccittaH pitRbhiH svakSayaM yayau||49||
draupadI ca tadAjJAya patInAmanapEkSatAm|
vAsudEvE bhagavati hyEkAntamatirApa tam||50||
yaH zraddhayaitadbhagavatpriyANAM pANDOH sutAnAmiti samprayANam
zRNOtyalaM svastyayanaM pavitraM labdhvA harau bhaktimupaiti siddhim||51||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM prathamaskandhE paJcadazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox