From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SODazO'dhyAyaH

sUta uvAca

tataH parIkSiddvijavaryazikSayA mahIM mahAbhAgavataH zazAsa ha|
yathA hi sUtyAmabhijAtakOvidAH samAdizanvipra mahadguNastathA||1||
sa uttarasya tanayAmupayEma irAvatIm|
janamEjayAdIMzcaturastasyAmutpAdayatsutAn||2||
AjahArAzvamEdhAMstrIngaGgAyAM bhUridakSiNAn|
zAradvataM guruM kRtvA dEvA yatrAkSigOcarAH||3||
nijagrAhaujasA vIraH kaliM digvijayE kvacit|
nRpaliGgadharaM zUdraM ghnantaM gOmithunaM padA||4||

zaunaka uvAca

kasya hEtOrnijagrAha kaliM digvijayE nRpaH
nRdEvacihnadhRkSUdra kO'sau gAM yaH padAhanat
tatkathyatAM mahAbhAga yadi kRSNakathAzrayam||5||
athavAsya padAmbhOja makarandalihAM satAm|
kimanyairasadAlApairAyuSO yadasadvyayaH||6||
kSudrAyuSAM nRNAmaGga martyAnAmRtamicchatAm|
ihOpahUtO bhagavAnmRtyuH zAmitrakarmaNi||7||
na kazcinmriyatE tAvadyAvadAsta ihAntakaH
EtadarthaM hi bhagavAnAhUtaH paramarSibhiH
ahO nRlOkE pIyEta harilIlAmRtaM vacaH||8||
mandasya mandaprajJasya vayO mandAyuSazca vai|
nidrayA hriyatE naktaM divA ca vyarthakarmabhiH||9||

sUta uvAca

yadA parIkSitkurujAGgalE'vasatkaliM praviSTaM nijacakravartitE|
nizamya vArtAmanatipriyAM tataH zarAsanaM saMyugazauNDirAdadE||10||
svalaGkRtaM zyAmaturaGgayOjitaM rathaM mRgEndradhvajamAzritaH purAt|
vRtO rathAzvadvipapattiyuktayA svasEnayA digvijayAya nirgataH||11||
bhadrAzvaM kEtumAlaM ca bhArataM cOttarAnkurUn|
kimpuruSAdIni varSANi vijitya jagRhE balim||12||
nagarAMzca vanAMzcaiva nadIzca vimalOdakAH|
puruSAndEvakalpAMzca nArIzca priyadarzanAH||13||
adRSTapUrvAnsubhagAnsa dadarza dhanaJjayaH|
sadanAni ca zubhrANi nArIzcApsarasAM nibhAH||14||
tatra tatrOpazRNvAnaH svapUrvESAM mahAtmanAm|
pragIyamANaM ca yazaH kRSNamAhAtmyasUcakam||15||
AtmAnaM ca paritrAtamazvatthAmnO'stratEjasaH|
snEhaM ca vRSNipArthAnAM tESAM bhaktiM ca kEzavE||16||
tEbhyaH paramasantuSTaH prItyujjRmbhitalOcanaH|
mahAdhanAni vAsAMsi dadau hArAnmahAmanAH||17||
sArathyapAraSadasEvanasakhyadautya
vIrAsanAnugamanastavanapraNAmAn|
snigdhESu pANDuSu jagatpraNatiM ca viSNOr
bhaktiM karOti nRpatizcaraNAravindE||18||
tasyaivaM vartamAnasya pUrvESAM vRttimanvaham|
nAtidUrE kilAzcaryaM yadAsIttannibOdha mE||19||
dharmaH padaikEna caranvicchAyAmupalabhya gAm|
pRcchati smAzruvadanAM vivatsAmiva mAtaram||20||

dharma uvAca

kaccidbhadrE'nAmayamAtmanastE vicchAyAsi mlAyatESanmukhEna|
AlakSayE bhavatImantarAdhiM dUrE bandhuM zOcasi kaJcanAmba||21||
pAdairnyUnaM zOcasi maikapAdamAtmAnaM vA vRSalairbhOkSyamANam|
AhO surAdInhRtayajJabhAgAnprajA uta svinmaghavatyavarSati||22||
arakSyamANAH striya urvi bAlAnzOcasyathO puruSAdairivArtAn|
vAcaM dEvIM brahmakulE kukarmaNyabrahmaNyE rAjakulE kulAgryAn||23||
kiM kSatrabandhUnkalinOpasRSTAnrASTrANi vA tairavarOpitAni|
itastatO vAzanapAnavAsaH snAnavyavAyOnmukhajIvalOkam||24||
yadvAmba tE bhUribharAvatAra kRtAvatArasya harErdharitri|
antarhitasya smaratI visRSTA karmANi nirvANavilambitAni||25||
idaM mamAcakSva tavAdhimUlaM vasundharE yEna vikarzitAsi|
kAlEna vA tE balinAM balIyasA surArcitaM kiM hRtamamba saubhagam||26||

dharaNyuvAca

bhavAnhi vEda tatsarvaM yanmAM dharmAnupRcchasi|
caturbhirvartasE yEna pAdairlOkasukhAvahaiH||27||
satyaM zaucaM dayA kSAntistyAgaH santOSa Arjavam|
zamO damastapaH sAmyaM titikSOparatiH zrutam||28||
jJAnaM viraktiraizvaryaM zauryaM tEjO balaM smRtiH|
svAtantryaM kauzalaM kAntirdhairyaM mArdavamEva ca||29||
prAgalbhyaM prazrayaH zIlaM saha OjO balaM bhagaH|
gAmbhIryaM sthairyamAstikyaM kIrtirmAnO'nahaGkRtiH||30||
EtE cAnyE ca bhagavannityA yatra mahAguNAH|
prArthyA mahattvamicchadbhirna viyanti sma karhicit||31||
tEnAhaM guNapAtrENa zrInivAsEna sAmpratam|
zOcAmi rahitaM lOkaM pApmanA kalinEkSitam||32||
AtmAnaM cAnuzOcAmi bhavantaM cAmarOttamam|
dEvAnpitRRnRSInsAdhUnsarvAnvarNAMstathAzramAn||33||
brahmAdayO bahutithaM yadapAGgamOkSa
kAmAstapaH samacaranbhagavatprapannAH|
sA zrIH svavAsamaravindavanaM vihAya
yatpAdasaubhagamalaM bhajatE'nuraktA||34||
tasyAhamabjakulizAGkuzakEtukEtaiH
zrImatpadairbhagavataH samalaGkRtAGgI|
trInatyarOca upalabhya tatO vibhUtiM
lOkAnsa mAM vyasRjadutsmayatIM tadantE||35||
yO vai mamAtibharamAsuravaMzarAjJAm
akSauhiNIzatamapAnudadAtmatantraH|
tvAM duHsthamUnapadamAtmani pauruSENa
sampAdayanyaduSu ramyamabibhradaGgam||36||
kA vA sahEta virahaM puruSOttamasya
prEmAvalOkarucirasmitavalgujalpaiH|
sthairyaM samAnamaharanmadhumAninInAM
rOmOtsavO mama yadaGghriviTaGkitAyAH||37||
tayOrEvaM kathayatOH pRthivIdharmayOstadA
parIkSinnAma rAjarSiH prAptaH prAcIM sarasvatIm||38||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM prathamaskandhE SODazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox