From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTAdazO'dhyAyaH

sUta uvAca

yO vai drauNyastravipluSTO na mAturudarE mRtaH|
anugrahAdbhagavataH kRSNasyAdbhutakarmaNaH||1||
brahmakOpOtthitAdyastu takSakAtprANaviplavAt|
na sammumOhOrubhayAdbhagavatyarpitAzayaH||2||
utsRjya sarvataH saGgaM vijJAtAjitasaMsthitiH|
vaiyAsakErjahau ziSyO gaGgAyAM svaM kalEvaram||3||
nOttamazlOkavArtAnAM juSatAM tatkathAmRtam|
syAtsambhramO'ntakAlE'pi smaratAM tatpadAmbujam||4||
tAvatkalirna prabhavEtpraviSTO'pIha sarvataH|
yAvadIzO mahAnurvyAmAbhimanyava EkarAT||5||
yasminnahani yarhyEva bhagavAnutsasarja gAm|
tadaivEhAnuvRttO'sAvadharmaprabhavaH kaliH||6||
nAnudvESTi kaliM samrATsAraGga iva sArabhuk|
kuzalAnyAzu siddhyanti nEtarANi kRtAni yat||7||
kiM nu bAlESu zUrENa kalinA dhIrabhIruNA|
apramattaH pramattESu yO vRkO nRSu vartatE||8||
upavarNitamEtadvaH puNyaM pArIkSitaM mayA|
vAsudEvakathOpEtamAkhyAnaM yadapRcchata||9||
yA yAH kathA bhagavataH kathanIyOrukarmaNaH|
guNakarmAzrayAH pumbhiH saMsEvyAstA bubhUSubhiH||10||

RSaya UcuH

sUta jIva samAH saumya zAzvatIrvizadaM yazaH|
yastvaM zaMsasi kRSNasya martyAnAmamRtaM hi naH||11||
karmaNyasminnanAzvAsE dhUmadhUmrAtmanAM bhavAn|
ApAyayati gOvinda pAdapadmAsavaM madhu||12||
tulayAma lavEnApi na svargaM nApunarbhavam|
bhagavatsaGgisaGgasya martyAnAM kimutAziSaH||13||
kO nAma tRpyEdrasavitkathAyAM mahattamaikAntaparAyaNasya|
nAntaM guNAnAmaguNasya jagmuryOgEzvarA yE bhavapAdmamukhyAH||14||
tannO bhavAnvai bhagavatpradhAnO mahattamaikAntaparAyaNasya|
harErudAraM caritaM vizuddhaM zuzrUSatAM nO vitanOtu vidvan||15||
sa vai mahAbhAgavataH parIkSidyEnApavargAkhyamadabhrabuddhiH|
jJAnEna vaiyAsakizabditEna bhEjE khagEndradhvajapAdamUlam||16||
tannaH paraM puNyamasaMvRtArthamAkhyAnamatyadbhutayOganiSTham|
AkhyAhyanantAcaritOpapannaM pArIkSitaM bhAgavatAbhirAmam||17||

sUta uvAca

ahO vayaM janmabhRtO'dya hAsma vRddhAnuvRttyApi vilOmajAtAH|
dauSkulyamAdhiM vidhunOti zIghraM mahattamAnAmabhidhAnayOgaH||18||
kutaH punargRNatO nAma tasya mahattamaikAntaparAyaNasya|
yO'nantazaktirbhagavAnanantO mahadguNatvAdyamanantamAhuH||19||
EtAvatAlaM nanu sUcitEna guNairasAmyAnatizAyanasya|
hitvEtarAnprArthayatO vibhUtiryasyAGghrirENuM juSatE'nabhIpsOH||20||
athApi yatpAdanakhAvasRSTaM jagadviriJcOpahRtArhaNAmbhaH|
sEzaM punAtyanyatamO mukundAtkO nAma lOkE bhagavatpadArthaH||21||
yatrAnuraktAH sahasaiva dhIrA vyapOhya dEhAdiSu saGgamUDham|
vrajanti tatpAramahaMsyamantyaM yasminnahiMsOpazamaH svadharmaH||22||
ahaM hi pRSTO'ryamaNO bhavadbhirAcakSa AtmAvagamO'tra yAvAn|
nabhaH patantyAtmasamaM patattriNastathA samaM viSNugatiM vipazcitaH||23||
EkadA dhanurudyamya vicaranmRgayAM vanE|
mRgAnanugataH zrAntaH kSudhitastRSitO bhRzam||24||
jalAzayamacakSANaH pravivEza tamAzramam|
dadarza munimAsInaM zAntaM mIlitalOcanam||25||
pratiruddhEndriyaprANa manObuddhimupAratam|
sthAnatrayAtparaM prAptaM brahmabhUtamavikriyam||26||
viprakIrNajaTAcchannaM rauravENAjinEna ca|
vizuSyattAlurudakaM tathAbhUtamayAcata||27||
alabdhatRNabhUmyAdirasamprAptArghyasUnRtaH|
avajJAtamivAtmAnaM manyamAnazcukOpa ha||28||
abhUtapUrvaH sahasA kSuttRDbhyAmarditAtmanaH|
brAhmaNaM pratyabhUdbrahmanmatsarO manyurEva ca||29||
sa tu brahmaRSEraMsE gatAsumuragaM ruSA|
vinirgacchandhanuSkOTyA nidhAya puramAgataH||30||
ESa kiM nibhRtAzESa karaNO mIlitEkSaNaH|
mRSAsamAdhirAhOsvitkiM nu syAtkSatrabandhubhiH||31||
tasya putrO'titEjasvI viharanbAlakO'rbhakaiH|
rAjJAghaM prApitaM tAtaM zrutvA tatrEdamabravIt||32||
ahO adharmaH pAlAnAM pIvnAM balibhujAmiva|
svAminyaghaM yaddAsAnAM dvArapAnAM zunAmiva||33||
brAhmaNaiH kSatrabandhurhi gRhapAlO nirUpitaH|
sa kathaM tadgRhE dvAHsthaH sabhANDaM bhOktumarhati||34||
kRSNE gatE bhagavati zAstaryutpathagAminAm|
tadbhinnasEtUnadyAhaM zAsmi pazyata mE balam||35||
ityuktvA rOSatAmrAkSO vayasyAnRSibAlakaH|
kauzikyApa upaspRzya vAgvajraM visasarja ha||36||
iti laGghitamaryAdaM takSakaH saptamE'hani|
daGkSyati sma kulAGgAraM cOditO mE tatadruham||37||
tatO'bhyEtyAzramaM bAlO galE sarpakalEvaram|
pitaraM vIkSya duHkhArtO muktakaNThO rurOda ha||38||
sa vA AGgirasO brahmanzrutvA sutavilApanam|
unmIlya zanakairnEtrE dRSTvA cAMsE mRtOragam||39||
visRjya taM ca papraccha vatsa kasmAddhi rOdiSi|
kEna vA tE'pakRtamityuktaH sa nyavEdayat||40||
nizamya zaptamatadarhaM narEndraM sa brAhmaNO nAtmajamabhyanandat|
ahO batAMhO mahadadya tE kRtamalpIyasi drOha ururdamO dhRtaH||41||
na vai nRbhirnaradEvaM parAkhyaM sammAtumarhasyavipakvabuddhE|
yattEjasA durviSahENa guptA vindanti bhadrANyakutObhayAH prajAH||42||
alakSyamANE naradEvanAmni rathAGgapANAvayamaGga lOkaH|
tadA hi caurapracurO vinaGkSyatyarakSyamANO'vivarUthavatkSaNAt||43||
tadadya naH pApamupaityananvayaM yannaSTanAthasya vasOrvilumpakAt|
parasparaM ghnanti zapanti vRJjatE pazUnstriyO'rthAnpurudasyavO janAH||44||
tadAryadharmaH pravilIyatE nRNAM varNAzramAcArayutastrayImayaH|
tatO'rthakAmAbhinivEzitAtmanAM zunAM kapInAmiva varNasaGkaraH||45||
dharmapAlO narapatiH sa tu samrADbRhacchravAH
sAkSAnmahAbhAgavatO rAjarSirhayamEdhayAT
kSuttRTzramayutO dInO naivAsmacchApamarhati||46||
apApESu svabhRtyESu bAlEnApakvabuddhinA|
pApaM kRtaM tadbhagavAnsarvAtmA kSantumarhati||47||
tiraskRtA vipralabdhAH zaptAH kSiptA hatA api|
nAsya tatpratikurvanti tadbhaktAH prabhavO'pi hi||48||
iti putrakRtAghEna sO'nutaptO mahAmuniH|
svayaM viprakRtO rAjJA naivAghaM tadacintayat||49||
prAyazaH sAdhavO lOkE parairdvandvESu yOjitAH
na vyathanti na hRSyanti yata AtmAguNAzrayaH||50||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM prathamaskandhE aSTAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox