From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkOnaviMzO'dhyAyaH

sUta uvAca

mahIpatistvatha tatkarma garhyaM vicintayannAtmakRtaM sudurmanAH|
ahO mayA nIcamanAryavatkRtaM nirAgasi brahmaNi gUDhatEjasi||1||
dhruvaM tatO mE kRtadEvahElanAdduratyayaM vyasanaM nAtidIrghAt|
tadastu kAmaM hyaghaniSkRtAya mE yathA na kuryAM punarEvamaddhA||2||
adyaiva rAjyaM balamRddhakOzaM prakOpitabrahmakulAnalO mE|
dahatvabhadrasya punarna mE'bhUtpApIyasI dhIrdvijadEvagObhyaH||3||
sa cintayannitthamathAzRNOdyathA munEH sutOktO nirRtistakSakAkhyaH|
sa sAdhu mEnE na cirENa takSakA nalaM prasaktasya viraktikAraNam||4||
athO vihAyEmamamuM ca lOkaM vimarzitau hEyatayA purastAt|
kRSNAGghrisEvAmadhimanyamAna upAvizatprAyamamartyanadyAm||5||
yA vai lasacchrItulasIvimizra kRSNAGghrirENvabhyadhikAmbunEtrI|
punAti lOkAnubhayatra sEzAnkastAM na sEvEta mariSyamANaH||6||
iti vyavacchidya sa pANDavEyaH prAyOpavEzaM prati viSNupadyAm|
dadhau mukundAGghrimananyabhAvO munivratO muktasamastasaGgaH||7||
tatrOpajagmurbhuvanaM punAnA mahAnubhAvA munayaH saziSyAH|
prAyENa tIrthAbhigamApadEzaiH svayaM hi tIrthAni punanti santaH||8||
atrirvasiSThazcyavanaH zaradvAnariSTanEmirbhRguraGgirAzca|
parAzarO gAdhisutO'tha rAma utathya indrapramadEdhmavAhau||9||
mEdhAtithirdEvala ArSTiSENO bhAradvAjO gautamaH pippalAdaH|
maitrEya aurvaH kavaSaH kumbhayOnirdvaipAyanO bhagavAnnAradazca||10||
anyE ca dEvarSibrahmarSivaryA rAjarSivaryA aruNAdayazca|
nAnArSEyapravarAnsamEtAnabhyarcya rAjA zirasA vavandE||11||
sukhOpaviSTESvatha tESu bhUyaH kRtapraNAmaH svacikIrSitaM yat|
vijJApayAmAsa viviktacEtA upasthitO'grE'bhigRhItapANiH||12||

rAjOvAca

ahO vayaM dhanyatamA nRpANAM mahattamAnugrahaNIyazIlAH|
rAjJAM kulaM brAhmaNapAdazaucAddUrAdvisRSTaM bata garhyakarma||13||
tasyaiva mE'ghasya parAvarEzO vyAsaktacittasya gRhESvabhIkSNam|
nirvEdamUlO dvijazAparUpO yatra prasaktO bhayamAzu dhattE||14||
taM mOpayAtaM pratiyantu viprA gaGgA ca dEvI dhRtacittamIzE|
dvijOpasRSTaH kuhakastakSakO vA dazatvalaM gAyata viSNugAthAH||15||
punazca bhUyAdbhagavatyanantE ratiH prasaGgazca tadAzrayESu|
mahatsu yAM yAmupayAmi sRSTiM maitryastu sarvatra namO dvijEbhyaH||16||
iti sma rAjAdhyavasAyayuktaH prAcInamUlESu kuzESu dhIraH|
udaGmukhO dakSiNakUla AstE samudrapatnyAH svasutanyastabhAraH||17||
EvaM ca tasminnaradEvadEvE prAyOpaviSTE divi dEvasaGghAH|
prazasya bhUmau vyakiranprasUnairmudA muhurdundubhayazca nEduH||18||
maharSayO vai samupAgatA yE prazasya sAdhvityanumOdamAnAH|
UcuH prajAnugrahazIlasArA yaduttamazlOkaguNAbhirUpam||19||
na vA idaM rAjarSivarya citraM bhavatsu kRSNaM samanuvratESu|
yE'dhyAsanaM rAjakirITajuSTaM sadyO jahurbhagavatpArzvakAmAH||20||
sarvE vayaM tAvadihAsmahE'tha kalEvaraM yAvadasau vihAya|
lOkaM paraM virajaskaM vizOkaM yAsyatyayaM bhAgavatapradhAnaH||21||
Azrutya tadRSigaNavacaH parIkSitsamaM madhucyudguru cAvyalIkam|
AbhASatainAnabhinandya yuktAnzuzrUSamANazcaritAni viSNOH||22||
samAgatAH sarvata Eva sarvE vEdA yathA mUrtidharAstripRSThE|
nEhAtha nAmutra ca kazcanArtha RtE parAnugrahamAtmazIlam||23||
tatazca vaH pRcchyamimaM vipRcchE vizrabhya viprA iti kRtyatAyAm|
sarvAtmanA mriyamANaizca kRtyaM zuddhaM ca tatrAmRzatAbhiyuktAH||24||
tatrAbhavadbhagavAnvyAsaputrO yadRcchayA gAmaTamAnO'napEkSaH|
alakSyaliGgO nijalAbhatuSTO vRtazca bAlairavadhUtavESaH||25||
taM dvyaSTavarSaM sukumArapAda karOrubAhvaMsakapOlagAtram|
cArvAyatAkSOnnasatulyakarNa subhrvAnanaM kambusujAtakaNTham||26||
nigUDhajatruM pRthutuGgavakSasamAvartanAbhiM valivalgUdaraM ca|
digambaraM vaktravikIrNakEzaM pralambabAhuM svamarOttamAbham||27||
zyAmaM sadApIvyavayO'GgalakSmyA strINAM manOjJaM rucirasmitEna|
pratyutthitAstE munayaH svAsanEbhyastallakSaNajJA api gUDhavarcasam||28||
sa viSNurAtO'tithaya AgatAya tasmai saparyAM zirasAjahAra|
tatO nivRttA hyabudhAH striyO'rbhakA mahAsanE sOpavivEza pUjitaH||29||
sa saMvRtastatra mahAnmahIyasAM brahmarSirAjarSidEvarSisaGghaiH|
vyarOcatAlaM bhagavAnyathEndurgraharkSatArAnikaraiH parItaH||30||
prazAntamAsInamakuNThamEdhasaM muniM nRpO bhAgavatO'bhyupEtya|
praNamya mUrdhnAvahitaH kRtAJjalirnatvA girA sUnRtayAnvapRcchat||31||

parIkSiduvAca

ahO adya vayaM brahmansatsEvyAH kSatrabandhavaH|
kRpayAtithirUpENa bhavadbhistIrthakAH kRtAH||32||
yESAM saMsmaraNAtpuMsAM sadyaH zuddhyanti vai gRhAH|
kiM punardarzanasparza pAdazaucAsanAdibhiH||33||
sAnnidhyAttE mahAyOginpAtakAni mahAntyapi|
sadyO nazyanti vai puMsAM viSNOriva surEtarAH||34||
api mE bhagavAnprItaH kRSNaH pANDusutapriyaH|
paitRSvasEyaprItyarthaM tadgOtrasyAttabAndhavaH||35||
anyathA tE'vyaktagatErdarzanaM naH kathaM nRNAm|
nitarAM mriyamANAnAM saMsiddhasya vanIyasaH||36||
ataH pRcchAmi saMsiddhiM yOginAM paramaM gurum|
puruSasyEha yatkAryaM mriyamANasya sarvathA||37||
yacchrOtavyamathO japyaM yatkartavyaM nRbhiH prabhO|
smartavyaM bhajanIyaM vA brUhi yadvA viparyayam||38||
nUnaM bhagavatO brahmangRhESu gRhamEdhinAm|
na lakSyatE hyavasthAnamapi gOdOhanaM kvacit||39||

sUta uvAca

EvamAbhASitaH pRSTaH sa rAjJA zlakSNayA girA
pratyabhASata dharmajJO bhagavAnbAdarAyaNiH||40||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM prathamaskandhE EkOnaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox