From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwitIyO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

EvaM purA dhAraNayAtmayOnirnaSTAM smRtiM pratyavarudhya tuSTAt|
tathA sasarjEdamamOghadRSTiryathApyayAtprAgvyavasAyabuddhiH||1||
zAbdasya hi brahmaNa ESa panthA yannAmabhirdhyAyati dhIrapArthaiH|
paribhramaMstatra na vindatE'rthAnmAyAmayE vAsanayA zayAnaH||2||
ataH kavirnAmasu yAvadarthaH syAdapramattO vyavasAyabuddhiH|
siddhE'nyathArthE na yatEta tatra parizramaM tatra samIkSamANaH||3||
satyAM kSitau kiM kazipOH prayAsairbAhau svasiddhE hyupabarhaNaiH kim|
satyaJjalau kiM purudhAnnapAtryA digvalkalAdau sati kiM dukUlaiH||4||
cIrANi kiM pathi na santi dizanti bhikSAM
naivAGghripAH parabhRtaH saritO'pyazuSyan|
ruddhA guhAH kimajitO'vati nOpasannAn
kasmAdbhajanti kavayO dhanadurmadAndhAn||5||
EvaM svacittE svata Eva siddha AtmA priyO'rthO bhagavAnanantaH|
taM nirvRtO niyatArthO bhajEta saMsArahEtUparamazca yatra||6||
kastAM tvanAdRtya parAnucintAmRtE pazUnasatIM nAma kuryAt|
pazyaJjanaM patitaM vaitaraNyAM svakarmajAnparitApAJjuSANam||7||
kEcitsvadEhAntarhRdayAvakAzE prAdEzamAtraM puruSaM vasantam|
caturbhujaM kaJjarathAGgazaGkha gadAdharaM dhAraNayA smaranti||8||
rasannavaktraM nalinAyatEkSaNaM kadambakiJjalkapizaGgavAsasam|
lasanmahAratnahiraNmayAGgadaM sphuranmahAratnakirITakuNDalam||9||
unnidrahRtpaGkajakarNikAlayE yOgEzvarAsthApitapAdapallavam|
zrIlakSaNaM kaustubharatnakandharamamlAnalakSmyA vanamAlayAcitam||10||
vibhUSitaM mEkhalayAGgulIyakairmahAdhanairnUpurakaGkaNAdibhiH|
snigdhAmalAkuJcitanIlakuntalairvirOcamAnAnanahAsapEzalam||11||
adInalIlAhasitEkSaNOllasadbhrUbhaGgasaMsUcitabhUryanugraham|
IkSEta cintAmayamEnamIzvaraM yAvanmanO dhAraNayAvatiSThatE||12||
EkaikazO'GgAni dhiyAnubhAvayEtpAdAdi yAvaddhasitaM gadAbhRtaH|
jitaM jitaM sthAnamapOhya dhArayEtparaM paraM zuddhyati dhIryathA yathA||13||
yAvanna jAyEta parAvarE'sminvizvEzvarE draSTari bhaktiyOgaH|
tAvatsthavIyaH puruSasya rUpaM kriyAvasAnE prayataH smarEta||14||
sthiraM sukhaM cAsanamAsthitO yatiryadA jihAsurimamaGga lOkam|
kAlE ca dEzE ca manO na sajjayEtprANAnniyacchEnmanasA jitAsuH||15||
manaH svabuddhyAmalayA niyamya kSEtrajJa EtAM ninayEttamAtmani|
AtmAnamAtmanyavarudhya dhIrO labdhOpazAntirviramEta kRtyAt||16||
na yatra kAlO'nimiSAM paraH prabhuH kutO nu dEvA jagatAM ya IzirE|
na yatra sattvaM na rajastamazca na vai vikArO na mahAnpradhAnam||17||
paraM padaM vaiSNavamAmananti tadyannEti nEtItyatadutsisRkSavaH|
visRjya daurAtmyamananyasauhRdA hRdOpaguhyArhapadaM padE padE||18||
itthaM munistUparamEdvyavasthitO vijJAnadRgvIryasurandhitAzayaH|
svapArSNinApIDya gudaM tatO'nilaM sthAnESu SaTsUnnamayEjjitaklamaH||19||
nAbhyAM sthitaM hRdyadhirOpya tasmAdudAnagatyOrasi taM nayEnmuniH|
tatO'nusandhAya dhiyA manasvI svatAlumUlaM zanakairnayEta||20||
tasmAdbhruvOrantaramunnayEta niruddhasaptAyatanO'napEkSaH|
sthitvA muhUrtArdhamakuNThadRSTirnirbhidya mUrdhanvisRjEtparaM gataH||21||
yadi prayAsyannRpa pAramESThyaM vaihAyasAnAmuta yadvihAram|
aSTAdhipatyaM guNasannivAyE sahaiva gacchEnmanasEndriyaizca||22||
yOgEzvarANAM gatimAhurantarbahistrilOkyAH pavanAntarAtmanAm|
na karmabhistAM gatimApnuvanti vidyAtapOyOgasamAdhibhAjAm||23||
vaizvAnaraM yAti vihAyasA gataH suSumNayA brahmapathEna zOciSA|
vidhUtakalkO'tha harErudastAtprayAti cakraM nRpa zaizumAram||24||
tadvizvanAbhiM tvativartya viSNOraNIyasA virajEnAtmanaikaH|
namaskRtaM brahmavidAmupaiti kalpAyuSO yadvibudhA ramantE||25||
athO anantasya mukhAnalEna dandahyamAnaM sa nirIkSya vizvam|
niryAti siddhEzvarayuSTadhiSNyaM yaddvaiparArdhyaM tadu pAramESThyam||26||
na yatra zOkO na jarA na mRtyurnArtirna cOdvEga RtE kutazcit|
yaccittatO'daH kRpayAnidaMvidAM durantaduHkhaprabhavAnudarzanAt||27||
tatO vizESaM pratipadya nirbhayastEnAtmanApO'nalamUrtiratvaran|
jyOtirmayO vAyumupEtya kAlE vAyvAtmanA khaM bRhadAtmaliGgam||28||
ghrANEna gandhaM rasanEna vai rasaM rUpaM ca dRSTyA zvasanaM tvacaiva|
zrOtrENa cOpEtya nabhOguNatvaM prANEna cAkUtimupaiti yOgI||29||
sa bhUtasUkSmEndriyasannikarSaM manOmayaM dEvamayaM vikAryam|
saMsAdya gatyA saha tEna yAti vijJAnatattvaM guNasannirOdham||30||
tEnAtmanAtmAnamupaiti zAntamAnandamAnandamayO'vasAnE|
EtAM gatiM bhAgavatIM gatO yaH sa vai punarnEha viSajjatE'Gga||31||
EtE sRtI tE nRpa vEdagItE tvayAbhipRSTE ca sanAtanE ca|
yE vai purA brahmaNa Aha tuSTa ArAdhitO bhagavAnvAsudEvaH||32||
na hyatO'nyaH zivaH panthA vizataH saMsRtAviha|
vAsudEvE bhagavati bhaktiyOgO yatO bhavEt||33||
bhagavAnbrahma kArtsnyEna triranvIkSya manISayA|
tadadhyavasyatkUTasthO ratirAtmanyatO bhavEt||34||
bhagavAnsarvabhUtESu lakSitaH svAtmanA hariH|
dRzyairbuddhyAdibhirdraSTA lakSaNairanumApakaiH||35||
tasmAtsarvAtmanA rAjanhariH sarvatra sarvadA|
zrOtavyaH kIrtitavyazca smartavyO bhagavAnnRNAm||36||
pibanti yE bhagavata AtmanaH satAM kathAmRtaM zravaNapuTESu sambhRtam
punanti tE viSayavidUSitAzayaM vrajanti taccaraNasarOruhAntikam||37||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dwitIyaskandhE dwitIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox