From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

tRtIyO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

EvamEtannigaditaM pRSTavAnyadbhavAnmama|
nRNAM yanmriyamANAnAM manuSyESu manISiNAm||1||
brahmavarcasakAmastu yajEta brahmaNaH patim|
indramindriyakAmastu prajAkAmaH prajApatIn||2||
dEvIM mAyAM tu zrIkAmastEjaskAmO vibhAvasum|
vasukAmO vasUnrudrAnvIryakAmO'tha vIryavAn||3||
annAdyakAmastvaditiM svargakAmO'ditEH sutAn|
vizvAndEvAnrAjyakAmaH sAdhyAnsaMsAdhakO vizAm||4||
AyuSkAmO'zvinau dEvau puSTikAma ilAM yajEt|
pratiSThAkAmaH puruSO rOdasI lOkamAtarau||5||
rUpAbhikAmO gandharvAnstrIkAmO'psara urvazIm|
AdhipatyakAmaH sarvESAM yajEta paramESThinam||6||
yajJaM yajEdyazaskAmaH kOzakAmaH pracEtasam|
vidyAkAmastu girizaM dAmpatyArtha umAM satIm||7||
dharmArtha uttamazlOkaM tantuH tanvanpitnyajEt|
rakSAkAmaH puNyajanAnOjaskAmO marudgaNAn||8||
rAjyakAmO manUndEvAnnirRtiM tvabhicaranyajEt|
kAmakAmO yajEtsOmamakAmaH puruSaM param||9||
akAmaH sarvakAmO vA mOkSakAma udAradhIH|
tIvrENa bhaktiyOgEna yajEta puruSaM param||10||
EtAvAnEva yajatAmiha niHzrEyasOdayaH|
bhagavatyacalO bhAvO yadbhAgavatasaGgataH||11||
jJAnaM yadApratinivRttaguNOrmicakram
AtmaprasAda uta yatra guNESvasaGgaH|
kaivalyasammatapathastvatha bhaktiyOgaH
kO nirvRtO harikathAsu ratiM na kuryAt||12||

zaunaka uvAca

ityabhivyAhRtaM rAjA nizamya bharatarSabhaH|
kimanyatpRSTavAnbhUyO vaiyAsakimRSiM kavim||13||
EtacchuzrUSatAM vidvansUta nO'rhasi bhASitum|
kathA harikathOdarkAH satAM syuH sadasi dhruvam||14||
sa vai bhAgavatO rAjA pANDavEyO mahArathaH|
bAlakrIDanakaiH krIDankRSNakrIDAM ya AdadE||15||
vaiyAsakizca bhagavAnvAsudEvaparAyaNaH|
urugAyaguNOdArAH satAM syurhi samAgamE||16||
Ayurharati vai puMsAmudyannastaM ca yannasau|
tasyartE yatkSaNO nIta uttamazlOkavArtayA||17||
taravaH kiM na jIvanti bhastrAH kiM na zvasantyuta|
na khAdanti na mEhanti kiM grAmE pazavO'parE||18||
zvaviDvarAhOSTrakharaiH saMstutaH puruSaH pazuH|
na yatkarNapathOpEtO jAtu nAma gadAgrajaH||19||
bilE batOrukramavikramAnyE na zRNvataH karNapuTE narasya|
jihvAsatI dArdurikEva sUta na cOpagAyatyurugAyagAthAH||20||
bhAraH paraM paTTakirITajuSTamapyuttamAGgaM na namEnmukundam|
zAvau karau nO kurutE saparyAM harErlasatkAJcanakaGkaNau vA||21||
barhAyitE tE nayanE narANAM liGgAni viSNOrna nirIkSatO yE|
pAdau nRNAM tau drumajanmabhAjau kSEtrANi nAnuvrajatO harEryau||22||
jIvaJchavO bhAgavatAGghrirENuM na jAtu martyO'bhilabhEta yastu|
zrIviSNupadyA manujastulasyAH zvasaJchavO yastu na vEda gandham||23||
tadazmasAraM hRdayaM batEdaM yadgRhyamANairharinAmadhEyaiH|
na vikriyEtAtha yadA vikArO nEtrE jalaM gAtraruhESu harSaH||24||
athAbhidhEhyaGga manO'nukUlaM prabhASasE bhAgavatapradhAnaH
yadAha vaiyAsakirAtmavidyA vizAradO nRpatiM sAdhu pRSTaH||25||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dwitIyaskandhE tRtIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox