From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturthO'dhyAyaH

sUta uvAca

vaiyAsakEriti vacastattvanizcayamAtmanaH|
upadhArya matiM kRSNE auttarEyaH satIM vyadhAt||1||
AtmajAyAsutAgAra pazudraviNabandhuSu|
rAjyE cAvikalE nityaM virUDhAM mamatAM jahau||2||
papraccha cEmamEvArthaM yanmAM pRcchatha sattamAH|
kRSNAnubhAvazravaNE zraddadhAnO mahAmanAH||3||
saMsthAM vijJAya sannyasya karma traivargikaM ca yat|
vAsudEvE bhagavati AtmabhAvaM dRDhaM gataH||4||

rAjOvAca

samIcInaM vacO brahmansarvajJasya tavAnagha|
tamO vizIryatE mahyaM harEH kathayataH kathAm||5||
bhUya Eva vivitsAmi bhagavAnAtmamAyayA|
yathEdaM sRjatE vizvaM durvibhAvyamadhIzvaraiH||6||
yathA gOpAyati vibhuryathA saMyacchatE punaH
yAM yAM zaktimupAzritya puruzaktiH paraH pumAn
AtmAnaM krIDayankrIDankarOti vikarOti ca||7||
nUnaM bhagavatO brahmanharEradbhutakarmaNaH|
durvibhAvyamivAbhAti kavibhizcApi cESTitam||8||
yathA guNAMstu prakRtEryugapatkramazO'pi vA|
bibharti bhUrizastvEkaH kurvankarmANi janmabhiH||9||
vicikitsitamEtanmE bravItu bhagavAnyathA|
zAbdE brahmaNi niSNAtaH parasmiMzca bhavAnkhalu||10||

sUta uvAca

ityupAmantritO rAjJA guNAnukathanE harEH|
hRSIkEzamanusmRtya prativaktuM pracakramE||11||

zrIzuka uvAca

namaH parasmai puruSAya bhUyasE sadudbhavasthAnanirOdhalIlayA|
gRhItazaktitritayAya dEhinAmantarbhavAyAnupalakSyavartmanE||12||
bhUyO namaH sadvRjinacchidE'satAmasambhavAyAkhilasattvamUrtayE|
puMsAM punaH pAramahaMsya AzramE vyavasthitAnAmanumRgyadAzuSE||13||
namO namastE'stvRSabhAya sAtvatAM vidUrakASThAya muhuH kuyOginAm|
nirastasAmyAtizayEna rAdhasA svadhAmani brahmaNi raMsyatE namaH||14||
yatkIrtanaM yatsmaraNaM yadIkSaNaM yadvandanaM yacchravaNaM yadarhaNam|
lOkasya sadyO vidhunOti kalmaSaM tasmai subhadrazravasE namO namaH||15||
vicakSaNA yaccaraNOpasAdanAtsaGgaM vyudasyObhayatO'ntarAtmanaH|
vindanti hi brahmagatiM gataklamAstasmai subhadrazravasE namO namaH||16||
tapasvinO dAnaparA yazasvinO manasvinO mantravidaH sumaGgalAH|
kSEmaM na vindanti vinA yadarpaNaM tasmai subhadrazravasE namO namaH||17||
kirAtahUNAndhrapulindapulkazA AbhIrazumbhA yavanAH khasAdayaH|
yE'nyE ca pApA yadapAzrayAzrayAH zudhyanti tasmai prabhaviSNavE namaH||18||
sa ESa AtmAtmavatAmadhIzvarastrayImayO dharmamayastapOmayaH|
gatavyalIkairajazaGkarAdibhirvitarkyaliGgO bhagavAnprasIdatAm||19||
zriyaH patiryajJapatiH prajApatirdhiyAM patirlOkapatirdharApatiH|
patirgatizcAndhakavRSNisAtvatAM prasIdatAM mE bhagavAnsatAM patiH||20||
yadaGghryabhidhyAnasamAdhidhautayA dhiyAnupazyanti hi tattvamAtmanaH|
vadanti caitatkavayO yathArucaM sa mE mukundO bhagavAnprasIdatAm||21||
pracOditA yEna purA sarasvatI vitanvatAjasya satIM smRtiM hRdi|
svalakSaNA prAdurabhUtkilAsyataH sa mE RSINAmRSabhaH prasIdatAm||22||
bhUtairmahadbhirya imAH purO vibhurnirmAya zEtE yadamUSu pUruSaH|
bhuGktE guNAnSODaza SODazAtmakaH sO'laGkRSISTa bhagavAnvacAMsi mE||23||
namastasmai bhagavatE vAsudEvAya vEdhasE|
papurjJAnamayaM saumyA yanmukhAmburuhAsavam||24||
EtadEvAtmabhU rAjannAradAya vipRcchatE
vEdagarbhO'bhyadhAtsAkSAdyadAha harirAtmanaH||25||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dwitIyaskandhE caturthO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox