From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcamO'dhyAyaH

nArada uvAca

dEvadEva namastE'stu bhUtabhAvana pUrvaja|
tadvijAnIhi yajjJAnamAtmatattvanidarzanam||1||
yadrUpaM yadadhiSThAnaM yataH sRSTamidaM prabhO|
yatsaMsthaM yatparaM yacca tattattvaM vada tattvataH||2||
sarvaM hyEtadbhavAnvEda bhUtabhavyabhavatprabhuH|
karAmalakavadvizvaM vijJAnAvasitaM tava||3||
yadvijJAnO yadAdhArO yatparastvaM yadAtmakaH|
EkaH sRjasi bhUtAni bhUtairEvAtmamAyayA||4||
AtmanbhAvayasE tAni na parAbhAvayansvayam|
AtmazaktimavaSTabhya UrNanAbhirivAklamaH||5||
nAhaM vEda paraM hyasminnAparaM na samaM vibhO|
nAmarUpaguNairbhAvyaM sadasatkiJcidanyataH||6||
sa bhavAnacaradghOraM yattapaH susamAhitaH|
tEna khEdayasE nastvaM parAzaGkAM ca yacchasi||7||
EtanmE pRcchataH sarvaM sarvajJa sakalEzvara|
vijAnIhi yathaivEdamahaM budhyE'nuzAsitaH||8||

brahmOvAca

samyakkAruNikasyEdaM vatsa tE vicikitsitam|
yadahaM cOditaH saumya bhagavadvIryadarzanE||9||
nAnRtaM tava taccApi yathA mAM prabravISi bhOH|
avijJAya paraM matta EtAvattvaM yatO hi mE||10||
yEna svarOciSA vizvaM rOcitaM rOcayAmyaham|
yathArkO'gniryathA sOmO yatharkSagrahatArakAH||11||
tasmai namO bhagavatE vAsudEvAya dhImahi|
yanmAyayA durjayayA mAM vadanti jagadgurum||12||
vilajjamAnayA yasya sthAtumIkSApathE'muyA|
vimOhitA vikatthantE mamAhamiti durdhiyaH||13||
dravyaM karma ca kAlazca svabhAvO jIva Eva ca|
vAsudEvAtparO brahmanna cAnyO'rthO'sti tattvataH||14||
nArAyaNaparA vEdA dEvA nArAyaNAGgajAH|
nArAyaNaparA lOkA nArAyaNaparA makhAH||15||
nArAyaNaparO yOgO nArAyaNaparaM tapaH|
nArAyaNaparaM jJAnaM nArAyaNaparA gatiH||16||
tasyApi draSTurIzasya kUTasthasyAkhilAtmanaH|
sRjyaM sRjAmi sRSTO'hamIkSayaivAbhicOditaH||17||
sattvaM rajastama iti nirguNasya guNAstrayaH|
sthitisarganirOdhESu gRhItA mAyayA vibhOH||18||
kAryakAraNakartRtvE dravyajJAnakriyAzrayAH|
badhnanti nityadA muktaM mAyinaM puruSaM guNAH||19||
sa ESa bhagavAMlliGgaistribhirEtairadhOkSajaH|
svalakSitagatirbrahmansarvESAM mama cEzvaraH||20||
kAlaM karma svabhAvaM ca mAyEzO mAyayA svayA|
AtmanyadRcchayA prAptaM vibubhUSurupAdadE||21||
kAlAdguNavyatikaraH pariNAmaH svabhAvataH|
karmaNO janma mahataH puruSAdhiSThitAdabhUt||22||
mahatastu vikurvANAdrajaHsattvOpabRMhitAt|
tamaHpradhAnastvabhavaddravyajJAnakriyAtmakaH||23||
sO'haGkAra iti prOktO vikurvansamabhUttridhA
vaikArikastaijasazca tAmasazcEti yadbhidA
dravyazaktiH kriyAzaktirjJAnazaktiriti prabhO||24||
tAmasAdapi bhUtAdErvikurvANAdabhUnnabhaH|
tasya mAtrA guNaH zabdO liGgaM yaddraSTRdRzyayOH||25||
nabhasO'tha vikurvANAdabhUtsparzaguNO'nilaH|
parAnvayAcchabdavAMzca prANa OjaH sahO balam||26||
vAyOrapi vikurvANAtkAlakarmasvabhAvataH|
udapadyata tEjO vai rUpavatsparzazabdavat||27||
tEjasastu vikurvANAdAsIdambhO rasAtmakam|
rUpavatsparzavaccAmbhO ghOSavacca parAnvayAt||28||
vizESastu vikurvANAdambhasO gandhavAnabhUt|
parAnvayAdrasasparza zabdarUpaguNAnvitaH||29||
vaikArikAnmanO jajJE dEvA vaikArikA daza|
digvAtArkapracEtO'zvi vahnIndrOpEndramitrakAH||30||
taijasAttu vikurvANAdindriyANi dazAbhavan
jJAnazaktiH kriyAzaktirbuddhiH prANazca taijasau
zrOtraM tvagghrANadRgjihvA vAgdOrmEDhrAGghripAyavaH||31||
yadaitE'saGgatA bhAvA bhUtEndriyamanOguNAH|
yadAyatananirmANE na zEkurbrahmavittama||32||
tadA saMhatya cAnyOnyaM bhagavacchakticOditAH|
sadasattvamupAdAya cObhayaM sasRjurhyadaH||33||
varSapUgasahasrAntE tadaNDamudakE zayam|
kAlakarmasvabhAvasthO jIvO JjIvamajIvayat||34||
sa Eva puruSastasmAdaNDaM nirbhidya nirgataH|
sahasrOrvaGghribAhvakSaH sahasrAnanazIrSavAn||35||
yasyEhAvayavairlOkAnkalpayanti manISiNaH|
kaTyAdibhiradhaH sapta saptOrdhvaM jaghanAdibhiH||36||
puruSasya mukhaM brahma kSatramEtasya bAhavaH|
UrvOrvaizyO bhagavataH padbhyAM zUdrO vyajAyata||37||
bhUrlOkaH kalpitaH padbhyAM bhuvarlOkO'sya nAbhitaH|
hRdA svarlOka urasA maharlOkO mahAtmanaH||38||
grIvAyAM janalOkO'sya tapOlOkaH stanadvayAt|
mUrdhabhiH satyalOkastu brahmalOkaH sanAtanaH||39||
tatkaTyAM cAtalaM klRptamUrubhyAM vitalaM vibhOH|
jAnubhyAM sutalaM zuddhaM jaGghAbhyAM tu talAtalam||40||
mahAtalaM tu gulphAbhyAM prapadAbhyAM rasAtalam|
pAtAlaM pAdatalata iti lOkamayaH pumAn||41||
bhUrlOkaH kalpitaH padbhyAM bhuvarlOkO'sya nAbhitaH
svarlOkaH kalpitO mUrdhnA iti vA lOkakalpanA||42||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dwitIyaskandhE paJcamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox