From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaSThO'dhyAyaH

brahmOvAca

vAcAM vahnErmukhaM kSEtraM chandasAM sapta dhAtavaH|
havyakavyAmRtAnnAnAM jihvA sarvarasasya ca||1||
sarvAsUnAM ca vAyOzca tannAsE paramAyaNE|
azvinOrOSadhInAM ca ghrANO mOdapramOdayOH||2||
rUpANAM tEjasAM cakSurdivaH sUryasya cAkSiNI
karNau dizAM ca tIrthAnAM zrOtramAkAzazabdayOH
tadgAtraM vastusArANAM saubhagasya ca bhAjanam||3||
tvagasya sparzavAyOzca sarvamEdhasya caiva hi|
rOmANyudbhijjajAtInAM yairvA yajJastu sambhRtaH||4||
kEzazmazrunakhAnyasya zilAlOhAbhravidyutAm|
bAhavO lOkapAlAnAM prAyazaH kSEmakarmaNAm||5||
vikramO bhUrbhuvaH svazca kSEmasya zaraNasya ca|
sarvakAmavarasyApi harEzcaraNa Aspadam||6||
apAM vIryasya sargasya parjanyasya prajApatEH|
puMsaH zizna upasthastu prajAtyAnandanirvRtEH||7||
pAyuryamasya mitrasya parimOkSasya nArada|
hiMsAyA nirRtErmRtyOrnirayasya gudaM smRtaH||8||
parAbhUtEradharmasya tamasazcApi pazcimaH|
nADyO nadanadInAM ca gOtrANAmasthisaMhatiH||9||
avyaktarasasindhUnAM bhUtAnAM nidhanasya ca|
udaraM viditaM puMsO hRdayaM manasaH padam||10||
dharmasya mama tubhyaM ca kumArANAM bhavasya ca|
vijJAnasya ca sattvasya parasyAtmA parAyaNam||11||
ahaM bhavAnbhavazcaiva ta imE munayO'grajAH|
surAsuranarA nAgAH khagA mRgasarIsRpAH||12||
gandharvApsarasO yakSA rakSObhUtagaNOragAH|
pazavaH pitaraH siddhA vidyAdhrAzcAraNA drumAH||13||
anyE ca vividhA jIvAjalasthalanabhaukasaH|
graharkSakEtavastArAstaDitaH stanayitnavaH||14||
sarvaM puruSa EvEdaM bhUtaM bhavyaM bhavacca yat|
tEnEdamAvRtaM vizvaM vitastimadhitiSThati||15||
svadhiSNyaM pratapanprANO bahizca pratapatyasau|
EvaM virAjaM pratapaMstapatyantarbahiH pumAn||16||
sO'mRtasyAbhayasyEzO martyamannaM yadatyagAt|
mahimaiSa tatO brahmanpuruSasya duratyayaH||17||
pAdESu sarvabhUtAni puMsaH sthitipadO viduH|
amRtaM kSEmamabhayaM trimUrdhnO'dhAyi mUrdhasu||18||
pAdAstrayO bahizcAsannaprajAnAM ya AzramAH|
antastrilOkyAstvaparO gRhamEdhO'bRhadvrataH||19||
sRtI vicakramE vizvamsAzanAnazanE ubhE|
yadavidyA ca vidyA ca puruSastUbhayAzrayaH||20||
yasmAdaNDaM virADjajJE bhUtEndriyaguNAtmakaH|
taddravyamatyagAdvizvaM gObhiH sUrya ivAtapan||21||
yadAsya nAbhyAnnalinAdahamAsaM mahAtmanaH|
nAvidaM yajJasambhArAnpuruSAvayavAnRtE||22||
tESu yajJasya pazavaH savanaspatayaH kuzAH|
idaM ca dEvayajanaM kAlazcOruguNAnvitaH||23||
vastUnyOSadhayaH snEhA rasalOhamRdO jalam|
RcO yajUMSi sAmAni cAturhOtraM ca sattama||24||
nAmadhEyAni mantrAzca dakSiNAzca vratAni ca|
dEvatAnukramaH kalpaH saGkalpastantramEva ca||25||
gatayO matayazcaiva prAyazcittaM samarpaNam|
puruSAvayavairEtE sambhArAH sambhRtA mayA||26||
iti sambhRtasambhAraH puruSAvayavairaham|
tamEva puruSaM yajJaM tEnaivAyajamIzvaram||27||
tatastE bhrAtara imE prajAnAM patayO nava|
ayajanvyaktamavyaktaM puruSaM susamAhitAH||28||
tatazca manavaH kAlE IjirE RSayO'parE|
pitarO vibudhA daityA manuSyAH kratubhirvibhum||29||
nArAyaNE bhagavati tadidaM vizvamAhitam|
gRhItamAyOruguNaH sargAdAvaguNaH svataH||30||
sRjAmi tanniyuktO'haM harO harati tadvazaH|
vizvaM puruSarUpENa paripAti trizaktidhRk||31||
iti tE'bhihitaM tAta yathEdamanupRcchasi|
nAnyadbhagavataH kiJcidbhAvyaM sadasadAtmakam||32||
na bhAratI mE'Gga mRSOpalakSyatE na vai kvacinmE manasO mRSA gatiH|
na mE hRSIkANi patantyasatpathE yanmE hRdautkaNThyavatA dhRtO hariH||33||
sO'haM samAmnAyamayastapOmayaH prajApatInAmabhivanditaH patiH|
AsthAya yOgaM nipuNaM samAhitastaM nAdhyagacchaM yata AtmasambhavaH||34||
natO'smyahaM taccaraNaM samIyuSAM bhavacchidaM svastyayanaM sumaGgalam|
yO hyAtmamAyAvibhavaM sma paryagAdyathA nabhaH svAntamathAparE kutaH||35||
nAhaM na yUyaM yadRtAM gatiM vidurna vAmadEvaH kimutAparE surAH|
tanmAyayA mOhitabuddhayastvidaM vinirmitaM cAtmasamaM vicakSmahE||36||
yasyAvatArakarmANi gAyanti hyasmadAdayaH|
na yaM vidanti tattvEna tasmai bhagavatE namaH||37||
sa ESa AdyaH puruSaH kalpE kalpE sRjatyajaH|
AtmAtmanyAtmanAtmAnaM sa saMyacchati pAti ca||38||
vizuddhaM kEvalaM jJAnaM pratyaksamyagavasthitam|
satyaM pUrNamanAdyantaM nirguNaM nityamadvayam||39||
RSE vidanti munayaH prazAntAtmEndriyAzayAH|
yadA tadEvAsattarkaistirOdhIyEta viplutam||40||
AdyO'vatAraH puruSaH parasya kAlaH svabhAvaH sadasanmanazca|
dravyaM vikArO guNa indriyANi virATsvarATsthAsnu cariSNu bhUmnaH||41||
ahaM bhavO yajJa imE prajEzA dakSAdayO yE bhavadAdayazca|
svarlOkapAlAH khagalOkapAlA nRlOkapAlAstalalOkapAlAH||42||
gandharvavidyAdharacAraNEzA yE yakSarakSOraganAganAthAH
yE vA RSINAmRSabhAH pitNAM daityEndrasiddhEzvaradAnavEndrAH
anyE ca yE prEtapizAcabhUta kUSmANDayAdOmRgapakSyadhIzAH||43||
yatkiJca lOkE bhagavanmahasvadOjaHsahasvadbalavatkSamAvat|
zrIhrIvibhUtyAtmavadadbhutArNaM tattvaM paraM rUpavadasvarUpam||44||
prAdhAnyatO yAnRSa Amananti lIlAvatArAnpuruSasya bhUmnaH
ApIyatAM karNakaSAyazOSAnanukramiSyE ta imAnsupEzAn||45||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dwitIyaskandhE SaSThO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox