From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptamO'dhyAyaH

brahmOvAca

yatrOdyataH kSititalOddharaNAya bibhrat
krauDIM tanuM sakalayajJamayImanantaH|
antarmahArNava upAgatamAdidaityaM
taM daMSTrayAdrimiva vajradharO dadAra||1||
jAtO rucErajanayatsuyamAnsuyajJa
AkUtisUnuramarAnatha dakSiNAyAm|
lOkatrayasya mahatImaharadyadArtiM
svAyambhuvEna manunA harirityanUktaH||2||
jajJE ca kardamagRhE dvija dEvahUtyAM
strIbhiH samaM navabhirAtmagatiM svamAtrE|
UcE yayAtmazamalaM guNasaGgapaGkam
asminvidhUya kapilasya gatiM prapEdE||3||
atrErapatyamabhikAGkSata Aha tuSTO
dattO mayAhamiti yadbhagavAnsa dattaH|
yatpAdapaGkajaparAgapavitradEhA
yOgarddhimApurubhayIM yaduhaihayAdyAH||4||
taptaM tapO vividhalOkasisRkSayA mE
Adau sanAtsvatapasaH sa catuHsanO'bhUt|
prAkkalpasamplavavinaSTamihAtmatattvaM
samyagjagAda munayO yadacakSatAtman||5||
dharmasya dakSaduhitaryajaniSTa mUrtyAM
nArAyaNO nara iti svatapaHprabhAvaH|
dRSTvAtmanO bhagavatO niyamAvalOpaM
dEvyastvanaGgapRtanA ghaTituM na zEkuH||6||
kAmaM dahanti kRtinO nanu rOSadRSTyA
rOSaM dahantamuta tE na dahantyasahyam|
sO'yaM yadantaramalaM pravizanbibhEti
kAmaH kathaM nu punarasya manaH zrayEta||7||
viddhaH sapatnyuditapatribhiranti rAjJO
bAlO'pi sannupagatastapasE vanAni|
tasmA adAddhruvagatiM gRNatE prasannO
divyAH stuvanti munayO yaduparyadhastAt||8||
yadvEnamutpathagataM dvijavAkyavajra
niSpluSTapauruSabhagaM nirayE patantam|
trAtvArthitO jagati putrapadaM ca lEbhE
dugdhA vasUni vasudhA sakalAni yEna||9||
nAbhErasAvRSabha Asa sudEvisUnur
yO vai cacAra samadRgjaDayOgacaryAm|
yatpAramahaMsyamRSayaH padamAmananti
svasthaH prazAntakaraNaH parimuktasaGgaH||10||
satrE mamAsa bhagavAnhayazIraSAthO
sAkSAtsa yajJapuruSastapanIyavarNaH|
chandOmayO makhamayO'khiladEvatAtmA
vAcO babhUvuruzatIH zvasatO'sya nastaH||11||
matsyO yugAntasamayE manunOpalabdhaH
kSONImayO nikhilajIvanikAyakEtaH|
visraMsitAnurubhayE salilE mukhAnmE
AdAya tatra vijahAra ha vEdamArgAn||12||
kSIrOdadhAvamaradAnavayUthapAnAm
unmathnatAmamRtalabdhaya AdidEvaH|
pRSThEna kacchapavapurvidadhAra gOtraM
nidrAkSaNO'driparivartakaSANakaNDUH||13||
traipiSTapOrubhayahA sa nRsiMharUpaM
kRtvA bhramadbhrukuTidaMSTrakarAlavaktram|
daityEndramAzu gadayAbhipatantamArAd
Urau nipAtya vidadAra nakhaiH sphurantam||14||
antaHsarasyurubalEna padE gRhItO
grAhENa yUthapatirambujahasta ArtaH|
AhEdamAdipuruSAkhilalOkanAtha
tIrthazravaH zravaNamaGgalanAmadhEya||15||
zrutvA haristamaraNArthinamapramEyaz
cakrAyudhaH patagarAjabhujAdhirUDhaH|
cakrENa nakravadanaM vinipATya tasmAd
dhastE pragRhya bhagavAnkRpayOjjahAra||16||
jyAyAnguNairavarajO'pyaditEH sutAnAM
lOkAnvicakrama imAnyadathAdhiyajJaH|
kSmAM vAmanEna jagRhE tripadacchalEna
yAcJAmRtE pathi caranprabhubhirna cAlyaH||17||
nArthO balErayamurukramapAdazaucam
ApaH zikhAdhRtavatO vibudhAdhipatyam|
yO vai pratizrutamRtE na cikIrSadanyad
AtmAnamaGga manasA harayE'bhimEnE||18||
tubhyaM ca nArada bhRzaM bhagavAnvivRddha
bhAvEna sAdhu parituSTa uvAca yOgam|
jJAnaM ca bhAgavatamAtmasatattvadIpaM
yadvAsudEvazaraNA viduraJjasaiva||19||
cakraM ca dikSvavihataM dazasu svatEjO
manvantarESu manuvaMzadharO bibharti|
duSTESu rAjasu damaM vyadadhAtsvakIrtiM
satyE tripRSTha uzatIM prathayaMzcaritraiH||20||
dhanvantarizca bhagavAnsvayamEva kIrtir
nAmnA nRNAM pururujAM ruja Azu hanti|
yajJE ca bhAgamamRtAyuravAvarundha
AyuSyavEdamanuzAstyavatIrya lOkE||21||
kSatraM kSayAya vidhinOpabhRtaM mahAtmA
brahmadhrugujjhitapathaM narakArtilipsu|
uddhantyasAvavanikaNTakamugravIryas
triHsaptakRtva urudhAraparazvadhEna||22||
asmatprasAdasumukhaH kalayA kalEza
ikSvAkuvaMza avatIrya gurOrnidEzE|
tiSThanvanaM sadayitAnuja AvivEza
yasminvirudhya dazakandhara ArtimArcchat||23||
yasmA adAdudadhirUDhabhayAGgavEpO
mArgaM sapadyaripuraM haravaddidhakSOH|
dUrE suhRnmathitarOSasuzONadRSTyA
tAtapyamAnamakarOraganakracakraH||24||
vakSaHsthalasparzarugnamahEndravAha
dantairviDambitakakubjuSa UDhahAsam|
sadyO'subhiH saha vinESyati dArahartur
visphUrjitairdhanuSa uccaratO'dhisainyE||25||
bhUmEH surEtaravarUthavimarditAyAH
klEzavyayAya kalayA sitakRSNakEzaH|
jAtaH kariSyati janAnupalakSyamArgaH
karmANi cAtmamahimOpanibandhanAni||26||
tOkEna jIvaharaNaM yadulUkikAyAs
traimAsikasya ca padA zakaTO'pavRttaH|
yadriGgatAntaragatEna divispRzOrvA
unmUlanaM tvitarathArjunayOrna bhAvyam||27||
yadvai vrajE vrajapazUnviSatOyapItAn
pAlAMstvajIvayadanugrahadRSTivRSTyA|
tacchuddhayE'tiviSavIryavilOlajihvam
uccATayiSyaduragaM viharanhradinyAm||28||
tatkarma divyamiva yannizi niHzayAnaM
dAvAgninA zucivanE paridahyamAnE|
unnESyati vrajamatO'vasitAntakAlaM
nEtrE pidhApya sabalO'nadhigamyavIryaH||29||
gRhNIta yadyadupabandhamamuSya mAtA
zulbaM sutasya na tu tattadamuSya mAti|
yajjRmbhatO'sya vadanE bhuvanAni gOpI
saMvIkSya zaGkitamanAH pratibOdhitAsIt||30||
nandaM ca mOkSyati bhayAdvaruNasya pAzAd
gOpAnbilESu pihitAnmayasUnunA ca|
ahnyApRtaM nizi zayAnamatizramENa
lOkaM vikuNThamupanESyati gOkulaM sma||31||
gOpairmakhE pratihatE vrajaviplavAya
dEvE'bhivarSati pazUnkRpayA rirakSuH|
dhartOcchilIndhramiva saptadinAni sapta
varSO mahIdhramanaghaikakarE salIlam||32||
krIDanvanE nizi nizAkararazmigauryAM
rAsOnmukhaH kalapadAyatamUrcchitEna|
uddIpitasmararujAM vrajabhRdvadhUnAM
harturhariSyati zirO dhanadAnugasya||33||
yE ca pralambakharadardurakEzyariSTa
mallEbhakaMsayavanAH kapipauNDrakAdyAH|
anyE ca zAlvakujabalvaladantavakra
saptOkSazambaravidUratharukmimukhyAH||34||
yE vA mRdhE samitizAlina AttacApAH
kAmbOjamatsyakurusRJjayakaikayAdyAH|
yAsyantyadarzanamalaM balapArthabhIma
vyAjAhvayEna hariNA nilayaM tadIyam||35||
kAlEna mIlitadhiyAmavamRzya nNAM
stOkAyuSAM svanigamO bata dUrapAraH|
AvirhitastvanuyugaM sa hi satyavatyAM
vEdadrumaM viTapazO vibhajiSyati sma||36||
dEvadviSAM nigamavartmani niSThitAnAM
pUrbhirmayEna vihitAbhiradRzyatUrbhiH|
lOkAnghnatAM mativimOhamatipralObhaM
vESaM vidhAya bahu bhASyata aupadharmyam||37||
yarhyAlayESvapi satAM na harEH kathAH syuH
pASaNDinO dvijajanA vRSalA nRdEvAH|
svAhA svadhA vaSaDiti sma girO na yatra
zAstA bhaviSyati kalErbhagavAnyugAntE||38||
sargE tapO'hamRSayO nava yE prajEzAH
sthAnE'tha dharmamakhamanvamarAvanIzAH|
antE tvadharmaharamanyuvazAsurAdyA
mAyAvibhUtaya imAH puruzaktibhAjaH||39||
viSNOrnu vIryagaNanAM katamO'rhatIha
yaH pArthivAnyapi kavirvimamE rajAMsi|
caskambha yaH svarahasAskhalatA tripRSThaM
yasmAttrisAmyasadanAdurukampayAnam||40||
nAntaM vidAmyahamamI munayO'grajAstE
mAyAbalasya puruSasya kutO'varA yE|
gAyanguNAndazazatAnana AdidEvaH
zESO'dhunApi samavasyati nAsya pAram||41||
yESAM sa ESa bhagavAndayayEdanantaH
sarvAtmanAzritapadO yadi nirvyalIkam|
tE dustarAmatitaranti ca dEvamAyAM
naiSAM mamAhamiti dhIH zvazRgAlabhakSyE||42||
vEdAhamaGga paramasya hi yOgamAyAM
yUyaM bhavazca bhagavAnatha daityavaryaH|
patnI manOH sa ca manuzca tadAtmajAzca
prAcInabarhirRbhuraGga uta dhruvazca||43||
ikSvAkurailamucukundavidEhagAdhi
raghvambarISasagarA gayanAhuSAdyAH|
mAndhAtralarkazatadhanvanurantidEvA
dEvavratO baliramUrttarayO dilIpaH||44||
saubharyutaGkazibidEvalapippalAda
sArasvatOddhavaparAzarabhUriSENAH|
yE'nyE vibhISaNahanUmadupEndradatta
pArthArSTiSENavidurazrutadEvavaryAH||45||
tE vai vidantyatitaranti ca dEvamAyAM
strIzUdrahUNazabarA api pApajIvAH|
yadyadbhutakramaparAyaNazIlazikSAs
tiryagjanA api kimu zrutadhAraNA yE||46||
zazvatprazAntamabhayaM pratibOdhamAtraM
zuddhaM samaM sadasataH paramAtmatattvam|
zabdO na yatra purukArakavAnkriyArthO
mAyA paraityabhimukhE ca vilajjamAnA||47||
tadvai padaM bhagavataH paramasya puMsO
brahmEti yadvidurajasrasukhaM vizOkam|
sadhryaGniyamya yatayO yamakartahEtiM
jahyuH svarADiva nipAnakhanitramindraH||48||
sa zrEyasAmapi vibhurbhagavAnyatO'sya
bhAvasvabhAvavihitasya sataH prasiddhiH|
dEhE svadhAtuvigamE'nuvizIryamANE
vyOmEva tatra puruSO na vizIryatE JjaH||49||
sO'yaM tE'bhihitastAta bhagavAnvizvabhAvanaH|
samAsEna harErnAnyadanyasmAtsadasacca yat||50||
idaM bhAgavataM nAma yanmE bhagavatOditam|
saGgrahO'yaM vibhUtInAM tvamEtadvipulI kuru||51||
yathA harau bhagavati nRNAM bhaktirbhaviSyati|
sarvAtmanyakhilAdhArE iti saGkalpya varNaya||52||
mAyAM varNayatO'muSya IzvarasyAnumOdataH
zRNvataH zraddhayA nityaM mAyayAtmA na muhyati||53||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dwitIyaskandhE saptamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox