From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTamO'dhyAyaH

rAjOvAca

brahmaNA cOditO brahmanguNAkhyAnE'guNasya ca|
yasmai yasmai yathA prAha nAradO dEvadarzanaH||1||
EtadvEditumicchAmi tattvaM tattvavidAM vara|
harEradbhutavIryasya kathA lOkasumaGgalAH||2||
kathayasva mahAbhAga yathAhamakhilAtmani|
kRSNE nivEzya niHsaGgaM manastyakSyE kalEvaram||3||
zRNvataH zraddhayA nityaM gRNatazca svacESTitam|
kAlEna nAtidIrghENa bhagavAnvizatE hRdi||4||
praviSTaH karNarandhrENa svAnAM bhAvasarOruham|
dhunOti zamalaM kRSNaH salilasya yathA zarat||5||
dhautAtmA puruSaH kRSNa pAdamUlaM na muJcati|
muktasarvapariklEzaH pAnthaH svazaraNaM yathA||6||
yadadhAtumatO brahmandEhArambhO'sya dhAtubhiH|
yadRcchayA hEtunA vA bhavantO jAnatE yathA||7||
AsIdyadudarAtpadmaM lOkasaMsthAnalakSaNam
yAvAnayaM vai puruSa iyattAvayavaiH pRthak
tAvAnasAviti prOktaH saMsthAvayavavAniva||8||
ajaH sRjati bhUtAni bhUtAtmA yadanugrahAt|
dadRzE yEna tadrUpaM nAbhipadmasamudbhavaH||9||
sa cApi yatra puruSO vizvasthityudbhavApyayaH|
muktvAtmamAyAM mAyEzaH zEtE sarvaguhAzayaH||10||
puruSAvayavairlOkAH sapAlAH pUrvakalpitAH|
lOkairamuSyAvayavAH sapAlairiti zuzruma||11||
yAvAnkalpO vikalpO vA yathA kAlO'numIyatE|
bhUtabhavyabhavacchabda AyurmAnaM ca yatsataH||12||
kAlasyAnugatiryA tu lakSyatE'NvI bRhatyapi|
yAvatyaH karmagatayO yAdRzIrdvijasattama||13||
yasminkarmasamAvAyO yathA yEnOpagRhyatE|
guNAnAM guNinAM caiva pariNAmamabhIpsatAm||14||
bhUpAtAlakakubvyOma grahanakSatrabhUbhRtAm|
saritsamudradvIpAnAM sambhavazcaitadOkasAm||15||
pramANamaNDakOzasya bAhyAbhyantarabhEdataH|
mahatAM cAnucaritaM varNAzramavinizcayaH||16||
yugAni yugamAnaM ca dharmO yazca yugE yugE|
avatArAnucaritaM yadAzcaryatamaM harEH||17||
nRNAM sAdhAraNO dharmaH savizESazca yAdRzaH|
zrENInAM rAjarSINAM ca dharmaH kRcchrESu jIvatAm||18||
tattvAnAM parisaGkhyAnaM lakSaNaM hEtulakSaNam|
puruSArAdhanavidhiryOgasyAdhyAtmikasya ca||19||
yOgEzvaraizvaryagatirliGgabhaGgastu yOginAm|
vEdOpavEdadharmANAmitihAsapurANayOH||20||
samplavaH sarvabhUtAnAM vikramaH pratisaGkramaH|
iSTApUrtasya kAmyAnAM trivargasya ca yO vidhiH||21||
yO vAnuzAyinAM sargaH pASaNDasya ca sambhavaH|
AtmanO bandhamOkSau ca vyavasthAnaM svarUpataH||22||
yathAtmatantrO bhagavAnvikrIDatyAtmamAyayA|
visRjya vA yathA mAyAmudAstE sAkSivadvibhuH||23||
sarvamEtacca bhagavanpRcchatO mE'nupUrvazaH|
tattvatO'rhasyudAhartuM prapannAya mahAmunE||24||
atra pramANaM hi bhavAnparamESThI yathAtmabhUH|
aparE cAnutiSThanti pUrvESAM pUrvajaiH kRtam||25||
na mE'savaH parAyanti brahmannanazanAdamI|
pibatO JcyutapIyUSamtadvAkyAbdhiviniHsRtam||26||

sUta uvAca

sa upAmantritO rAjJA kathAyAmiti satpatEH|
brahmarAtO bhRzaM prItO viSNurAtEna saMsadi||27||
prAha bhAgavataM nAma purANaM brahmasammitam|
brahmaNE bhagavatprOktaM brahmakalpa upAgatE||28||
yadyatparIkSidRSabhaH pANDUnAmanupRcchati
AnupUrvyENa tatsarvamAkhyAtumupacakramE||29||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dwitIyaskandhE aSTamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox