From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

navamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

AtmamAyAmRtE rAjanparasyAnubhavAtmanaH|
na ghaTEtArthasambandhaH svapnadraSTurivAJjasA||1||
bahurUpa ivAbhAti mAyayA bahurUpayA|
ramamANO guNESvasyA mamAhamiti manyatE||2||
yarhi vAva mahimni svE parasminkAlamAyayOH|
ramEta gatasammOhastyaktvOdAstE tadObhayam||3||
AtmatattvavizuddhyarthaM yadAha bhagavAnRtam|
brahmaNE darzayanrUpamavyalIkavratAdRtaH||4||
sa AdidEvO jagatAM parO guruH svadhiSNyamAsthAya sisRkSayaikSata|
tAM nAdhyagacchaddRzamatra sammatAM prapaJcanirmANavidhiryayA bhavEt||5||
sa cintayandvyakSaramEkadAmbhasyupAzRNOddvirgaditaM vacO vibhuH|
sparzESu yatSODazamEkaviMzaM niSkiJcanAnAM nRpa yaddhanaM viduH||6||
nizamya tadvaktRdidRkSayA dizO vilOkya tatrAnyadapazyamAnaH|
svadhiSNyamAsthAya vimRzya taddhitaM tapasyupAdiSTa ivAdadhE manaH||7||
divyaM sahasrAbdamamOghadarzanO jitAnilAtmA vijitObhayEndriyaH|
atapyata smAkhilalOkatApanaM tapastapIyAMstapatAM samAhitaH||8||
tasmai svalOkaM bhagavAnsabhAjitaH sandarzayAmAsa paraM na yatparam|
vyapEtasaGklEzavimOhasAdhvasaM svadRSTavadbhirpuruSairabhiSTutam||9||
pravartatE yatra rajastamastayOH sattvaM ca mizraM na ca kAlavikramaH|
na yatra mAyA kimutAparE harEranuvratA yatra surAsurArcitAH||10||
zyAmAvadAtAH zatapatralOcanAH pizaGgavastrAH surucaH supEzasaH
sarvE caturbAhava unmiSanmaNi pravEkaniSkAbharaNAH suvarcasaH
pravAlavaidUryamRNAlavarcasaH parisphuratkuNDalamaulimAlinaH||11||
bhrAjiSNubhiryaH paritO virAjatE lasadvimAnAvalibhirmahAtmanAm|
vidyOtamAnaH pramadOttamAdyubhiH savidyudabhrAvalibhiryathA nabhaH||12||
zrIryatra rUpiNyurugAyapAdayOH karOti mAnaM bahudhA vibhUtibhiH|
prEGkhaM zritA yA kusumAkarAnugairvigIyamAnA priyakarma gAyatI||13||
dadarza tatrAkhilasAtvatAM patiM zriyaH patiM yajJapatiM jagatpatim|
sunandanandaprabalArhaNAdibhiH svapArSadAgraiH parisEvitaM vibhum||14||
bhRtyaprasAdAbhimukhaM dRgAsavaM prasannahAsAruNalOcanAnanam|
kirITinaM kuNDalinaM caturbhujaM pItAMzukaM vakSasi lakSitaM zriyA||15||
adhyarhaNIyAsanamAsthitaM paraM vRtaM catuHSODazapaJcazaktibhiH|
yuktaM bhagaiH svairitaratra cAdhruvaiH sva Eva dhAmanramamANamIzvaram||16||
taddarzanAhlAdapariplutAntarO hRSyattanuH prEmabharAzrulOcanaH|
nanAma pAdAmbujamasya vizvasRgyatpAramahaMsyEna pathAdhigamyatE||17||
taM prIyamANaM samupasthitaM kaviM prajAvisargE nijazAsanArhaNam|
babhASa ISatsmitazOciSA girA priyaH priyaM prItamanAH karE spRzan||18||

zrIbhagavAnuvAca

tvayAhaM tOSitaH samyagvEdagarbha sisRkSayA|
ciraM bhRtEna tapasA dustOSaH kUTayOginAm||19||
varaM varaya bhadraM tE varEzaM mAbhivAJchitam|
brahmaJchrEyaHparizrAmaH puMsAM maddarzanAvadhiH||20||
manISitAnubhAvO'yaM mama lOkAvalOkanam|
yadupazrutya rahasi cakartha paramaM tapaH||21||
pratyAdiSTaM mayA tatra tvayi karmavimOhitE|
tapO mE hRdayaM sAkSAdAtmAhaM tapasO'nagha||22||
sRjAmi tapasaivEdaM grasAmi tapasA punaH|
bibharmi tapasA vizvaM vIryaM mE duzcaraM tapaH||23||

brahmOvAca

bhagavansarvabhUtAnAmadhyakSO'vasthitO guhAm|
vEda hyapratiruddhEna prajJAnEna cikIrSitam||24||
tathApi nAthamAnasya nAtha nAthaya nAthitam|
parAvarE yathA rUpEjAnIyAM tE tvarUpiNaH||25||
yathAtmamAyAyOgEna nAnAzaktyupabRMhitam|
vilumpanvisRjangRhNanbibhradAtmAnamAtmanA||26||
krIDasyamOghasaGkalpa UrNanAbhiryathOrNutE|
tathA tadviSayAM dhEhi manISAM mayi mAdhava||27||
bhagavacchikSitamahaM karavANi hyatandritaH|
nEhamAnaH prajAsargaM badhyEyaM yadanugrahAt||28||
yAvatsakhA sakhyurivEza tE kRtaH prajAvisargE vibhajAmi bhO janam|
aviklavastE parikarmaNi sthitO mA mE samunnaddhamadO Jja mAninaH||29||

zrIbhagavAnuvAca

jJAnaM paramaguhyaM mE yadvijJAnasamanvitam|
sarahasyaM tadaGgaM ca gRhANa gaditaM mayA||30||
yAvAnahaM yathAbhAvO yadrUpaguNakarmakaH|
tathaiva tattvavijJAnamastu tE madanugrahAt||31||
ahamEvAsamEvAgrE nAnyadyatsadasatparam|
pazcAdahaM yadEtacca yO'vaziSyEta sO'smyaham||32||
RtE'rthaM yatpratIyEta na pratIyEta cAtmani|
tadvidyAdAtmanO mAyAM yathAbhAsO yathA tamaH||33||
yathA mahAnti bhUtAni bhUtESUccAvacESvanu|
praviSTAnyapraviSTAni tathA tESu na tESvaham||34||
EtAvadEva jijJAsyaM tattvajijJAsunAtmanaH|
anvayavyatirEkAbhyAM yatsyAtsarvatra sarvadA||35||
EtanmataM samAtiSTha paramENa samAdhinA|
bhavAnkalpavikalpESu na vimuhyati karhicit||36||

zrIzuka uvAca

sampradizyaivamajanO janAnAM paramESThinam|
pazyatastasya tadrUpamAtmanO nyaruNaddhariH||37||
antarhitEndriyArthAya harayE vihitAJjaliH|
sarvabhUtamayO vizvaM sasarjEdaM sa pUrvavat||38||
prajApatirdharmapatirEkadA niyamAnyamAn|
bhadraM prajAnAmanvicchannAtiSThatsvArthakAmyayA||39||
taM nAradaH priyatamO rikthAdAnAmanuvrataH|
zuzrUSamANaH zIlEna prazrayENa damEna ca||40||
mAyAM vividiSanviSNOrmAyEzasya mahAmuniH|
mahAbhAgavatO rAjanpitaraM paryatOSayat||41||
tuSTaM nizAmya pitaraM lOkAnAM prapitAmaham|
dEvarSiH paripapraccha bhavAnyanmAnupRcchati||42||
tasmA idaM bhAgavataM purANaM dazalakSaNam|
prOktaM bhagavatA prAha prItaH putrAya bhUtakRt||43||
nAradaH prAha munayE sarasvatyAstaTE nRpa|
dhyAyatE brahma paramaM vyAsAyAmitatEjasE||44||
yadutAhaM tvayA pRSTO vairAjAtpuruSAdidam
yathAsIttadupAkhyAstE praznAnanyAMzca kRtsnazaH||45||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dwitIyaskandhE navamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox