From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dazamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

atra sargO visargazca sthAnaM pOSaNamUtayaH|
manvantarEzAnukathA nirOdhO muktirAzrayaH||1||
dazamasya vizuddhyarthaM navAnAmiha lakSaNam|
varNayanti mahAtmAnaH zrutEnArthEna cAJjasA||2||
bhUtamAtrEndriyadhiyAM janma sarga udAhRtaH|
brahmaNO guNavaiSamyAdvisargaH pauruSaH smRtaH||3||
sthitirvaikuNThavijayaH pOSaNaM tadanugrahaH|
manvantarANi saddharma UtayaH karmavAsanAH||4||
avatArAnucaritaM harEzcAsyAnuvartinAm|
puMsAmIzakathAH prOktA nAnAkhyAnOpabRMhitAH||5||
nirOdhO'syAnuzayanamAtmanaH saha zaktibhiH|
muktirhitvAnyathA rUpaM svarUpENa vyavasthitiH||6||
AbhAsazca nirOdhazca yatO'styadhyavasIyatE|
sa AzrayaH paraM brahma paramAtmEti zabdyatE||7||
yO'dhyAtmikO'yaM puruSaH sO'sAvEvAdhidaivikaH|
yastatrObhayavicchEdaH puruSO hyAdhibhautikaH||8||
EkamEkatarAbhAvE yadA nOpalabhAmahE|
tritayaM tatra yO vEda sa AtmA svAzrayAzrayaH||9||
puruSO'NDaM vinirbhidya yadAsau sa vinirgataH|
AtmanO'yanamanvicchannapO'srAkSIcchuciH zucIH||10||
tAsvavAtsItsvasRSTAsu sahasraM parivatsarAn|
tEna nArAyaNO nAma yadApaH puruSOdbhavAH||11||
dravyaM karma ca kAlazca svabhAvO jIva Eva ca|
yadanugrahataH santi na santi yadupEkSayA||12||
EkO nAnAtvamanvicchanyOgatalpAtsamutthitaH|
vIryaM hiraNmayaM dEvO mAyayA vyasRjattridhA||13||
adhidaivamathAdhyAtmamadhibhUtamiti prabhuH|
athaikaM pauruSaM vIryaM tridhAbhidyata tacchRNu||14||
antaH zarIra AkAzAtpuruSasya vicESTataH|
OjaH sahO balaM jajJE tataH prANO mahAnasuH||15||
anuprANanti yaM prANAH prANantaM sarvajantuSu|
apAnantamapAnanti naradEvamivAnugAH||16||
prANEnAkSipatA kSuttRDantarA jAyatE vibhOH|
pipAsatO jakSatazca prAGmukhaM nirabhidyata||17||
mukhatastAlu nirbhinnaM jihvA tatrOpajAyatE|
tatO nAnArasO jajJE jihvayA yO'dhigamyatE||18||
vivakSOrmukhatO bhUmnO vahnirvAgvyAhRtaM tayOH|
jalE caitasya suciraM nirOdhaH samajAyata||19||
nAsikE nirabhidyEtAM dOdhUyati nabhasvati|
tatra vAyurgandhavahO ghrANO nasi jighRkSataH||20||
yadAtmani nirAlOkamAtmAnaM ca didRkSataH|
nirbhinnE hyakSiNI tasya jyOtizcakSurguNagrahaH||21||
bOdhyamAnasya RSibhirAtmanastajjighRkSataH|
karNau ca nirabhidyEtAM dizaH zrOtraM guNagrahaH||22||
vastunO mRdukAThinya laghugurvOSNazItatAm
jighRkSatastvaGnirbhinnA tasyAM rOmamahIruhAH
tatra cAntarbahirvAtastvacA labdhaguNO vRtaH||23||
hastau ruruhatustasya nAnAkarmacikIrSayA|
tayOstu balavAnindra AdAnamubhayAzrayam||24||
gatiM jigISataH pAdau ruruhAtE'bhikAmikAm|
padbhyAM yajJaH svayaM havyaM karmabhiH kriyatE nRbhiH||25||
nirabhidyata ziznO vai prajAnandAmRtArthinaH|
upastha AsItkAmAnAM priyaM tadubhayAzrayam||26||
utsisRkSOrdhAtumalaM nirabhidyata vai gudam|
tataH pAyustatO mitra utsarga ubhayAzrayaH||27||
AsisRpsOH puraH puryA nAbhidvAramapAnataH|
tatrApAnastatO mRtyuH pRthaktvamubhayAzrayam||28||
AditsOrannapAnAnAmAsankukSyantranADayaH|
nadyaH samudrAzca tayOstuSTiH puSTistadAzrayE||29||
nididhyAsOrAtmamAyAM hRdayaM nirabhidyata|
tatO manazcandra iti saGkalpaH kAma Eva ca||30||
tvakcarmamAMsarudhira mEdOmajjAsthidhAtavaH|
bhUmyaptEjOmayAH sapta prANO vyOmAmbuvAyubhiH||31||
guNAtmakAnIndriyANi bhUtAdiprabhavA guNAH|
manaH sarvavikArAtmA buddhirvijJAnarUpiNI||32||
EtadbhagavatO rUpaM sthUlaM tE vyAhRtaM mayA|
mahyAdibhizcAvaraNairaSTabhirbahirAvRtam||33||
ataH paraM sUkSmatamamavyaktaM nirvizESaNam|
anAdimadhyanidhanaM nityaM vAGmanasaH param||34||
amunI bhagavadrUpE mayA tE hyanuvarNitE|
ubhE api na gRhNanti mAyAsRSTE vipazcitaH||35||
sa vAcyavAcakatayA bhagavAnbrahmarUpadhRk|
nAmarUpakriyA dhattE sakarmAkarmakaH paraH||36||
prajApatInmanUndEvAnRSInpitRgaNAnpRthak|
siddhacAraNagandharvAnvidyAdhrAsuraguhyakAn||37||
kinnarApsarasO nAgAnsarpAnkimpuruSAnnarAn|
mAtrakSaHpizAcAMzca prEtabhUtavinAyakAn||38||
kUSmANDOnmAdavEtAlAnyAtudhAnAngrahAnapi|
khagAnmRgAnpazUnvRkSAngirInnRpa sarIsRpAn||39||
dvividhAzcaturvidhA yE'nyE jalasthalanabhaukasaH|
kuzalAkuzalA mizrAH karmaNAM gatayastvimAH||40||
sattvaM rajastama iti tisraH suranRnArakAH
tatrApyEkaikazO rAjanbhidyantE gatayastridhA
yadaikaikatarO'nyAbhyAM svabhAva upahanyatE||41||
sa EvEdaM jagaddhAtA bhagavAndharmarUpadhRk|
puSNAti sthApayanvizvaM tiryaGnarasurAdibhiH||42||
tataH kAlAgnirudrAtmA yatsRSTamidamAtmanaH|
sanniyacchati tatkAlE ghanAnIkamivAnilaH||43||
itthambhAvEna kathitO bhagavAnbhagavattamaH|
nEtthambhAvEna hi paraM draSTumarhanti sUrayaH||44||
nAsya karmaNi janmAdau parasyAnuvidhIyatE|
kartRtvapratiSEdhArthaM mAyayArOpitaM hi tat||45||
ayaM tu brahmaNaH kalpaH savikalpa udAhRtaH|
vidhiH sAdhAraNO yatra sargAH prAkRtavaikRtAH||46||
parimANaM ca kAlasya kalpalakSaNavigraham|
yathA purastAdvyAkhyAsyE pAdmaM kalpamathO zRNu||47||

zaunaka uvAca

yadAha nO bhavAnsUta kSattA bhAgavatOttamaH|
cacAra tIrthAni bhuvastyaktvA bandhUnsudustyajAn||48||
kSattuH kauzAravEstasya saMvAdO'dhyAtmasaMzritaH|
yadvA sa bhagavAMstasmai pRSTastattvamuvAca ha||49||
brUhi nastadidaM saumya vidurasya vicESTitam|
bandhutyAganimittaM ca yathaivAgatavAnpunaH||50||

sUta uvAca

rAjJA parIkSitA pRSTO yadavOcanmahAmuniH
tadvO'bhidhAsyE zRNuta rAajJaH praznAnusArataH||51||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dwitIyaskandhE dazamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox