From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

prathamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

EvamEtatpurA pRSTO maitrEyO bhagavAnkila|
kSattrA vanaM praviSTEna tyaktvA svagRhamRddhimat||1||
yadvA ayaM mantrakRdvO bhagavAnakhilEzvaraH|
pauravEndragRhaM hitvA pravivEzAtmasAtkRtam||2||

rAjOvAca

kutra kSatturbhagavatA maitrEyENAsa saGgamaH|
kadA vA sahasaMvAda EtadvarNaya naH prabhO||3||
na hyalpArthOdayastasya vidurasyAmalAtmanaH|
tasminvarIyasi praznaH sAdhuvAdOpabRMhitaH||4||

sUta uvAca

sa EvamRSivaryO'yaM pRSTO rAjJA parIkSitA|
pratyAha taM subahuvitprItAtmA zrUyatAmiti||5||

zrIzuka uvAca

yadA tu rAjA svasutAnasAdhUnpuSNanna dharmENa vinaSTadRSTiH|
bhrAturyaviSThasya sutAnvibandhUnpravEzya lAkSAbhavanE dadAha||6||
yadA sabhAyAM kurudEvadEvyAH kEzAbhimarzaM sutakarma garhyam|
na vArayAmAsa nRpaH snuSAyAH svAsrairharantyAH kucakuGkumAni||7||
dyUtE tvadharmENa jitasya sAdhOH satyAvalambasya vanaM gatasya|
na yAcatO'dAtsamayEna dAyaM tamOjuSANO yadajAtazatrOH||8||
yadA ca pArthaprahitaH sabhAyAM jagadgururyAni jagAda kRSNaH|
na tAni puMsAmamRtAyanAni rAjOru mEnE kSatapuNyalEzaH||9||
yadOpahUtO bhavanaM praviSTO mantrAya pRSTaH kila pUrvajEna|
athAha tanmantradRzAM varIyAnyanmantriNO vaidurikaM vadanti||10||
ajAtazatrOH pratiyaccha dAyaM titikSatO durviSahaM tavAgaH|
sahAnujO yatra vRkOdarAhiH zvasanruSA yattvamalaM bibhESi||11||
pArthAMstu dEvO bhagavAnmukundO gRhItavAnsakSitidEvadEvaH|
AstE svapuryAM yadudEvadEvO vinirjitAzESanRdEvadEvaH||12||
sa ESa dOSaH puruSadviDAstE gRhAnpraviSTO yamapatyamatyA|
puSNAsi kRSNAdvimukhO gatazrIstyajAzvazaivaM kulakauzalAya||13||
ityUcivAMstatra suyOdhanEna pravRddhakOpasphuritAdharENa|
asatkRtaH satspRhaNIyazIlaH kSattA sakarNAnujasaubalEna||14||
ka EnamatrOpajuhAva jihmaM dAsyAH sutaM yadbalinaiva puSTaH|
tasminpratIpaH parakRtya AstE nirvAsyatAmAzu purAcchvasAnaH||15||
svayaM dhanurdvAri nidhAya mAyAM bhrAtuH purO marmasu tADitO'pi|
sa itthamatyulbaNakarNabANairgatavyathO'yAduru mAnayAnaH||16||
sa nirgataH kauravapuNyalabdhO gajAhvayAttIrthapadaH padAni|
anvAkramatpuNyacikIrSayOrvyAmadhiSThitO yAni sahasramUrtiH||17||
purESu puNyOpavanAdrikuJjESvapaGkatOyESu saritsaraHsu|
anantaliGgaiH samalaGkRtESu cacAra tIrthAyatanESvananyaH||18||
gAM paryaTanmEdhyaviviktavRttiH sadAplutO'dhaH zayanO'vadhUtaH|
alakSitaH svairavadhUtavESO vratAni cErE haritOSaNAni||19||
itthaM vrajanbhAratamEva varSaM kAlEna yAvadgatavAnprabhAsam|
tAvacchazAsa kSitimEka cakrAmlEkAtapatrAmajitEna pArthaH||20||
tatrAtha zuzrAva suhRdvinaSTiM vanaM yathA vENujavahnisaMzrayam|
saMspardhayA dagdhamathAnuzOcansarasvatIM pratyagiyAya tUSNIm||21||
tasyAM tritasyOzanasO manOzca pRthOrathAgnErasitasya vAyOH|
tIrthaM sudAsasya gavAM guhasya yacchrAddhadEvasya sa AsiSEvE||22||
anyAni cEha dvijadEvadEvaiH kRtAni nAnAyatanAni viSNOH|
pratyaGgamukhyAGkitamandirANi yaddarzanAtkRSNamanusmaranti||23||
tatastvativrajya surASTramRddhaM sauvIramatsyAnkurujAGgalAMzca|
kAlEna tAvadyamunAmupEtya tatrOddhavaM bhAgavataM dadarza||24||
sa vAsudEvAnucaraM prazAntaM bRhaspatEH prAktanayaM pratItam|
AliGgya gADhaM praNayEna bhadraM svAnAmapRcchadbhagavatprajAnAm||25||
kaccitpurANau puruSau svanAbhya pAdmAnuvRttyEha kilAvatIrNau|
AsAta urvyAH kuzalaM vidhAya kRtakSaNau kuzalaM zUragEhE||26||
kaccitkurUNAM paramaH suhRnnO bhAmaH sa AstE sukhamaGga zauriH|
yO vai svasNAM pitRvaddadAti varAnvadAnyO varatarpaNEna||27||
kaccidvarUthAdhipatiryadUnAM pradyumna AstE sukhamaGga vIraH|
yaM rukmiNI bhagavatO'bhilEbhE ArAdhya viprAnsmaramAdisargE||28||
kaccitsukhaM sAtvatavRSNibhOja dAzArhakANAmadhipaH sa AstE|
yamabhyaSiJcacchatapatranEtrO nRpAsanAzAM parihRtya dUrAt||29||
kacciddharEH saumya sutaH sadRkSa AstE'graNI rathinAM sAdhu sAmbaH|
asUta yaM jAmbavatI vratADhyA dEvaM guhaM yO'mbikayA dhRtO'grE||30||
kSEmaM sa kaccidyuyudhAna AstE yaH phAlgunAllabdhadhanUrahasyaH|
lEbhE'JjasAdhOkSajasEvayaiva gatiM tadIyAM yatibhirdurApAm||31||
kaccidbudhaH svastyanamIva AstE zvaphalkaputrO bhagavatprapannaH|
yaH kRSNapAdAGkitamArgapAMsuSvacESTata prEmavibhinnadhairyaH||32||
kaccicchivaM dEvakabhOjaputryA viSNuprajAyA iva dEvamAtuH|
yA vai svagarbhENa dadhAra dEvaM trayI yathA yajJavitAnamartham||33||
apisvidAstE bhagavAnsukhaM vO yaH sAtvatAM kAmadughO'niruddhaH|
yamAmananti sma hi zabdayOniM manOmayaM sattvaturIyatattvam||34||
apisvidanyE ca nijAtmadaivamananyavRttyA samanuvratA yE|
hRdIkasatyAtmajacArudESNa gadAdayaH svasti caranti saumya||35||
api svadOrbhyAM vijayAcyutAbhyAM dharmENa dharmaH paripAti sEtum|
duryOdhanO'tapyata yatsabhAyAM sAmrAjyalakSmyA vijayAnuvRttyA||36||
kiM vA kRtAghESvaghamatyamarSI bhImO'hivaddIrghatamaM vyamuJcat|
yasyAGghripAtaM raNabhUrna sEhE mArgaM gadAyAzcaratO vicitram||37||
kaccidyazOdhA rathayUthapAnAM gANDIvadhanvOparatArirAstE|
alakSitO yaccharakUTagUDhO mAyAkirAtO girizastutOSa||38||
yamAvutasvittanayau pRthAyAH pArthairvRtau pakSmabhirakSiNIva|
rEmAta uddAya mRdhE svarikthaM parAtsuparNAviva vajrivaktrAt||39||
ahO pRthApi dhriyatE'rbhakArthE rAjarSivaryENa vinApi tEna|
yastvEkavIrO'dhirathO vijigyE dhanurdvitIyaH kakubhazcatasraH||40||
saumyAnuzOcE tamadhaHpatantaM bhrAtrE parEtAya vidudruhE yaH|
niryApitO yEna suhRtsvapuryA ahaM svaputrAnsamanuvratEna||41||
sO'haM harErmartyaviDambanEna dRzO nRNAM cAlayatO vidhAtuH|
nAnyOpalakSyaH padavIM prasAdAccarAmi pazyangatavismayO'tra||42||
nUnaM nRpANAM trimadOtpathAnAM mahIM muhuzcAlayatAM camUbhiH|
vadhAtprapannArtijihIrSayEzO'pyupaikSatAghaM bhagavAnkurUNAm||43||
ajasya janmOtpathanAzanAya karmANyakarturgrahaNAya puMsAm|
nanvanyathA kO'rhati dEhayOgaM parO guNAnAmuta karmatantram||44||
tasya prapannAkhilalOkapAnAmavasthitAnAmanuzAsanE svE
arthAya jAtasya yaduSvajasya vArtAM sakhE kIrtaya tIrthakIrtEH||45||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE prathamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox