From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwitIyO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

iti bhAgavataH pRSTaH kSattrA vArtAM priyAzrayAm|
prativaktuM na cOtsEha autkaNThyAtsmAritEzvaraH||1||
yaH paJcahAyanO mAtrA prAtarAzAya yAcitaH|
tannaicchadracayanyasya saparyAM bAlalIlayA||2||
sa kathaM sEvayA tasya kAlEna jarasaM gataH|
pRSTO vArtAM pratibrUyAdbhartuH pAdAvanusmaran||3||
sa muhUrtamabhUttUSNIM kRSNAGghrisudhayA bhRzam|
tIvrENa bhaktiyOgEna nimagnaH sAdhu nirvRtaH||4||
pulakOdbhinnasarvAGgO muJcanmIladdRzA zucaH|
pUrNArthO lakSitastEna snEhaprasarasamplutaH||5||
zanakairbhagavallOkAnnRlOkaM punarAgataH|
vimRjya nEtrE viduraM prItyAhOddhava utsmayan||6||

uddhava uvAca

kRSNadyumaNi nimlOcE gIrNESvajagarENa ha|
kiM nu naH kuzalaM brUyAM gatazrISu gRhESvaham||7||
durbhagO bata lOkO'yaM yadavO nitarAmapi|
yE saMvasantO na vidurhariM mInA ivODupam||8||
iGgitajJAH puruprauDhA EkArAmAzca sAtvatAH|
sAtvatAmRSabhaM sarvE bhUtAvAsamamaMsata||9||
dEvasya mAyayA spRSTA yE cAnyadasadAzritAH|
bhrAmyatE dhIrna tadvAkyairAtmanyuptAtmanO harau||10||
pradarzyAtaptatapasAmavitRptadRzAM nRNAm|
AdAyAntaradhAdyastu svabimbaM lOkalOcanam||11||
yanmartyalIlaupayikaM svayOga mAyAbalaM darzayatA gRhItam|
vismApanaM svasya ca saubhagarddhEH paraM padaM bhUSaNabhUSaNAGgam||12||
yaddharmasUnOrbata rAjasUyE nirIkSya dRksvastyayanaM trilOkaH|
kArtsnyEna cAdyEha gataM vidhAturarvAksRtau kauzalamityamanyata||13||
yasyAnurAgaplutahAsarAsa lIlAvalOkapratilabdhamAnAH|
vrajastriyO dRgbhiranupravRtta dhiyO'vatasthuH kila kRtyazESAH||14||
svazAntarUpESvitaraiH svarUpairabhyardyamAnESvanukampitAtmA|
parAvarEzO mahadaMzayuktO hyajO'pi jAtO bhagavAnyathAgniH||15||
mAM khEdayatyEtadajasya janma viDambanaM yadvasudEvagEhE|
vrajE ca vAsO'ribhayAdiva svayaM purAdvyavAtsIdyadanantavIryaH||16||
dunOti cEtaH smaratO mamaitadyadAha pAdAvabhivandya pitrOH|
tAtAmba kaMsAduruzaGkitAnAM prasIdataM nO'kRtaniSkRtInAm||17||
kO vA amuSyAGghrisarOjarENuM vismartumIzIta pumAnvijighran|
yO visphuradbhrUviTapEna bhUmErbhAraM kRtAntEna tirazcakAra||18||
dRSTA bhavadbhirnanu rAjasUyE caidyasya kRSNaM dviSatO'pi siddhiH|
yAM yOginaH saMspRhayanti samyagyOgEna kastadvirahaM sahEta||19||
tathaiva cAnyE naralOkavIrA ya AhavE kRSNamukhAravindam|
nEtraiH pibantO nayanAbhirAmaM pArthAstrapUtaH padamApurasya||20||
svayaM tvasAmyAtizayastryadhIzaH svArAjyalakSmyAptasamastakAmaH|
baliM haradbhizciralOkapAlaiH kirITakOTyEDitapAdapIThaH||21||
tattasya kaiGkaryamalaM bhRtAnnO viglApayatyaGga yadugrasEnam|
tiSThanniSaNNaM paramESThidhiSNyE nyabOdhayaddEva nidhArayEti||22||
ahO bakI yaM stanakAlakUTaM jighAMsayApAyayadapyasAdhvI|
lEbhE gatiM dhAtryucitAM tatO'nyaM kaM vA dayAluM zaraNaM vrajEma||23||
manyE'surAnbhAgavatAMstryadhIzE saMrambhamArgAbhiniviSTacittAn|
yE saMyugE'cakSata tArkSyaputramaMsE sunAbhAyudhamApatantam||24||
vasudEvasya dEvakyAM jAtO bhOjEndrabandhanE|
cikIrSurbhagavAnasyAH zamajEnAbhiyAcitaH||25||
tatO nandavrajamitaH pitrA kaMsAdvibibhyatA|
EkAdaza samAstatra gUDhArciH sabalO'vasat||26||
parItO vatsapairvatsAMzcArayanvyaharadvibhuH|
yamunOpavanE kUjad dvijasaGkulitAGghripE||27||
kaumArIM darzayaMzcESTAM prEkSaNIyAM vrajaukasAm|
rudanniva hasanmugdha bAlasiMhAvalOkanaH||28||
sa Eva gOdhanaM lakSmyA nikEtaM sitagOvRSam|
cArayannanugAngOpAnraNadvENurarIramat||29||
prayuktAnbhOjarAjEna mAyinaH kAmarUpiNaH|
lIlayA vyanudattAMstAnbAlaH krIDanakAniva||30||
vipannAnviSapAnEna nigRhya bhujagAdhipam|
utthApyApAyayadgAvastattOyaM prakRtisthitam||31||
ayAjayadgOsavEna gOparAjaM dvijOttamaiH|
vittasya cOrubhArasya cikIrSansadvyayaM vibhuH||32||
varSatIndrE vrajaH kOpAdbhagnamAnE'tivihvalaH|
gOtralIlAtapatrENa trAtO bhadrAnugRhNatA||33||
zaracchazikarairmRSTaM mAnayanrajanImukham
gAyankalapadaM rEmE strINAM maNDalamaNDanaH||34||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE dwitIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox