From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

tRtIyO'dhyAyaH

uddhava uvAca

tataH sa Agatya puraM svapitrOzcikIrSayA zaM baladEvasaMyutaH|
nipAtya tuGgAdripuyUthanAthaM hataM vyakarSadvyasumOjasOrvyAm||1||
sAndIpanEH sakRtprOktaM brahmAdhItya savistaram|
tasmai prAdAdvaraM putraM mRtaM paJcajanOdarAt||2||
samAhutA bhISmakakanyayA yE zriyaH savarNEna bubhUSayaiSAm|
gAndharvavRttyA miSatAM svabhAgaM jahrE padaM mUrdhni dadhatsuparNaH||3||
kakudminO'viddhanasO damitvA svayaMvarE nAgnajitImuvAha|
tadbhagnamAnAnapi gRdhyatO'jJAJjaghnE'kSataH zastrabhRtaH svazastraiH||4||
priyaM prabhurgrAmya iva priyAyA vidhitsurArcchaddyutaruM yadarthE|
vajryAdravattaM sagaNO ruSAndhaH krIDAmRgO nUnamayaM vadhUnAm||5||
sutaM mRdhE khaM vapuSA grasantaM dRSTvA sunAbhOnmathitaM dharitryA|
AmantritastattanayAya zESaM dattvA tadantaHpuramAvivEza||6||
tatrAhRtAstA naradEvakanyAH kujEna dRSTvA harimArtabandhum|
utthAya sadyO jagRhuH praharSa vrIDAnurAgaprahitAvalOkaiH||7||
AsAM muhUrta EkasminnAnAgArESu yOSitAm|
savidhaM jagRhE pANInanurUpaH svamAyayA||8||
tAsvapatyAnyajanayadAtmatulyAni sarvataH|
EkaikasyAM daza daza prakRtErvibubhUSayA||9||
kAlamAgadhazAlvAdInanIkai rundhataH puram|
ajIghanatsvayaM divyaM svapuMsAM tEja Adizat||10||
zambaraM dvividaM bANaM muraM balvalamEva ca|
anyAMzca dantavakrAdInavadhItkAMzca ghAtayat||11||
atha tE bhrAtRputrANAM pakSayOH patitAnnRpAn|
cacAla bhUH kurukSEtraM yESAmApatatAM balaiH||12||
sa karNaduHzAsanasaubalAnAM kumantrapAkEna hatazriyAyuSam|
suyOdhanaM sAnucaraM zayAnaM bhagnOrumUrvyAM na nananda pazyan||13||
kiyAnbhuvO'yaM kSapitOrubhArO yaddrONabhISmArjunabhImamUlaiH|
aSTAdazAkSauhiNikO madaMzairAstE balaM durviSahaM yadUnAm||14||
mithO yadaiSAM bhavitA vivAdO madhvAmadAtAmravilOcanAnAm|
naiSAM vadhOpAya iyAnatO'nyO mayyudyatE'ntardadhatE svayaM sma||15||
EvaM saJcintya bhagavAnsvarAjyE sthApya dharmajam|
nandayAmAsa suhRdaH sAdhUnAM vartma darzayan||16||
uttarAyAM dhRtaH pUrOrvaMzaH sAdhvabhimanyunA|
sa vai drauNyastrasampluSTaH punarbhagavatA dhRtaH||17||
ayAjayaddharmasutamazvamEdhaistribhirvibhuH|
sO'pi kSmAmanujai rakSanrEmE kRSNamanuvrataH||18||
bhagavAnapi vizvAtmA lOkavEdapathAnugaH|
kAmAnsiSEvE dvArvatyAmasaktaH sAGkhyamAsthitaH||19||
snigdhasmitAvalOkEna vAcA pIyUSakalpayA|
caritrENAnavadyEna zrInikEtEna cAtmanA||20||
imaM lOkamamuM caiva ramayansutarAM yadUn|
rEmE kSaNadayA datta kSaNastrIkSaNasauhRdaH||21||
tasyaivaM ramamANasya saMvatsaragaNAnbahUn|
gRhamEdhESu yOgESu virAgaH samajAyata||22||
daivAdhInESu kAmESu daivAdhInaH svayaM pumAn|
kO vizrambhEta yOgEna yOgEzvaramanuvrataH||23||
puryAM kadAcitkrIDadbhiryadubhOjakumArakaiH|
kOpitA munayaH zEpurbhagavanmatakOvidAH||24||
tataH katipayairmAsairvRSNibhOjAndhakAdayaH|
yayuH prabhAsaM saMhRSTA rathairdEvavimOhitAH||25||
tatra snAtvA pitndEvAnRSIMzcaiva tadambhasA|
tarpayitvAtha viprEbhyO gAvO bahuguNA daduH||26||
hiraNyaM rajataM zayyAM vAsAMsyajinakambalAn|
yAnaM rathAnibhAnkanyA dharAM vRttikarImapi||27||
annaM cOrurasaM tEbhyO dattvA bhagavadarpaNam
gOviprArthAsavaH zUrAH praNEmurbhuvi mUrdhabhiH||28||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE tRtIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox